Testimonial

Thai Program

พุฒินันท์ สุขสม

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นหนึ่งในสถาบันการศึกษาด้านกฎหมายที่ดีที่สุดในประเทศไทย ด้วยหลักสูตรเนื้อหาวิชาเรียนที่มีความเข้มข้น มีคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางกฎหมายในด้านต่างๆมากมาย นอกจากนี้ระบบการเรียนการสอนนั้นได้ทำให้นักศึกษารู้จักคิด วิเคราะห์หาเหตุผลจากหลักกฎหมายมาปรับใช้กับข้อเท็จจริง ทำให้ผู้ที่สำเร็จการศึกษาออกไปกลายเป็นกล้าพันธุ์ทางกฎหมายที่มีคุณภาพ พร้อมท่ีจะรับใช้สังคมและประเทศชาติ ข้าพเจ้ามีความภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่เป็นผลผลิตทางการศึกษา ทั้งนิติศาตรบัณฑิต และนิติศาสตรมหาบัณฑิตของมหาวิทยาลัยแห่งนี้

 
                                                       

Testimonial

Back Next
 • พุฒินันท์ สุขสม

  หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต

  Read More
 • นายปิยวัฒน์ สุภรณ์ไพจิต

  หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต

  Read More
 • นายตรีเดช ศรีไทย

  หลักสูตรปริญญาโทศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายมหาชน

  Read More
 • นางสาวศศิญาภา จิรวุฒิกุล

  หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต

  Read More
 • นางสาวสุภัทรา กรอุไร

  หลักสูตรปริญญาเอก

  Read More
 • นางสาวพัชยา น้ำเงิน

  หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต

  Read More
 • ชวิน อุ่นภัทร

  หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต

  Read More
 • วรพล มาลสุขุม

  หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต

  Read More
 • รตินันท์ ชูชัยมังคลา

  หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต

  Read More