Graduate programs Faculty of law

You are here: About TU Law | Publications

Publications

Thesis (วิทยานิพนธ์ )

นักศึกษา ปริญญาโท คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สำหรับการทำวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับสาขาต่างๆ ทางด้านกฎหมาย ควรอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ดังนี้
-รูปแบบตัวอย่างการพิมพ์ส่วนประกอบของวิทยานิพนธ์ภาษาไทยและ รูปแบบและตัวอย่างการอ้างอิงวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ ดาวน์โหลดข้อมูล

- คู่มือการพิมพ์วิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2560  ดาวน์โหลดข้อมูล 

- ขั้นตอนการทำเค้าโครงวิทยานิพนธ์และการสอบวิทยานิพนธ์  ดาวน์โหลดข้อมูล

- แบบฟอร์มการนำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์  ดาวน์โหลดข้อมูล

- คู่มือการส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารบัณฑิตศึกษานิติศาสตร์   รายละเอียดคู่มือ     ลิงค์เว็บไซต์ 

- ตัวอย่างรูปแบบบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารบัณฑิตศึกษานิติศาสตร์   ดาวน์โหลดข้อมูล

- ข้อกำหนดเกี่ยวกับส่งตัวเล่มวิทยานิพนธ์   ดาวน์โหลดข้อมูล

แบบฟอร์มคำร้อง

คำร้องทั่วไป ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มขอสอบวัดคุณสมบัติ ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มประเมินความก้าวหน้าในการทำวิทยานิพนธ์ ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มจองหัวข้อวิทยานิพนธ์ ดาวน์โหลด
แบบคำร้องขอเปลี่ยนชื่อวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ดาวน์โหลด
คำร้องขอสอบข้อเสนอและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ดาวน์โหลด
แบบคำร้องขอเปลี่ยนกรรมการสอบวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ ดาวน์โหลด
คำร้องขอสอบปากเปล่าสารนิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ดาวน์โหลด
คำร้องขอสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มการยื่นคำร้องขอเทียบรายวิชา ดาวน์โหลด
ใบสมัครทุนผู้ช่วยอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มคำร้องขอตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ์ ดาวน์โหลด
คำร้องขอเสนอบทความวิทยานิพนธ์ ดาวน์โหลด
คำร้องลาพัก/ลาออก/ถอนรายวิชา ดาวน์โหลด
   

 

ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์

ลำดับ ชื่อผู้เขียน ชื่อเรื่อง ปีที่เผยแพร่ สาขา มหาวิทยาลัย
120 ทิพย์วรรณ จาวโกนันท์ การห้ามโยกย้ายหน้าที่การงานของลูกจ้างซึ่งเกี่ยวข้องกับข้อเรียกร้อง 2551 กฎหมายเอกชน ธรรมศาสตร์
121 ธนพร เกิดผล ความรับผิดเพื่อละเมิดในความเสียหายอันเกิดจากสัตว์ 2551 กฎหมายเอกชน ธรรมศาสตร์
122 ณัฐวุฒิ วังวงศ์ ผู้มีส่วนได้เสียในการร้องขอตั้งผู้จัดการมรดกตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1713 2551 กฎหมายเอกชน ธรรมศาสตร์
123 นพรัตน์ วิจิตรพันธุ์ การกระทำอันไม่เป็นธรรม เปรียบเทียบความคุ้มครองระหว่างลูกจ้างภาคเอกชนกับลูกจ้างภาครัฐวิสาหกิจ 2551 กฎหมายเอกชน ธรรมศาสตร์
124 ณัฎฐินี พัดฉวีวรรณ ระบบทวิภาคีในกฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ 2551 กฎหมายเอกชน ธรรมศาสตร์
125 สุจิตรา ใจเอื้อ การคุ้มครองผู้เช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออยู่อาศัย 2551 กฎหมายเอกชน ธรรมศาสตร์
126 พลอย เจริญสม การขายตามคำพรรณนา 2551 กฎหมายเอกชน ธรรมศาสตร์
127 อรรถพล ศรีสวัสดิ์นุภาพ หลักการชำระหนี้กลายเป็นพ้นวิสัย 2551 กฎหมายเอกชน ธรรมศาสตร์
128 โกวิท หนูโยม การรับฟังข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เป็นพยานหลักฐานในคดีแพ่ง 2551 กฎหมายเอกชน ธรรมศาสตร์
129 ธนงศักดิ์ วิเศษรจนา ความรับผิดเพื่อละเมิดตามมาตรา 420 : ศึกษากรณีความรับผิดเพื่อละเมิดโดยประมาณเลินเล่ออย่างร้ายแรง 2551 กฎหมายเอกชน ธรรมศาสตร์
130 คณิต ชัยสถาผล หลักกฎหมายการแสดงเจตนาโดยถูกข่มขู่ ศึกษาเปรียบเทียบ 2551 กฎหมายเอกชน ธรรมศาสตร์
131 เกษราภรณ์ เสงี่ยม ความรับผิดทางแพ่งของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต 2551 กฎหมายเอกชน ธรรมศาสตร์
132 สุภาวดี วัฒนานนท์ บทบาทของศาลในคดีล้มละลาย : ศึกษาเฉพาะกรณีการพิจารณาและการมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด 2551 กฎหมายเอกชน ธรรมศาสตร์
133 ไกรวิณี สุนทรมน สิทธิของผู้ว่าจ้างในการเลิกสัญญาจ้างทำของ 2551 กฎหมายเอกชน ธรรมศาสตร์
134 ถาวร เกษมะณี หลักความเป็นกลางของศาล 2551 กฎหมายเอกชน ธรรมศาสตร์
135 อิชช์กันต์ เจริญวานิชย์ การคุ้มครองสิทธิผู้ได้รับความเสียหายจากภาพถ่าย 2551 กฎหมายเอกชน ธรรมศาสตร์
136 กุลวดี วุฒกุล บริการทางการแพทย์ตามกฎหมายประกันสังคม 2551 กฎหมายเอกชน ธรรมศาสตร์
137 ณภัทร บุญประสาท ผลบังคับของชื่อสัญญาห้ามประกอบอาชีพหรือการค้าแข่งขันในสัญญาจ้างแรงงาน 2551 กฎหมายเอกชน ธรรมศาสตร์
138 อำนาจ ทัศนาสุทธิวงษ์ บทบาทศาลในคดีไม่มีข้อยุ่งยาก 2551 กฎหมายเอกชน ธรรมศาสตร์
139 ไพรัช ตั้งศรีไพโรจน์ รูปแบบการดำเนินกระบวนพิจารณาด้วยวาจากับการดำเนินกระบวนพิจารณาคดีแพ่งของไทย 2550 กฎหมายเอกชน ธรรมศาสตร์
http://www.jrank.org/