Graduate programs Faculty of law

  • ประกาศคณะนิติศาสตร์ เรื่อง กำหนดระยะเวลาการทำวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ การประเมินความก้าวหน้าในการทำ

    วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระของคณะนิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 more...
  • ประกาศคณะนิติศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ

    more...

You are here: About TU Law | News & Activities | ประกาศบัณฑิตศึกษา โครงการสัมมนาเรื่อง "ระเบียบวิธีวิจัยทางนิติศาสตร์"

print

News GRAD

ประกาศบัณฑิตศึกษา โครงการสัมมนาเรื่อง "ระเบียบวิธีวิจัยทางนิติศาสตร์"

ประกาศบัณฑิตศึกษา โครงการสัมมนาเรื่อง "ระเบียบวิธีวิจัยทางนิติศาสตร์" วันเสาร์ที่ 23 - วันอาทิตย์ที่ 24 ธันวาคม 2560

ประกาศบัณฑิตศึกษา คณะนิติศาสตร์ 

โครงการสัมมนาเรื่อง "ระเบียบวิธีวิจัยทางนิติศาสตร์" 

วันเสาร์ที่ 23 - วันอาทิตย์ที่ 24 ธันวาคม 2560

ณ โรงแรมภูเขางามรีสอร์ท จังหวัดนครนายก 

สำหรับนักศึกษาปริญญาโท

*********************************************************************

         ด้วย บัณฑิตศึกษา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะจัดโครงการสัมมนาเรื่อง "ระเบียบวิธีวิจัยทางนิติศาสตร์" สำหรับนักศึกษาปริญญาโท ชั้นปีที่ 1 (รหัส 60)  

       บัณฑิตศึกษา ขอให้นักศึกษาหลักสูตรนิติศษสตรมหาบัณพิตทุกคนที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2560 แสดงความจำนงเข้ารับการสัมมนา เรือ่ง "ระเบียบวิธีวิจัยทางนิติศาสตร์" ได้ที่ธุรการบัณฑิตศึกษา คณะนิติศาสตร์ ชั้น 1 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560    โดยเสียค่ามัดจำคนละ 1,000 บาท พร้อมกับแนบสำเนาหน้าบัญชีของธนาคารกรุงไทย ทั้งนี้ หากนักศึกษาไปร่วมกิจกรรมตามกำหนดการ บัณฑิตศึกษาจะจะคืนเงินมัดจำให้เมื่อเสร็จสิ้นการสัมมนา

       อนึ่ง นักศึกษาทุกคนต้องเข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้เพราะเป็นส่วนหนึ่งในการเรียนวิชาสัมมนากฎหมายในภาคเรียนที่ 2 

« Back News List

http://www.jrank.org/