Graduate programs Faculty of law

  • "ธรรมศาสตร์-นิติพัฒน์" ครั้งที่ 2

    ขอเชิญ อาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการ เปิดรับทุกสถาบันและหน่วยงาน more...

You are here: About TU Law | News & Activities | งดบรรยาย - ชดเชยบรรยาย ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560

print

Annoucement

งดบรรยาย - ชดเชยบรรยาย ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560

วิชา น.640 กฎหมายระหว่างประเทศชั้นสูง

ศ.พิเศษ ดร.อรุณ ภาณุพงศ์

งดบรรยาย วันพุธที่ 16,23,30 สิงหาคม 2560

                 วันพุธที่ 6, 13, 20 ,27 กันยายน 2560

บรรยายชดเชย วันเสาร์ที่ 19, 26สิงหาคม 2560 และ   วันเสาร์ที่ 2, 9, 16, 23, 30 กันยายน 2560

เวลา 09.00 - 12.00

ห้อง 411 คณะนิติศาสตร์ 

****************************************************************

น.730 กฎหมายการเงินการคลังชั้นสูง

ศ.กิตติคุณ ดร.ประชุม โฉมฉาย

งดบรรยาย วันจันทร์ที่ 11, 18, 25 กันยายน 2560

บรรยายชดเชย วันเสาร์ที่ 16, 23, 30 กันยายน 2560 และ วันเสาร์ที่ 7 ตุลาคม 2560

เวลา 09.00 - 12.00 น.

ห้อง 311 คณะนิติศาสตร์

******************************************************

 น.730 กฎหมายการเงินการคลังชั้นสูง

ศ.ดร.อรพิน ผลสุวรรณ์ สบายรูป

งดบรรยาย วันจันทร์ที่ 21, 28 สิงหาคม 2560 และ วันจันทร์ที่ 4 กันยายน 2560

บรรยายชดเชย วันเสาร์ที่ 19, 26 สิงหาคม 2560 และ วันเสาร์ที่ 2, 9 กันยายน 2560

เวลา 13.00 - 16.00

ห้อง 411 คณะนิติศาสตร์

******************************************************

TU005

รศ.ดร.ทิพมาศ ชุมวรฐายี

งดบรรยาย วันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2560

เวลา 13.00 - 16.00

ห้อง 312 คณะนิติศาสตร์

******************************************************

น.764 กฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศ

เปลี่ยนแปลงห้องบรรยาย

เดิม   ห้อง 311

เปลี่ยนเป็น ห้อง 4050

เริ่มวันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป

******************************************************

น.765 ปัญหากฎหมายแรงงานและประกันสังคม

เปลี่ยนแปลงห้องบรรยาย

เดิม   ห้อง 4050

เปลี่ยนเป็น ห้อง 311

เริ่มวันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป

******************************************************

น.723 กฎหมายอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ

ศ.ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล

งดบรรยาย วันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2560

บรรยายชดเชย วันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2560

เวลา 13.00 - 16.00

ห้อง 313 คณะนิติศาสตร์ 

******************************************************

น.680 กฎหมายและนโยบายการจัดการทรัพยากรฯ

ศ.ดร.บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ

งดบรรยาย วันอังคารที่ 10, 17,24,31 ตุลาคม 2560

                 วันอังคารที่ 7, 14, 21, 28 พฤศจิกายน 2560

บรรยายชดเชย  วันศุกร์ที่ 20,27ตุลาคม 2560

                       วันศุกร์ที่ 3,10 ,17,24 พฤศจิกายน 2560

                     วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2560

เวลา 17.30 -20.30

ห้อง 412 คณะนิติศาสตร์

******************************************************

น.656 ปัญหากฎหมายขนส่งทางขน ทางอากาศฯ

อาจารย์ ศ.ดร.ไผทชิต เอกจริยกร

งดบรรยาย วันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2560

บรรยายชดเชย วันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม 2560

เวลา 09.00 - 12.00

ห้อง 123 คณะนิติศาสตร๋์

******************************************************

กม 628 กฎหมายว่าด้วยการควบคุมการใช้อำนาจรัฐ

อาจารย์ ศ.ดร.อุดม รัฐอมฤต

งดบรรยาย วันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2560

เวลา 13.00 - 16.00 

ห้อง 412 คณะนิติศาสตร์

******************************************************

น.631 กฎหมายปกครองชั้นสูง

อาจารย์ ศ.ดร.วรเจตน์ ภาคีรัตน์

เปลี่่ยนแปลงวันบรรยาย ดังนี้

- วันอาทิตย์ที่ 20,27 สิงหาคม 2560

- วันอาทิตย์ที่ 3, 10, 17, 24 กันยายน 2560

- วันอาทิตย์ที่ 1 ตุลาคม 2560

  เวลา 09.00 - 16.00 น.

ห้อง 202 คณะนิติศาสตร์

- วันอาทิตย์ที่ 8 ตุลาคม 2560

   เวลา 09.00 - 12.00

   ห้อง 202 คณะนิติศาสตร์

******************************************************

วิชา น.660 การซื้อขายระหว่างประเทศ

อาจารย์ ดร.กิตติวัฒน์ จันทร์แจ่มใส

งดบรรยาย วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2560

เวลา 17.30 - 20.30 น.

ห้อง 313 คณะนิติศาสตร์

******************************************************

วิชา น.745 กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ

ศ.ดร.จตุรนต์ ถิระวัฒน์  

เปลี่ยนแปลงวันบรรยาย

เดิม       ทุกวันอังคาร   เวลา 17.30 - 20.30 น. ห้อง 221

เปลี่่ยนเป็น   ทุกวันเสาร์  เวลา 09.00 - 12.00 น. ห้อง 414

เริ่มวันเสาร์ที่ 26  สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป

 

« Back News List

http://www.jrank.org/