Graduate programs Faculty of law

You are here: About TU Law | Publications

Publications

Thesis (วิทยานิพนธ์ )

นักศึกษา ปริญญาโท คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สำหรับการทำวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับสาขาต่างๆ ทางด้านกฎหมาย ควรอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ดังนี้
-รูปแบบตัวอย่างการพิมพ์ส่วนประกอบของวิทยานิพนธ์ภาษาไทยและ รูปแบบและตัวอย่างการอ้างอิงวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ ดาวน์โหลดข้อมูล

- คู่มือการพิมพ์วิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2560  ดาวน์โหลดข้อมูล 

- ขั้นตอนการทำเค้าโครงวิทยานิพนธ์และการสอบวิทยานิพนธ์  ดาวน์โหลดข้อมูล

- แบบฟอร์มการนำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์  ดาวน์โหลดข้อมูล

- คู่มือการส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารบัณฑิตศึกษานิติศาสตร์   รายละเอียดคู่มือ     ลิงค์เว็บไซต์ 

- ตัวอย่างรูปแบบบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารบัณฑิตศึกษานิติศาสตร์   ดาวน์โหลดข้อมูล

- ข้อกำหนดเกี่ยวกับส่งตัวเล่มวิทยานิพนธ์   ดาวน์โหลดข้อมูล

- รายชื่อวารสารสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่อยู่ในฐานข้อมูลศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ดาวน์โหลดข้อมูล

แบบฟอร์มคำร้อง

คำร้องทั่วไป ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มขอสอบวัดคุณสมบัติ ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มประเมินความก้าวหน้าในการทำวิทยานิพนธ์ ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มจองหัวข้อวิทยานิพนธ์ ดาวน์โหลด
แบบคำร้องขอเปลี่ยนชื่อวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ดาวน์โหลด
คำร้องขอสอบข้อเสนอและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ดาวน์โหลด
แบบคำร้องขอเปลี่ยนกรรมการสอบวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ ดาวน์โหลด
คำร้องขอสอบปากเปล่าสารนิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ดาวน์โหลด
คำร้องขอสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มการยื่นคำร้องขอเทียบรายวิชา ดาวน์โหลด
ใบสมัครทุนผู้ช่วยอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มคำร้องขอตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ์ ดาวน์โหลด
คำร้องขอเสนอบทความวิทยานิพนธ์ ดาวน์โหลด
คำร้องลาพัก/ลาออก/ถอนรายวิชา ดาวน์โหลด
   

 

ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์

ลำดับ ชื่อผู้เขียน ชื่อเรื่อง ปีที่เผยแพร่ สาขา มหาวิทยาลัย
40 นิดา แสงโชติช่วงชัย การให้สัตยาบันของตัวการ 2555 กฎหมายเอกชน ธรรมศาสตร์
41 ปราณี นางแล การไถ่ทรัพย์ที่ขายฝาก 2555 กฎหมายเอกชน ธรรมศาสตร์
42 ปานวาด สุพัฒน์ การชำระหนี้โดยบุคคลภายนอก 2555 กฎหมายเอกชน ธรรมศาสตร์
43 ภาณิกา ไกรรินทร์ กลฉ้อฉลโดยการนิ่ง 2555 กฎหมายเอกชน ธรรมศาสตร์
44 ภาณุพงศ์ พณิชยกุล ความผูกพันของผู้ลงลายมือชื่อในเอกสารที่ไม่มีการกรอกข้อความ 2555 กฎหมายเอกชน ธรรมศาสตร์
45 ณัฐวดี ณัฐวุฒิ กลฉ้อฉลในสัญญาจ้างแรงงาน 2555 กฎหมายเอกชน ธรรมศาสตร์
46 ธนิต สมร ดุลพินิจของศาลในการแสวงหาข้อเท็จจริงในคดีแพ่ง 2555 กฎหมายเอกชน ธรรมศาสตร์
47 ศศิภา คณาปราชญ์ ค่าเช่า 2555 กฎหมายเอกชน ธรรมศาสตร์
48 นรินทร์ทิพย์ โรจน์จิรโฆษิต ปัญหาในการบังคับใช้มาตรา 94 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง : ศึกษาเฉพาะกรณีสัญญากู้ยืมเงิน 2555 กฎหมายเอกชน ธรรมศาสตร์
49 สุรินทร์ มากชูชิต ระบบประกันตัวผู้ต้องหาหรือจำเลย : ศึกษาความเหมาะสมในการใช้หลักประกันในกระบวนการยุติธรรมไทย 2555 กฎหมายเอกชน ธรรมศาสตร์
50 วรวุฒิ วรอิตตานนท์ การลาเพื่อเลี้ยงดูบุตร 2554 กฎหมายเอกชน ธรรมศาสตร์
51 อธิรัฐ อุดมเดช การระงับข้อพิพาทแรงงานกฎหมายเปรียบเทียบไทย - ลาว 2554 กฎหมายเอกชน ธรรมศาสตร์
52 สาธิต เรืองสินทรัพย์ การคุ้มครองผู้ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อที่อยู่อาศัย กรณีไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ.2543 2554 กฎหมายเอกชน ธรรมศาสตร์
53 เกวลิน ต่อปัญญาชาญ การสมรสโดยถูกกลฉ้อฉล 2554 กฎหมายเอกชน ธรรมศาสตร์
54 จันทิมา ก้อนจันทร์เทศ ความเสียหายอันเกิดจากโรงเรือน 2554 กฎหมายเอกชน ธรรมศาสตร์
55 พีระพงศ์ เภรีฤกษ์ ยาเสพติดกับความสัมพันธ์ในสัญญาจ้างแรงงาน 2554 กฎหมายเอกชน ธรรมศาสตร์
56 รัญชยา ดวงมณี ความรับผิดของผู้ประกอบธุรกิจต่อการสูญหายหรือเสียหายอันเกิดแก่ยานพาหนะของลูกค้า 2554 กฎหมายเอกชน ธรรมศาสตร์
57 ปราณี นางแล การไถ่ทรัพย์ที่ขายฝาก 2554 กฎหมายเอกชน ธรรมศาสตร์
58 วิไล เชื้อแก้ว การจ้างลูกจ้างทดแทนลูกจ้างที่นัดหยุดงาน 2554 กฎหมายเอกชน ธรรมศาสตร์
59 รสรินทร์ ปลอดขำ การโอนกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ที่ให้เช่า 2554 กฎหมายเอกชน ธรรมศาสตร์
http://www.jrank.org/