Graduate programs Faculty of law

You are here: About TU Law | Publications

Publications

Thesis (วิทยานิพนธ์ )

นักศึกษา ปริญญาโท คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สำหรับการทำวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับสาขาต่างๆ ทางด้านกฎหมาย ควรอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ดังนี้
-รูปแบบตัวอย่างการพิมพ์ส่วนประกอบของวิทยานิพนธ์ภาษาไทยและ รูปแบบและตัวอย่างการอ้างอิงวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ ดาวน์โหลดข้อมูล

- คู่มือการพิมพ์วิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2560  ดาวน์โหลดข้อมูล 

 

- แบบฟอร์มคำร้องขอสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ ดาวน์โหลดข้อมูล 

- ขั้นตอนการทำเค้าโครงวิทยานิพนธ์และการสอบวิทยานิพนธ์  ดาวน์โหลดข้อมูล
- แบบฟอร์มการนำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์  ดาวน์โหลดข้อมูล

- ตัวอย่างเนื้อหาการส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารบัณฑิตศึกษานิติศาสตร์   ดาวน์โหลดข้อมูล

 

ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์

ลำดับ ชื่อผู้เขียน ชื่อเรื่อง ปีที่เผยแพร่ สาขา มหาวิทยาลัย
60 พัชยา น้ำเงิน ความรับผิดเพื่อการกระทำของผู้แทนนิติบุคคล 2554 กฎหมายเอกชน ธรรมศาสตร์
61 คชา ชิตโชติ ของตกหล่นจากโรงเรือน 2554 กฎหมายเอกชน ธรรมศาสตร์
62 ปานวาด สุพัฒน์ การชำระหนี้โดยบุคคลภายนอก 2554 กฎหมายเอกชน ธรรมศาสตร์
63 กฤษณา กฤตยาพงศ์พันธุ์ ข้อสัญญาว่าจะไม่รับผิดในสัญญารับขนคนโดยสารทางอากาศ 2554 กฎหมายเอกชน ธรรมศาสตร์
64 อาชวิศว์ สหิบุญ การเช่าช่วงและโอนสิทธิการเช่า 2554 กฎหมายเอกชน ธรรมศาสตร์
65 ภาณุพงศ์ พณิชยกุล การลงลายมือชื่อในเอกสารที่ไม่มีการกรอกข้อความ 2554 กฎหมายเอกชน ธรรมศาสตร์
66 ภิรมย์พร สุดใจ การตีความพินัยกรรม 2554 กฎหมายเอกชน ธรรมศาสตร์
67 นวพร ตั้งจิตเจริญชัย ปัญหากฎหมายในสัญญาให้บริการของสถานออกกำลังกาย(ฟิตเนส) 2554 กฎหมายเอกชน ธรรมศาสตร์
68 จักรพงศ์ จิตภักดี ค่าทดแทนในเรื่องการหมั้น 2554 กฎหมายเอกชน ธรรมศาสตร์
69 ปภาริดา สุขประเสริฐ การกระทำอันไม่เป็นธรรม : ศึกษากรณีการปิดงานบางส่วนอันเป็นการเลือกปฏิบัติ 2554 กฎหมายเอกชน ธรรมศาสตร์
70 จักรินทร์ โกเมศ ค่าเสียหายสำหรับความเสียหายทางจิตใจตามกฎหมายลักษณะละเมิด 2554 กฎหมายเอกชน ธรรมศาสตร์
71 สมปอง ทองมาดี ความรับผิดของวัดต่อการกระทำของผู้แทนหรือผู้มีอำนาจทำการแทน 2554 กฎหมายเอกชน ธรรมศาสตร์
72 ชัชชัย วงศ์พยัคฆ์ วิเคราะห์พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ.2551 กรณีศึกษาความหมายของคดีผู้บริโภค 2554 กฎหมายเอกชน ธรรมศาสตร์
73 เพลินตา ตันรังสรรค์ ภาระการพิสูจน์ความรับผิดทางละเมิดในการประกอบวิชาชีพแพทย์ 2554 กฎหมายเอกชน ธรรมศาสตร์
74 จันทคร อ่อนมณีสอน เหตุหย่าที่เกิดจากความผิดของคู่สมรส : ศึกษากรณีสามีภริยาประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงในกฎหมายครอบครัวไทยและลาว 2554 กฎหมายเอกชน ธรรมศาสตร์
75 ประดิษฐ์ แป้นทอง สัญญาลิสซิ่ง 2553 กฎหมายเอกชน ธรรมศาสตร์
76 สหทัย จันทร์เจริญ เหตุถอนอำนาจปกครองของบิดามารดา : ศึกษากรณีผู้ใช้อำนาจปกครองเป็นผู้ไร้ความสามารถ 2553 กฎหมายเอกชน ธรรมศาสตร์
77 อาจารีย์ บุนนาค ความรับผิดของอนุญาโตตุลาการ 2553 กฎหมายเอกชน ธรรมศาสตร์
78 กีรติกิติ์ หนูเกื้อ สิทธิและหน้าที่ของผู้เช่าซื้อ 2553 กฎหมายเอกชน ธรรมศาสตร์
79 คล้ายจันทร์ จันทร์สำราญ เหตุหย่า : ศึกษากรณีการประพฤติผิดประเวณีของสามีหรือภริยา 2553 กฎหมายเอกชน ธรรมศาสตร์
http://www.jrank.org/