Graduate programs Faculty of law

You are here: About TU Law | Publications

Publications

ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์

ลำดับ ชื่อผู้เขียน ชื่อเรื่อง ปีที่เผยแพร่ สาขา มหาวิทยาลัย
20 วราภรณ์ พลอยมีรัศมี พินัยกรรมร่วม 2556 กฎหมายเอกชน ธรรมศาสตร์
21 เสกสรร เอกวิริยะวิทย์ แบบของพินัยกรรม 2556 กฎหมายเอกชน ธรรมศาสตร์
22 อภิสิทธิ์ ใต้ระหันต์ ความสงบเรียบร้อยของประชาชน 2556 กฎหมายเอกชน ธรรมศาสตร์
23 ออมทรัพย์ เจริญทรัพย์ ผู้มีอำนาจหน้าที่จัดการศพและสิทธิเรียกค่าปลงศพ 2556 กฎหมายเอกชน ธรรมศาสตร์
24 อาลดา จรรยาทรัพย์กิจ สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดของผู้จัดการงานนอกสั่ง 2556 กฎหมายเอกชน ธรรมศาสตร์
25 สุมนภัศร์ คุ้มจันทร์ ความสัมพันธ์ของผู้รับจ้างช่วงที่มีต่อผู้ว่าจ้างในสัญญาก่อสร้าง 2556 กฎหมายเอกชน ธรรมศาสตร์
26 เฉลิมวุฒิ ศรีพรหม ความรับผิดของผู้ให้บริการเว็บไซต์กรณีละเมิดลิขสิทธิ์ 2556 กฎหมายเอกชน ธรรมศาสตร์
27 กมลลักษณ์ หาญประสิทธิ์คำ การสืบพยานหลักฐานตามวิธีการที่คู่ความตกลงกันตามมาตรา 103/2 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2555 กฎหมายเอกชน ธรรมศาสตร์
28 สุวลักษณ์ ขันธ์ปรีกษา การคุ้มครองสิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัวจากการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี RFID 2555 กฎหมายเอกชน ธรรมศาสตร์
29 จีระศักดิ์ เสมมีสุข สัญญาประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก : ศึกษาขอบเขตความรับผิดของผู้รับประกันภัย 2555 กฎหมายเอกชน ธรรมศาสตร์
30 พรรณวดี เพชรพลอย การถอนอำนาจปกครองบุตร 2555 กฎหมายเอกชน ธรรมศาสตร์
31 อัจฉรา กัตติกา ปัญหาการบังคับคดี กรณีการร้องขอให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 2555 กฎหมายเอกชน ธรรมศาสตร์
32 ชนินทร์ พงษ์แพทย์ การสืบพยานหลักฐานล่วงหน้าในคดีแพ่ง 2555 กฎหมายเอกชน ธรรมศาสตร์
33 ดวงกลม วาทินวิเศษ การใช้อำนาจปกครองเหนือตัวบุตรผู้เยาว์และการระงับข้อพิพาทในการใช้อำนาจปกครอง ศึกษากรณีการกำหนดถิ่นที่อยู่บุตร 2555 กฎหมายเอกชน ธรรมศาสตร์
34 สวิตตา อุราสุข ความเห็นแย้งในการทำคำพิพากษาของศาลฎีกา 2555 กฎหมายเอกชน ธรรมศาสตร์
35 คชา ชิตโชติ ของตกหล่นจากโรงเรือน 2555 กฎหมายเอกชน ธรรมศาสตร์
36 สาณี สุคเศรษฐบูรณะ ความรับผิดทางละเมิดของผู้ว่าจ้างทำของ 2555 กฎหมายเอกชน ธรรมศาสตร์
37 วุฒิพงศ์ จิตอ่อนน้อม คำท้า 2555 กฎหมายเอกชน ธรรมศาสตร์
38 ชาคริต ขันนาโพธิ์ สภาพบังคับของเหตุผลในคำพิพากษาคดีแพ่ง 2555 กฎหมายเอกชน ธรรมศาสตร์
39 ชลธิชา เกียรติสุข การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมของประชาชนในการดำเนินคดีทางศาล : ศึกษากรณีการให้ความช่วยเหลือทางด้านทนายความในคดีแพ่งโดยรัฐ 2555 กฎหมายเอกชน ธรรมศาสตร์
http://www.jrank.org/