Graduate programs Faculty of law

  • "ธรรมศาสตร์-นิติพัฒน์" ครั้งที่ 2

    ขอเชิญ อาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการ เปิดรับทุกสถาบันและหน่วยงาน more...

You are here: About TU Law | News & Activities | ประกาศรายชื่่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต ทางกฎหมายมหาชน (สำหรับบุคคลทั่วไป)

print

Annoucement

ประกาศรายชื่่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต ทางกฎหมายมหาชน (สำหรับบุคคลทั่วไป)

มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ประกาศรายชื่่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ฯ    ดาวน์โหลดรายละเอียด

2. การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ปี 2560     ดาวน์โหลดรายละเอียด

3. ขั้นตอนการกรอกประวัตินักศึกษาใหม่      ดาวน์โหลดรายละเอียด

4. การขอทำบัตรนักศึกษา                            ดาวน์โหลดรายละเอียด

5. รายละเอียดการลงทะเบียน ภาค 1/60      ดาวน์โหลดรายละเอียด

« Back News List

http://www.jrank.org/