Graduate programs Faculty of law

  • ประกาศคณะนิติศาสตร์ เรื่อง กำหนดระยะเวลาการทำวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ การประเมินความก้าวหน้าในการทำ

    วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระของคณะนิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 more...
  • ประกาศคณะนิติศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ

    more...

You are here: About TU Law | News & Activities | บัณฑิตศึกษาขอปิดบรรยายวิชา ภาค 1 ปีการศึกษา 2560 ดังนี้

print

Annoucement

บัณฑิตศึกษาขอปิดบรรยายวิชา ภาค 1 ปีการศึกษา 2560 ดังนี้

1. น.614 นิติปรัชญา

2.น.615 ซีวิลลอว์

3. น.637 หลักฎหมายมหาชนเยอรมัน

4.น.654 ปัญหากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา

5.น.744 ปัญหากฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล

6. น.737 กฎหมายวิธีพิจารณาคดีรัรฐธรรมนูญเปรียบเทียบ

7. กม 620 หลักกฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจ

8. กม 625 หลักกฎหมายแรงงานและความมั่นคงทางสังคม

9. กม 627 การบริหารราชการตามแนวคิดประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม

 

ให้นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในวิชาดังกล่าวมาขอเปลี่ยนวิชาหรือขอรับเงินคืนได้ที่ธุรการบัณฑิตศึกษาตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

« Back News List

http://www.jrank.org/