Graduate programs Faculty of law

You are here: About TU Law | Publications

Publications

Thesis (วิทยานิพนธ์ )

นักศึกษา ปริญญาโท คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สำหรับการทำวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับสาขาต่างๆ ทางด้านกฎหมาย ควรอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ดังนี้
-รูปแบบตัวอย่างการพิมพ์ส่วนประกอบของวิทยานิพนธ์ภาษาไทยและ รูปแบบและตัวอย่างการอ้างอิงวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ ดาวน์โหลดข้อมูล

- คู่มือการพิมพ์วิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2560  ดาวน์โหลดข้อมูล 

- ขั้นตอนการทำเค้าโครงวิทยานิพนธ์และการสอบวิทยานิพนธ์  ดาวน์โหลดข้อมูล

- แบบฟอร์มการนำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์  ดาวน์โหลดข้อมูล

- คู่มือการส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารบัณฑิตศึกษานิติศาสตร์   รายละเอียดคู่มือ     ลิงค์เว็บไซต์ 

- ตัวอย่างรูปแบบบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารบัณฑิตศึกษานิติศาสตร์   ดาวน์โหลดข้อมูล

- ข้อกำหนดเกี่ยวกับส่งตัวเล่มวิทยานิพนธ์   ดาวน์โหลดข้อมูล

- รายชื่อวารสารสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่อยู่ในฐานข้อมูลศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ดาวน์โหลดข้อมูล

แบบฟอร์มคำร้อง

คำร้องทั่วไป ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มขอสอบวัดคุณสมบัติ ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มประเมินความก้าวหน้าในการทำวิทยานิพนธ์ ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มจองหัวข้อวิทยานิพนธ์ ดาวน์โหลด
แบบคำร้องขอเปลี่ยนชื่อวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ดาวน์โหลด
คำร้องขอสอบข้อเสนอและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ดาวน์โหลด
แบบคำร้องขอเปลี่ยนกรรมการสอบวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ ดาวน์โหลด
คำร้องขอสอบปากเปล่าสารนิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ดาวน์โหลด
คำร้องขอสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มการยื่นคำร้องขอเทียบรายวิชา ดาวน์โหลด
ใบสมัครทุนผู้ช่วยอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มคำร้องขอตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ์ ดาวน์โหลด
คำร้องขอเสนอบทความวิทยานิพนธ์ ดาวน์โหลด
คำร้องลาพัก/ลาออก/ถอนรายวิชา ดาวน์โหลด
   

 

ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์

ลำดับ ชื่อผู้เขียน ชื่อเรื่อง ปีที่เผยแพร่ สาขา มหาวิทยาลัย
1 เกวลิน ต่อปัญญาชาญ การสมรสโดยถูกกลฉ้อฉล 2556 กฎหมายเอกชน ธรรมศาสตร์
2 กนกวรรณ จานเจือ ปัญหาความล่าช้าในการบังคับคดีแพ่งหลังการยึดทรัพย์เพื่อขายทอดตลาด 2556 กฎหมายเอกชน ธรรมศาสตร์
3 กัลยณัฎฐ์ พรหมนอก การคุ้มครองการทำงานบุคลากรมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ 2556 กฎหมายเอกชน ธรรมศาสตร์
4 จิรณะ นุตจรัส ปัญหาการปรับใช้ "หลักศาลย่อมเป็นผู้รู้กฎหมาย"ในกระบวนการพิจารณาคดีแพ่งของไทย 2556 กฎหมายเอกชน ธรรมศาสตร์
5 จิระวรรณ รักสงค์ ปัญหาบางประการในการอนุญาตให้ใช้ที่ดินของรัฐในรูปของ"โฉนดชุมชน" 2556 กฎหมายเอกชน ธรรมศาสตร์
6 ณัชชา เมืองสง การคุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้าน 2556 กฎหมายเอกชน ธรรมศาสตร์
7 ณัฎฐ์รดา แสงจันทร์จิราธร การคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคในธุรกรรมการซื้อขายสินค้าทางพาณิชย์อิเล็กทรกนิกส์ 2556 กฎหมายเอกชน ธรรมศาสตร์
8 ดุจเดือน แก่นทองเจริญ ความสามารถของผู้เยาว์เกี่ยวกับพินัยกรรม 2556 กฎหมายเอกชน ธรรมศาสตร์
9 ตุลธิดา ลิ้มสุวัฒน์ คนสาญสูญ 2556 กฎหมายเอกชน ธรรมศาสตร์
10 ธีมาพร ทวีชัยทศพล การระงับข้อพิพาททางแพ่ง : ศึกษากรณีการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทในระดับอำเภอตาม พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 2556 กฎหมายเอกชน ธรรมศาสตร์
11 ธีรศักดิ์ อุบลรัตน์ ปัญหาลาภมิควรได้ศึกษากรณีการชำระหนี้ 2556 กฎหมายเอกชน ธรรมศาสตร์
12 ปานวาด สุพัฒน์ การชำระหนี้โดยบุคคลภายนอก 2556 กฎหมายเอกชน ธรรมศาสตร์
13 ปิยศักดิ์ บุญยกุลศรีรุ่ง ข้อสันนิษฐานตามข้อเท็จจริงในคดีแพ่ง 2556 กฎหมายเอกชน ธรรมศาสตร์
14 ปีติ ส่งสัมพันธ์สกุล ความรับผิดเพื่อละเมิดจากการกระทำโดยละเว้น 2556 กฎหมายเอกชน ธรรมศาสตร์
15 ผกายดาว เศรษฐประสงค์ การจดทะเบียนรับรองบุตรผู้วายชนม์ 2556 กฎหมายเอกชน ธรรมศาสตร์
16 พีระรณ คงเจริญ การแบ่งกรรมสิทธิ์รวม 2556 กฎหมายเอกชน ธรรมศาสตร์
17 ภิรมย์พร สุดใจ การตีความพินัยกรรม 2556 กฎหมายเอกชน ธรรมศาสตร์
18 มนชิดา รุจิกัณหะ การชำระหนี้ด้วยตั๋วเงิน 2556 กฎหมายเอกชน ธรรมศาสตร์
19 ยาจิตร จตุศาสตร์ การปรับใช้หลักสุจริตตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 ศึกษาเฉพาะกรณีธนาคารพาณิชย์ 2556 กฎหมายเอกชน ธรรมศาสตร์
20 วรรณพร เตือนวีระเดช ความรับผิดเพื่อละเมิดของสื่อสิ่งพิมพ์ 2556 กฎหมายเอกชน ธรรมศาสตร์
http://www.jrank.org/