Graduate programs Faculty of law

  • ประกาศคณะนิติศาสตร์ เรื่อง กำหนดระยะเวลาการทำวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ การประเมินความก้าวหน้าในการทำ

    วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระของคณะนิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 more...
  • บัณฑิตศึกษาเปิดอบรมระบบ TU E-Thesis ก่อนการยื่นขอสอบวิทยานิพนธ์ ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 8 รอบ

    ลงชื่อได้ที่ธุรการบัณฑิตศึกษา คณะนิติศาสตร์ ชั้น 1 more...
  • ขอเชิญร่วมงานการนำเสนอผลงานความก้าวหน้าในการทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาเอก

    ในวันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 - 16.00 ณ ห้องประชุมจิตติ ติงศภัทิย์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ more...

You are here: About TU Law | News & Activities | กำหนดการลงทะเบียน ลาพัก การแจ้งจบ และตารางบรรยายประจำปีการศึกษา 2560 ระดับบัณฑิตศึกษา

print

Current Student News

กำหนดการลงทะเบียน ลาพัก การแจ้งจบ และตารางบรรยายประจำปีการศึกษา 2560 ระดับบัณฑิตศึกษา

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต       ดาวน์โหลดรายละเอียด   เปลี่ยนแปลงวันบรรยาย

หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต      ดาวน์โหลดรายละเอียด

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายมหาชน   ดาวน์โหลดรายละเอียด

« Back News List

http://www.jrank.org/