Graduate programs Faculty of law

  • ประกาศบัณฑิตศึกษา โครงการสัมมนาเรื่อง "ระเบียบวิธีวิจัยทางนิติศาสตร์" วันเสาร์ที่ 23 - วันอาทิตย์ที่ 24 ธันวาคม 2560

    ณ โรงแรมภูเขางามรีสอร์ท จังหวัดนครนายก สำหรับนักศึกษาปริญญาโทชั้นปีที่ 1(รหัส60) more...
  • "ธรรมศาสตร์-นิติพัฒน์" ครั้งที่ 2

    ขอเชิญ อาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการ เปิดรับทุกสถาบันและหน่วยงาน more...

You are here: About TU Law | News & Activities | งดบรรยาย - ชดเชยบรรยาย และ เปลี่ยนแปลงห้องบรรยาย ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560

print

Annoucement

งดบรรยาย - ชดเชยบรรยาย และ เปลี่ยนแปลงห้องบรรยาย ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560

วิชา น.640 กฎหมายระหว่างประเทศชั้นสูง

ศ.พิเศษ ดร.อรุณ ภาณุพงศ์

งดบรรยาย วันพุธที่ 16,23,30 สิงหาคม 2560

                 วันพุธที่ 6, 13, 20 ,27 กันยายน 2560

บรรยายชดเชย วันเสาร์ที่ 19, 26สิงหาคม 2560 และ   วันเสาร์ที่ 2, 9, 16, 23, 30 กันยายน 2560

เวลา 09.00 - 12.00

ห้อง 411 คณะนิติศาสตร์ 

****************************************************************

น.730 กฎหมายการเงินการคลังชั้นสูง

ศ.กิตติคุณ ดร.ประชุม โฉมฉาย

งดบรรยาย วันจันทร์ที่ 11, 18, 25 กันยายน 2560

บรรยายชดเชย วันเสาร์ที่ 16, 23, 30 กันยายน 2560 และ วันเสาร์ที่ 7 ตุลาคม 2560

เวลา 09.00 - 12.00 น.

ห้อง 311 คณะนิติศาสตร์

******************************************************

น.680 กฎหมายและนโยบายการจัดการทรัพยากรฯ

ศ.ดร.บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ

งดบรรยาย วันอังคารที่ 10, 17,24,31 ตุลาคม 2560

                 วันอังคารที่ 7, 14, 21, 28 พฤศจิกายน 2560

บรรยายชดเชย  วันศุกร์ที่ 20,27ตุลาคม 2560

                       วันศุกร์ที่ 3,10 ,17,24 พฤศจิกายน 2560

                     วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2560

เวลา 17.30 -20.30

ห้อง 412 คณะนิติศาสตร์

******************************************************

น.631 กฎหมายปกครองชั้นสูง

 ศ.ดร.วรเจตน์ ภาคีรัตน์

งดบรรยาย วันที่ 17, 24 กันยายน, 1 ตุลาคม 

บรรยายชดเชย วันที่ 16,23 กันยายน เวลา 13.00 - 16.00 ห้อง 413

                       วันที่ 15 ตุลาคม เวลา 09.00 - 12.00 ห้อง 123

                        วันที่ 8 ตุลาคม เวลา 09.00 - 16.00 ห้อง 202

******************************************************

น.723 กฎหมายอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ

ศ.ดร.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ

งดบรรยาย วันอังคารที่ 24 ตุลาคม 2560

บรรยายชดเชย วันเสาร์ที่ 7 ตุลาคม 2560

เวลา 13.30 - 16.30 

ห้อง 413 คณะนิติศาสตร์

******************************************************

น.780 กฎหมายสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ

อ.ดร.นพดล เดชสมบูรณ์รัตน์

บรรยายชดเชย วันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2560

เวลา 09.00 - 12.00 

ห้่อง 311

******************************************************

น.651 กฎหมายภาษีอากรชั้นสุง

ศ.วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์

บรรยายชดเชย วันเสาร์ที่ 16 กันยายน 2560

เวลา 09.00 - 16.00

ห้อง 123

******************************************************

น.723 กฎหมายอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ

ศ.วีระพงษ์ บุญโญภาส

งดบรรยาย วันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2560

บรรยายชดเชย วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2560

เวลา 17.30 - 20.30

ห้อง 202

******************************************************

น.720 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาชั้นสูง กลุ่ม 1

ศ.ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล

งดบรรยายวันเสาร์ที่ 16 กันยายน 2560

บรรยายชดเชย วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2560

เวลา 17.30 - 20.30

ห้อง 211

******************************************************

น.760 การขนส่งทางทะเล

ศ.ดร.ไผทชิต เอกจริยกร

บรรยายชดเชย วันอาทิตย์ที่ 17 กันยายน 2560

เวลา 09.00 - 16.00

ห้อง 123

******************************************************

น.763 ปัญหาการเงินการธนาคารระหว่างประเทศ

ศ.ดร.กำชัย จงจักรพันธ์

บรรยายชดเชย วันจันทร์ที่ 2 ตุลาคม 2560

เวลา 17.30 - 20.30

ห้อง 312

******************************************************

น.620 กฎหมายอาญาชั้นสูง (กลุ่ม 3) 

ผศ.ดร.มาตาลักษณ์ ออรุ่งโรจน์

งดบรรยาย วันพุธที่ 18 ตุลาคม 2560 และ 

                 วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2560

บรรยายชดเชย วันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2560

เวลา 09.00 - 16.00 น.

ห้อง 321

******************************************************

น.764 กฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศ

ศ.ดร.ประสิทธิ์ ปิวาวัฒนพานิช

บรรยายชดเชย วันเสาร์ที่ 16 กันยายน 2560

เวลา 09.00 - 12.00

ห้อง 202

******************************************************

น.621 อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยานชั้นสูง

ผศ.สาวตรี สุขศรี

บรรยายชดเชย วันอาทิตย์ที่ 17 กันยายน 2560

เวลา 09.00 - 12.00 น.

ห้อง 322

******************************************************

น.745 กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ

ศ.ดร.จตุรนต์ ถิระวัฒน์

งดบรรยาย วันเสาร์ที่ 23 กันยายน 2560

บรรยายชดเชย วันอังคารที่ 26 กันยายน 2560

เวลา 17.30 - 20.30

ห้อง 312

******************************************************

น.642 ปัญหากฎหมายสนธิสัญญา

ศ.ดร.จตุรนต์ ถิระวัฒน์

งดบรรยาย วันอังคารที่ 19 กันยายน 2560

บรรยายชดเชย วันเสาร์ที่ 23 กันยายน 2560

เวลา 09.00 - 12.00

ห้อง 414

******************************************************

น.656 ปัญหากฎหมายขนส่งทางบกฯ 

อาจารย์ สมพร ไพสิน

บรรยายชดเชย วันอาทิตย์ที่ 1 ตุลาคม 2560

เวลา 09.00 - 16.00

ห้อง 221

 

 

« Back News List

http://www.jrank.org/