Graduate programs Faculty of law

You are here: About TU Law | Publications

Publications

Thesis (วิทยานิพนธ์ )

นักศึกษา ปริญญาโท คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สำหรับการทำวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับสาขาต่างๆ ทางด้านกฎหมาย ควรอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ดังนี้
-รูปแบบตัวอย่างการพิมพ์ส่วนประกอบของวิทยานิพนธ์ภาษาไทยและ รูปแบบและตัวอย่างการอ้างอิงวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ ดาวน์โหลดข้อมูล

- คู่มือการพิมพ์วิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2560  ดาวน์โหลดข้อมูล 

 

- แบบฟอร์มคำร้องขอสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ ดาวน์โหลดข้อมูล 

- ขั้นตอนการทำเค้าโครงวิทยานิพนธ์และการสอบวิทยานิพนธ์  ดาวน์โหลดข้อมูล
- แบบฟอร์มการนำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์  ดาวน์โหลดข้อมูล

- ตัวอย่างเนื้อหาการส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารบัณฑิตศึกษานิติศาสตร์   ดาวน์โหลดข้อมูล

 

ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์

ลำดับ ชื่อผู้เขียน ชื่อเรื่อง ปีที่เผยแพร่ สาขา มหาวิทยาลัย
700 วิชญ์พล ฉวีวรรณ การตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญโดยศาลรัฐธรรมนูญ : ศึกษากรณี Legislative Omission 2556 กฎมายมหาชน ธรรมศาสตร์
701 ศิระ ขวัญสุวรรณ การได้มาซึ่งผู้พิพากษาศาลยุติธรรม : ศึกษาในเชิงกฎหมายเปรียบเทียบ 2556 กฎมายมหาชน ธรรมศาสตร์
702 ศิระ ขวัญสุวรรณ การได้มาซึ่งผู้พิพากษาศาลยุติธรรม : ศึกษาในเชิงกฎหมายเปรียบเทียบ 2556 กฎมายมหาชน ธรรมศาสตร์
703 สถิต ยะสะกะ ข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายในอุทธรณ์ที่ไม่เป็นสาระอันควรได้รับการวินิจฉัยโดยศาลปกครองสูงสุด 2556 กฎมายมหาชน ธรรมศาสตร์
704 สันติชัย สุขราษฎร์ ปัญหาทางกฎหมายในการกำกับดูแลองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 2556 กฎมายมหาชน ธรรมศาสตร์
705 สินีนาถ ภะวัง มาตรการทางกฎหมายเชิงป้องกันในการตรวจสอบการทุจริตของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองตามกฎหมายป้องกันและปราบปรามการทุจริต : ศึกษากรณีผลประโยชน์ทับซ้อน 2556 กฎมายมหาชน ธรรมศาสตร์
706 สุเมธ ธีระวัชรมาศ ปัญหาในการกำหนดคำบังคับตามคำพิพากาของศาลปกครอง 2556 กฎมายมหาชน ธรรมศาสตร์
707 อภิชาติ อุ่มอยู่ ความเป็นโมฆะของสัญญาทางปกครอง 2556 กฎมายมหาชน ธรรมศาสตร์
708 พัลภา นุ่มน้อย ปัญหาเกี่ยวกับสถานะทางกฎหมายของความตกลงที่เกิดขึ้นก่อนสัญญาทางปกครอง : ศึกษาเฉพาะกรณีการจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการ 2556 กฎมายมหาชน ธรรมศาสตร์
709 อานนท์ มาเม้า การตรวจสอบผู้พิพากษาและตุลาการโดยคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 2556 กฎมายมหาชน ธรรมศาสตร์
710 พรรณพร สนธิไชย ปัญหาการบังคับใช้ประมวลจริยธรรมของสมาชิกรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 2556 กฎมายมหาชน ธรรมศาสตร์
711 เกรียงไกร จิระเรืองวงศ์ อำนาจฟ้องของเอกชนในคดีประโยชน์สาธารณะ 2555 กฎมายมหาชน ธรรมศาสตร์
712 สงกรานต์ ป้องบุญจันทร์ การควบคุมดุลพินิจวินิจฉัยของฝ่ายปกครองโดยศาลปกครองไทย : ศึกษาเปรียบเทียบกับศาลปกครองเยอรมันและศาลยุติธรรมแห่งสหภาพยุโรป 2555 กฎมายมหาชน ธรรมศาสตร์
713 ฅนไทย ก้วนหิ้น ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของบุคคลในระบบกฎหมายไทย 2555 กฎมายมหาชน ธรรมศาสตร์
714 ปัญจพาณ์ นรถี เสรีภาพสื่อมวลชนกับการละเมิดสิทธิของบุคคลในครอบครัว เกียรติยศ ชื่อเสียง หรือความเป็นอยู่ส่วนตัวตามมาตรา 35 วรรคสอง 2555 กฎมายมหาชน ธรรมศาสตร์
715 จักรรัฐ กิมติน เสรีภาพในการแสดงออกซึ่งงานศิลปศึกษากรณีตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ.2551 2555 กฎมายมหาชน ธรรมศาสตร์
716 อมร สุวรรณโรจน์ กระบวนการพิจารณาถอดถอนบุคคลออกจากตำแหน่งตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 2555 กฎมายมหาชน ธรรมศาสตร์
717 สักกพล ภุมรินทร์ ปัญหาทางกฎหมายภายหลังการแปรรูปของรัฐวิสาหกิจประเภทที่จัดตั้งโดยพระราชบัญญัติ 2555 กฎมายมหาชน ธรรมศาสตร์
718 เฉลิมพงษ์ ถือดียิ่ง ปัญหาผู้มีอำนาจฟ้องคดีต่อศาลรัฐธรรมนูญ 2555 กฎมายมหาชน ธรรมศาสตร์
719 วิศรุต คิดดี ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับกฎมณเฑียรบาลว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์ พระพุทธศักราช 2467 2555 กฎมายมหาชน ธรรมศาสตร์
http://www.jrank.org/