Graduate programs Faculty of law

You are here: About TU Law | Publications

Publications

Thesis (วิทยานิพนธ์ )

นักศึกษา ปริญญาโท คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สำหรับการทำวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับสาขาต่างๆ ทางด้านกฎหมาย ควรอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ดังนี้
-รูปแบบตัวอย่างการพิมพ์ส่วนประกอบของวิทยานิพนธ์ภาษาไทยและ รูปแบบและตัวอย่างการอ้างอิงวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ ดาวน์โหลดข้อมูล

- คู่มือการพิมพ์วิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2560  ดาวน์โหลดข้อมูล 

- ขั้นตอนการทำเค้าโครงวิทยานิพนธ์และการสอบวิทยานิพนธ์  ดาวน์โหลดข้อมูล

- แบบฟอร์มการนำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์  ดาวน์โหลดข้อมูล

- คู่มือการส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารบัณฑิตศึกษานิติศาสตร์   รายละเอียดคู่มือ     ลิงค์เว็บไซต์ 

- ตัวอย่างรูปแบบบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารบัณฑิตศึกษานิติศาสตร์   ดาวน์โหลดข้อมูล

- ข้อกำหนดเกี่ยวกับส่งตัวเล่มวิทยานิพนธ์   ดาวน์โหลดข้อมูล

- รายชื่อวารสารสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่อยู่ในฐานข้อมูลศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ดาวน์โหลดข้อมูล

แบบฟอร์มคำร้อง

คำร้องทั่วไป ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มขอสอบวัดคุณสมบัติ ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มประเมินความก้าวหน้าในการทำวิทยานิพนธ์ ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มจองหัวข้อวิทยานิพนธ์ ดาวน์โหลด
แบบคำร้องขอเปลี่ยนชื่อวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ดาวน์โหลด
คำร้องขอสอบข้อเสนอและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ดาวน์โหลด
แบบคำร้องขอเปลี่ยนกรรมการสอบวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ ดาวน์โหลด
คำร้องขอสอบปากเปล่าสารนิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ดาวน์โหลด
คำร้องขอสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มการยื่นคำร้องขอเทียบรายวิชา ดาวน์โหลด
ใบสมัครทุนผู้ช่วยอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มคำร้องขอตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ์ ดาวน์โหลด
คำร้องขอเสนอบทความวิทยานิพนธ์ ดาวน์โหลด
คำร้องลาพัก/ลาออก/ถอนรายวิชา ดาวน์โหลด
   

 

ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์

ลำดับ ชื่อผู้เขียน ชื่อเรื่อง ปีที่เผยแพร่ สาขา มหาวิทยาลัย
100 กรศุทธิ์ ขอพ่วงกลาง กระบวนการในการเกิดสัญญา 2552 กฎหมายเอกชน ธรรมศาสตร์
101 สมปรารถนา หลั่งนาค ทารกในครรภ์มารดา : สิทธิและความคุ้มครอง 2552 กฎหมายเอกชน ธรรมศาสตร์
102 ฐิติมา ชินวโรดม การควบคุมสัญญาเช่าซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้า 2552 กฎหมายเอกชน ธรรมศาสตร์
103 อรรถพร บัวพิมพ์ การคุ้มครองแรงงานผู้สูงอายุ 2552 กฎหมายเอกชน ธรรมศาสตร์
104 นุชรี แก้วยาว ข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมในสัญญาจ้างแรงงาน 2552 กฎหมายเอกชน ธรรมศาสตร์
105 พรนิภา อินทรเธียรศิริ ปัญหาในการเลิกสัญญา 2552 กฎหมายเอกชน ธรรมศาสตร์
106 เพ็ญจันทร์ คล้ายเอี่ยม ความรับผิดในสัญญาให้บริการด้านการแพทย์ 2552 กฎหมายเอกชน ธรรมศาสตร์
107 วีริสา พิศุทธ์สินธุ์ ลูกจ้างทำงานบางช่วงเวลา 2552 กฎหมายเอกชน ธรรมศาสตร์
108 สมลักษณ์ จันทรังษี ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 2552 กฎหมายเอกชน ธรรมศาสตร์
109 ศุภกาญจน์ ปรีชา การชำระหนี้ไม่ต้องตามความประสงค์อันแท้จริงแห่งมูลหนี้ 2552 กฎหมายเอกชน ธรรมศาสตร์
110 กัญญธิดา โบสุวรรณ พัฒนาการทางกฎหมายในการกำหนดค่าเสียหายการละเมิดลิขสิทธิ์ 2552 กฎหมายเอกชน ธรรมศาสตร์
111 สุธีรา จินายน วิเคราะห์ปัญหาการใช้การตีความมาตรา 9 ของพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540 2551 กฎหมายเอกชน ธรรมศาสตร์
112 ชยนันท์ กิจโอสถ บทบาทของศาลในคดีมโนสาเร่ 2551 กฎหมายเอกชน ธรรมศาสตร์
113 สุชาดา สุขศรี ข้อตกลงระหว่างสมรส 2551 กฎหมายเอกชน ธรรมศาสตร์
114 ปรเมศร์ แสงวงษ์งาม การกำหนดค่าเสียหายในคดีละเมิดสิทธิในการขายของผู้ทรงสิทธิบัตรในผลิตภัณฑ์ 2551 2551 กฎหมายเอกชน ธรรมศาสตร์
115 ธวัชชัย มิตรโกสุม เหตุหย่า : ศึกษากรณีการจงใจละทิ้งร้าง 2551 กฎหมายเอกชน ธรรมศาสตร์
116 ศศิภรณ์ นำรอดภัย การเรียกคืนทรัพย์สินที่ให้ 2551 กฎหมายเอกชน ธรรมศาสตร์
117 กัญญา อดิตโต บทบาทของอนุญาโตตุลาการในการค้นหาข้อเท็จจริง 2551 กฎหมายเอกชน ธรรมศาสตร์
118 ดรุพร ปิงสุทธิวงศ์ ความรับผิดเพื่อละเมิดอันเกิดจากการฝ่าฝืนบทบังคับแห่งกฎหมายอันมีที่ประสงค์เพื่อจะปกป้องบุคคลอื่น 2551 กฎหมายเอกชน ธรรมศาสตร์
119 สุภิตย์ เกลี้ยงสง ปัญหาการใช้สิทธิเป็นเหตุให้เจ้าของอสังหาริมทรัพย์เสียหายตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1337 2551 กฎหมายเอกชน ธรรมศาสตร์
http://www.jrank.org/