Graduate programs Faculty of law

You are here: About TU Law | Publications

Publications

Thesis (วิทยานิพนธ์ )

นักศึกษา ปริญญาโท คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สำหรับการทำวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับสาขาต่างๆ ทางด้านกฎหมาย ควรอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ดังนี้
-รูปแบบตัวอย่างการพิมพ์ส่วนประกอบของวิทยานิพนธ์ภาษาไทยและ รูปแบบและตัวอย่างการอ้างอิงวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ ดาวน์โหลดข้อมูล

- คู่มือการพิมพ์วิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2560  ดาวน์โหลดข้อมูล 

 

- แบบฟอร์มคำร้องขอสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ ดาวน์โหลดข้อมูล 

- ขั้นตอนการทำเค้าโครงวิทยานิพนธ์และการสอบวิทยานิพนธ์  ดาวน์โหลดข้อมูล
- แบบฟอร์มการนำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์  ดาวน์โหลดข้อมูล

- ตัวอย่างเนื้อหาการส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารบัณฑิตศึกษานิติศาสตร์   ดาวน์โหลดข้อมูล

 

ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์

ลำดับ ชื่อผู้เขียน ชื่อเรื่อง ปีที่เผยแพร่ สาขา มหาวิทยาลัย
100 กรศุทธิ์ ขอพ่วงกลาง กระบวนการในการเกิดสัญญา 2552 กฎหมายเอกชน ธรรมศาสตร์
101 สมปรารถนา หลั่งนาค ทารกในครรภ์มารดา : สิทธิและความคุ้มครอง 2552 กฎหมายเอกชน ธรรมศาสตร์
102 ฐิติมา ชินวโรดม การควบคุมสัญญาเช่าซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้า 2552 กฎหมายเอกชน ธรรมศาสตร์
103 อรรถพร บัวพิมพ์ การคุ้มครองแรงงานผู้สูงอายุ 2552 กฎหมายเอกชน ธรรมศาสตร์
104 นุชรี แก้วยาว ข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมในสัญญาจ้างแรงงาน 2552 กฎหมายเอกชน ธรรมศาสตร์
105 พรนิภา อินทรเธียรศิริ ปัญหาในการเลิกสัญญา 2552 กฎหมายเอกชน ธรรมศาสตร์
106 เพ็ญจันทร์ คล้ายเอี่ยม ความรับผิดในสัญญาให้บริการด้านการแพทย์ 2552 กฎหมายเอกชน ธรรมศาสตร์
107 วีริสา พิศุทธ์สินธุ์ ลูกจ้างทำงานบางช่วงเวลา 2552 กฎหมายเอกชน ธรรมศาสตร์
108 สมลักษณ์ จันทรังษี ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 2552 กฎหมายเอกชน ธรรมศาสตร์
109 ศุภกาญจน์ ปรีชา การชำระหนี้ไม่ต้องตามความประสงค์อันแท้จริงแห่งมูลหนี้ 2552 กฎหมายเอกชน ธรรมศาสตร์
110 กัญญธิดา โบสุวรรณ พัฒนาการทางกฎหมายในการกำหนดค่าเสียหายการละเมิดลิขสิทธิ์ 2552 กฎหมายเอกชน ธรรมศาสตร์
111 สุธีรา จินายน วิเคราะห์ปัญหาการใช้การตีความมาตรา 9 ของพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540 2551 กฎหมายเอกชน ธรรมศาสตร์
112 ชยนันท์ กิจโอสถ บทบาทของศาลในคดีมโนสาเร่ 2551 กฎหมายเอกชน ธรรมศาสตร์
113 สุชาดา สุขศรี ข้อตกลงระหว่างสมรส 2551 กฎหมายเอกชน ธรรมศาสตร์
114 ปรเมศร์ แสงวงษ์งาม การกำหนดค่าเสียหายในคดีละเมิดสิทธิในการขายของผู้ทรงสิทธิบัตรในผลิตภัณฑ์ 2551 2551 กฎหมายเอกชน ธรรมศาสตร์
115 ธวัชชัย มิตรโกสุม เหตุหย่า : ศึกษากรณีการจงใจละทิ้งร้าง 2551 กฎหมายเอกชน ธรรมศาสตร์
116 ศศิภรณ์ นำรอดภัย การเรียกคืนทรัพย์สินที่ให้ 2551 กฎหมายเอกชน ธรรมศาสตร์
117 กัญญา อดิตโต บทบาทของอนุญาโตตุลาการในการค้นหาข้อเท็จจริง 2551 กฎหมายเอกชน ธรรมศาสตร์
118 ดรุพร ปิงสุทธิวงศ์ ความรับผิดเพื่อละเมิดอันเกิดจากการฝ่าฝืนบทบังคับแห่งกฎหมายอันมีที่ประสงค์เพื่อจะปกป้องบุคคลอื่น 2551 กฎหมายเอกชน ธรรมศาสตร์
119 สุภิตย์ เกลี้ยงสง ปัญหาการใช้สิทธิเป็นเหตุให้เจ้าของอสังหาริมทรัพย์เสียหายตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1337 2551 กฎหมายเอกชน ธรรมศาสตร์
http://www.jrank.org/