Graduate programs Faculty of law

You are here: About TU Law | Publications

Publications

ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์

ลำดับ ชื่อผู้เขียน ชื่อเรื่อง ปีที่เผยแพร่ สาขา มหาวิทยาลัย
920 ศันสนัย เถื่อนศิริ การแบ่งแยกอำนาจหน้าที่ระหว่างรัฐกับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น : ศึกษากรณีการจัดทำบริการสาธารณะในเรื่องการขนส่งมวลชนด้วยรถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานคร 2543 กฎมายมหาชน ธรรมศาสตร์
921 วนิดา แสงสารพันธ์ การเข้าชื่อเสนอกฎหมายโดยประชาชน 2543 กฎมายมหาชน ธรรมศาสตร์
922 วลัยกร รัตนกุล การกำกับดูแลเหนือการกระทำของกรุงเทพมหานครโดยรัฐ 2543 กฎมายมหาชน ธรรมศาสตร์
923 สุนันทา จำปาเงิน มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองคลื่นความถี่วิทยุในประเทศไทย 2543 กฎมายมหาชน ธรรมศาสตร์
924 อนุพจน์ พนาพรศิริกุล เสรีภาพหนังสือพิมพ์และข้อจำกัดภายใต้ระบบกฎหมายไทย 2543 กฎมายมหาชน ธรรมศาสตร์
925 อภิชัย น้อยอุ่นแสน สถานภาพทางกฎหมายของสตรีในสังคมล้านนา พ.ศ. 1839-2442 : ศึกษากรณีความสัมพันธ์ระหว่างสามีภริยา 2543 กฎมายมหาชน ธรรมศาสตร์
926 กมล โสตถิโภคา การคุ้มครองเสรีภาพในการรวมกันเป็นสหภาพแรงงานตามกฎหมายไทย 2542 กฎมายมหาชน ธรรมศาสตร์
927 ผจญ คงเมือง ปัญหาดุลยภาพแห่งอำนาจระหว่างฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติในระบบรัฐสภาไทย 2542 กฎมายมหาชน ธรรมศาสตร์
928 สำฤทธิ์ ราชสมณะ แนวทางการปรับปรุงระบบบริหารราชการส่วนภูมิภาคของไทย 2542 กฎมายมหาชน ธรรมศาสตร์
929 สุกัญญา เจริญวัฒนสุข บทบาทศาลในการพัฒนาบทบัญญัติกฎหมายอาญาสารบัญญัติ 2542 กฎมายมหาชน ธรรมศาสตร์
930 ธีระ สุธีวรางกูร นิติกรรมทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยเจตนารมณ์ของกฎหมาย 2541 กฎมายมหาชน ธรรมศาสตร์
931 อมรรัตน์ กุลสุจริต ประมุขของรัฐในระบบรัฐสภา : ศึกษาในเชิงประวัติศาสตร์กฎหมายรัฐธรรมนูญเปรียบเทียบกรณีของประเทศอังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน ญี่ปุ่น และไทย 2541 กฎมายมหาชน ธรรมศาสตร์
932 คมกฤช อาภารัตน์วิไล แนวทางการจัดตั้งสหการในประเทศไทย 2540 กฎมายมหาชน ธรรมศาสตร์
933 จรูญ ศรีสุขใส แนวทางการสร้างความมีอิสระในการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นไทย 2540 กฎมายมหาชน ธรรมศาสตร์
934 ฐิติพร ขำน้ำคู้ หลักประชาธิปไตยโดยทางผู้แทนกับระบบพรรคการเมืองไทย 2540 กฎมายมหาชน ธรรมศาสตร์
935 มนตรี ชนกนำชัย มาตรการบังคับของฝ่ายปกครองในระบบกฎหมายไทย 2540 กฎมายมหาชน ธรรมศาสตร์
936 มาริสา ไพทยะทัตย์ ปัญหากระบวนการนิติบัญญัติในรัฐธรรมนูญไทย 2540 กฎมายมหาชน ธรรมศาสตร์
937 สาโรช โชติพันธุ์ การควบคุมการกระทำของรัฐบาลโดยรัฐสภา 2540 กฎมายมหาชน ธรรมศาสตร์
938 นิพนธ์ โลหะกุลวิช หลักการห้ามฝ่ายนิติบัญญัติริเริ่มกำหนดรายจ่ายแผ่นดิน 2539 กฎมายมหาชน ธรรมศาสตร์
939 วันเพ็ญ ทรัพย์ส่งเสริม การจัดระบบองค์การมหาชนอิสระในกระบวนการจัดทำบริการสาธารณะในประเทศไทย 2539 กฎมายมหาชน ธรรมศาสตร์
http://www.jrank.org/