Graduate programs Faculty of law

You are here: About TU Law | Publications

Publications

Thesis (วิทยานิพนธ์ )

นักศึกษา ปริญญาโท คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สำหรับการทำวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับสาขาต่างๆ ทางด้านกฎหมาย ควรอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ดังนี้
-รูปแบบตัวอย่างการพิมพ์ส่วนประกอบของวิทยานิพนธ์ภาษาไทยและ รูปแบบและตัวอย่างการอ้างอิงวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ ดาวน์โหลดข้อมูล

- คู่มือการพิมพ์วิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2560  ดาวน์โหลดข้อมูล 

- ขั้นตอนการทำเค้าโครงวิทยานิพนธ์และการสอบวิทยานิพนธ์  ดาวน์โหลดข้อมูล

- แบบฟอร์มการนำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์  ดาวน์โหลดข้อมูล

- คู่มือการส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารบัณฑิตศึกษานิติศาสตร์   รายละเอียดคู่มือ     ลิงค์เว็บไซต์ 

- ตัวอย่างรูปแบบบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารบัณฑิตศึกษานิติศาสตร์   ดาวน์โหลดข้อมูล

- ข้อกำหนดเกี่ยวกับส่งตัวเล่มวิทยานิพนธ์   ดาวน์โหลดข้อมูล

- รายชื่อวารสารสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่อยู่ในฐานข้อมูลศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ดาวน์โหลดข้อมูล

แบบฟอร์มคำร้อง

คำร้องทั่วไป ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มขอสอบวัดคุณสมบัติ ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มประเมินความก้าวหน้าในการทำวิทยานิพนธ์ ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มจองหัวข้อวิทยานิพนธ์ ดาวน์โหลด
แบบคำร้องขอเปลี่ยนชื่อวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ดาวน์โหลด
คำร้องขอสอบข้อเสนอและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ดาวน์โหลด
แบบคำร้องขอเปลี่ยนกรรมการสอบวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ ดาวน์โหลด
คำร้องขอสอบปากเปล่าสารนิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ดาวน์โหลด
คำร้องขอสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มการยื่นคำร้องขอเทียบรายวิชา ดาวน์โหลด
ใบสมัครทุนผู้ช่วยอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มคำร้องขอตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ์ ดาวน์โหลด
คำร้องขอเสนอบทความวิทยานิพนธ์ ดาวน์โหลด
คำร้องลาพัก/ลาออก/ถอนรายวิชา ดาวน์โหลด
   

 

ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์

ลำดับ ชื่อผู้เขียน ชื่อเรื่อง ปีที่เผยแพร่ สาขา มหาวิทยาลัย
20 วราภรณ์ พลอยมีรัศมี พินัยกรรมร่วม 2556 กฎหมายเอกชน ธรรมศาสตร์
21 เสกสรร เอกวิริยะวิทย์ แบบของพินัยกรรม 2556 กฎหมายเอกชน ธรรมศาสตร์
22 อภิสิทธิ์ ใต้ระหันต์ ความสงบเรียบร้อยของประชาชน 2556 กฎหมายเอกชน ธรรมศาสตร์
23 ออมทรัพย์ เจริญทรัพย์ ผู้มีอำนาจหน้าที่จัดการศพและสิทธิเรียกค่าปลงศพ 2556 กฎหมายเอกชน ธรรมศาสตร์
24 อาลดา จรรยาทรัพย์กิจ สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดของผู้จัดการงานนอกสั่ง 2556 กฎหมายเอกชน ธรรมศาสตร์
25 สุมนภัศร์ คุ้มจันทร์ ความสัมพันธ์ของผู้รับจ้างช่วงที่มีต่อผู้ว่าจ้างในสัญญาก่อสร้าง 2556 กฎหมายเอกชน ธรรมศาสตร์
26 เฉลิมวุฒิ ศรีพรหม ความรับผิดของผู้ให้บริการเว็บไซต์กรณีละเมิดลิขสิทธิ์ 2556 กฎหมายเอกชน ธรรมศาสตร์
27 กมลลักษณ์ หาญประสิทธิ์คำ การสืบพยานหลักฐานตามวิธีการที่คู่ความตกลงกันตามมาตรา 103/2 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2555 กฎหมายเอกชน ธรรมศาสตร์
28 สุวลักษณ์ ขันธ์ปรีกษา การคุ้มครองสิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัวจากการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี RFID 2555 กฎหมายเอกชน ธรรมศาสตร์
29 จีระศักดิ์ เสมมีสุข สัญญาประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก : ศึกษาขอบเขตความรับผิดของผู้รับประกันภัย 2555 กฎหมายเอกชน ธรรมศาสตร์
30 พรรณวดี เพชรพลอย การถอนอำนาจปกครองบุตร 2555 กฎหมายเอกชน ธรรมศาสตร์
31 อัจฉรา กัตติกา ปัญหาการบังคับคดี กรณีการร้องขอให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 2555 กฎหมายเอกชน ธรรมศาสตร์
32 ชนินทร์ พงษ์แพทย์ การสืบพยานหลักฐานล่วงหน้าในคดีแพ่ง 2555 กฎหมายเอกชน ธรรมศาสตร์
33 ดวงกลม วาทินวิเศษ การใช้อำนาจปกครองเหนือตัวบุตรผู้เยาว์และการระงับข้อพิพาทในการใช้อำนาจปกครอง ศึกษากรณีการกำหนดถิ่นที่อยู่บุตร 2555 กฎหมายเอกชน ธรรมศาสตร์
34 สวิตตา อุราสุข ความเห็นแย้งในการทำคำพิพากษาของศาลฎีกา 2555 กฎหมายเอกชน ธรรมศาสตร์
35 คชา ชิตโชติ ของตกหล่นจากโรงเรือน 2555 กฎหมายเอกชน ธรรมศาสตร์
36 สาณี สุคเศรษฐบูรณะ ความรับผิดทางละเมิดของผู้ว่าจ้างทำของ 2555 กฎหมายเอกชน ธรรมศาสตร์
37 วุฒิพงศ์ จิตอ่อนน้อม คำท้า 2555 กฎหมายเอกชน ธรรมศาสตร์
38 ชาคริต ขันนาโพธิ์ สภาพบังคับของเหตุผลในคำพิพากษาคดีแพ่ง 2555 กฎหมายเอกชน ธรรมศาสตร์
39 ชลธิชา เกียรติสุข การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมของประชาชนในการดำเนินคดีทางศาล : ศึกษากรณีการให้ความช่วยเหลือทางด้านทนายความในคดีแพ่งโดยรัฐ 2555 กฎหมายเอกชน ธรรมศาสตร์
http://www.jrank.org/