Graduate programs Faculty of law

You are here: About TU Law | Publications

Publications

Thesis (วิทยานิพนธ์ )

นักศึกษา ปริญญาโท คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สำหรับการทำวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับสาขาต่างๆ ทางด้านกฎหมาย ควรอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ดังนี้
-รูปแบบตัวอย่างการพิมพ์ส่วนประกอบของวิทยานิพนธ์ภาษาไทยและ รูปแบบและตัวอย่างการอ้างอิงวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ ดาวน์โหลดข้อมูล

- คู่มือการพิมพ์วิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2560  ดาวน์โหลดข้อมูล 

- ขั้นตอนการทำเค้าโครงวิทยานิพนธ์และการสอบวิทยานิพนธ์  ดาวน์โหลดข้อมูล

- แบบฟอร์มการนำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์  ดาวน์โหลดข้อมูล

- คู่มือการส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารบัณฑิตศึกษานิติศาสตร์   รายละเอียดคู่มือ     ลิงค์เว็บไซต์ 

- ตัวอย่างรูปแบบบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารบัณฑิตศึกษานิติศาสตร์   ดาวน์โหลดข้อมูล

- ข้อกำหนดเกี่ยวกับส่งตัวเล่มวิทยานิพนธ์   ดาวน์โหลดข้อมูล

- รายชื่อวารสารสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่อยู่ในฐานข้อมูลศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ดาวน์โหลดข้อมูล

แบบฟอร์มคำร้อง

คำร้องทั่วไป ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มขอสอบวัดคุณสมบัติ ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มประเมินความก้าวหน้าในการทำวิทยานิพนธ์ ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มจองหัวข้อวิทยานิพนธ์ ดาวน์โหลด
แบบคำร้องขอเปลี่ยนชื่อวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ดาวน์โหลด
คำร้องขอสอบข้อเสนอและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ดาวน์โหลด
แบบคำร้องขอเปลี่ยนกรรมการสอบวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ ดาวน์โหลด
คำร้องขอสอบปากเปล่าสารนิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ดาวน์โหลด
คำร้องขอสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มการยื่นคำร้องขอเทียบรายวิชา ดาวน์โหลด
ใบสมัครทุนผู้ช่วยอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มคำร้องขอตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ์ ดาวน์โหลด
คำร้องขอเสนอบทความวิทยานิพนธ์ ดาวน์โหลด
คำร้องลาพัก/ลาออก/ถอนรายวิชา ดาวน์โหลด
   

 

ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์

ลำดับ ชื่อผู้เขียน ชื่อเรื่อง ปีที่เผยแพร่ สาขา มหาวิทยาลัย
80 พีรยา พรหมพารักษ์ แนวทางการถ่ายโอนงานด้านการบังคับคดีแพ่งสู่ภาคเอกชน 2553 กฎหมายเอกชน ธรรมศาสตร์
81 จักรกริช ตันอารีย์ นิรโทษกรรม : ปัญหาการใช้และการตีความ 2553 กฎหมายเอกชน ธรรมศาสตร์
82 วนิดา ทิพย์นวจินดา การคุ้มครองผู้ซื้อที่ดินจัดสรรที่ติดจำนอง 2553 กฎหมายเอกชน ธรรมศาสตร์
83 ภูชัย จันทวงศ์ กฎหมายว่าด้วยข้อผูกพันในสัญญาของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ศึกษาเปรียบเทียบกับหลักกฎหมายนิติกรรมสัญญาของไทย 2553 กฎหมายเอกชน ธรรมศาสตร์
84 บุญถึง สีทอนแก้วจำปา การเลิกจ้าง ศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายแรงงานไทยและกฎหมายแรงงานลาว 2553 กฎหมายเอกชน ธรรมศาสตร์
85 สุชาญวิทย์ นาคเพชร ปัญหาข้อกฎหมายที่เกิดจากกรณีการจำนองรถยนต์ตามพระราชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่ 15) พ.ศ.2551 2553 กฎหมายเอกชน ธรรมศาสตร์
86 ปรัชญา หนูเจริญ ปัญหาเรื่องการให้อันจะเป็นผลต่อเมื่อผู้ให้ตาย 2553 กฎหมายเอกชน ธรรมศาสตร์
87 สุณัฐพงษ์ พิมพ์สุขสกุล หนี้สินของสามีภริยา 2553 กฎหมายเอกชน ธรรมศาสตร์
88 ณัฐินี สถิตานุชิต ความรับผิดของนายจ้างในการทำละเมิดของลูกจ้าง 2553 กฎหมายเอกชน ธรรมศาสตร์
89 ปิตุภูมิ นิตยานันทะ มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม : มาตรการป้องกันการถูกละเมิดสิทธิ 2553 กฎหมายเอกชน ธรรมศาสตร์
90 นริสสา อิงคศิริ ปัญหาข้อห้ามเรียกคืนทรัพย์ที่ชำระหนี้ไปโดยฝ่าฝืนข้อห้ามตามกฎหมายหรือศีลธรรมอันดีตามหลักลาภมิควรได้ 2553 กฎหมายเอกชน ธรรมศาสตร์
91 ณัฐพงษ์ บุปผเวส ปัญหากฎหมายย้อนหลัง 2553 กฎหมายเอกชน ธรรมศาสตร์
92 นฤดล เฮงเจริญ ระบบค่าฤชาธรรมเนียมในการดำเนินคดีแพ่ง 2553 กฎหมายเอกชน ธรรมศาสตร์
93 ธัญญะ ซื่อวาจา ปัญหาการปรับใช้ความรับผิดเพื่อละเมิดของนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของไทย 2553 กฎหมายเอกชน ธรรมศาสตร์
94 ธีรศักดิ์ กองสมบัติ เขตอำนาจศาลเหนือการละเมิดทางแพ่งในไซเบอร์สเปซ 2552 กฎหมายเอกชน ธรรมศาสตร์
95 ประเสริฐ อุษาฟ้ามนัส กฎหมายลักษณะจัดการงานนอกสั่ง : ศึกษามาตรฐานการใช้ความระมัดระวังในการจัดการของผู้จัดการ 2552 กฎหมายเอกชน ธรรมศาสตร์
96 ภาคภูมิ พองชัยภูมิ ปัญหาการกำหนดค่าสินไหมทดแทนเพื่อละเมิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 2552 กฎหมายเอกชน ธรรมศาสตร์
97 ฆนรส โพธิพิพิธ ความสัมพันธ์ส่วนตัวระหว่างสามีภริยา 2552 กฎหมายเอกชน ธรรมศาสตร์
98 สันต์ภพ พรวัฒนะกิจ การประกันสังคมกรณีว่างงาน 2552 กฎหมายเอกชน ธรรมศาสตร์
99 พิลาสินี โยงสมบัติ วิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ พ.ศ..... 2552 กฎหมายเอกชน ธรรมศาสตร์
http://www.jrank.org/