Graduate programs Faculty of law

  • ประกาศบัณฑิตศึกษา โครงการสัมมนาเรื่อง "ระเบียบวิธีวิจัยทางนิติศาสตร์" วันเสาร์ที่ 23 - วันอาทิตย์ที่ 24 ธันวาคม 2560

    ณ โรงแรมภูเขางามรีสอร์ท จังหวัดนครนายก สำหรับนักศึกษาปริญญาโทชั้นปีที่ 1(รหัส60) more...
  • "ธรรมศาสตร์-นิติพัฒน์" ครั้งที่ 2

    ขอเชิญ อาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการ เปิดรับทุกสถาบันและหน่วยงาน more...

You are here: About TU Law | News & Activities | ประกาศรายชื่อผุ้มีสิทธิเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต ทางกฎหมายมหาชน 1 ปี

print

Annoucement

ประกาศรายชื่อผุ้มีสิทธิเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต ทางกฎหมายมหาชน 1 ปี

1. ประกาศรายชื่ผู้มีสิทธิืเข้าศึกษา    ดาวน์โหลดเอกสาร

2. การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา         ดาวน์โหลดเอกสาร

3. ขั้นตอนการกรอกประวัตินักศึกษาใหม่  ดาวน์โหลดเอกสาร

4. แบบฟอร์มทำบัตรนักศึกษา            ดาวน์โหลดเอกสาร

5. แบบฟอร์มประวัตินักศึกษา             ดาวน์โหลดเอกสาร

6. รายละเอียดการลงทะเบียน ภาค1-60  ดาวน์โหลดเอกสาร

« Back News List

http://www.jrank.org/