Graduate programs Faculty of law

  • ประกาศคณะนิติศาสตร์ เรื่อง กำหนดระยะเวลาการทำวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ การประเมินความก้าวหน้าในการทำ

    วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระของคณะนิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 more...
  • ประกาศคณะนิติศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ

    more...
  • ขอเชิญนักศึกษาและผู้สนใจเข้าร่วมงาน "สัมมนาวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2559

    ในวันเสาร์ ที่ 17 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 - 12.30 น. ณ ห้อง 222 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ โดยผู้สนใจเข้าร่วมงานสามารถลงทะเบียนได้ที่ลิงค์นี้ https://goo.gl/8y6LRJ more...

You are here: About TU Law | News & Activities | คณะนิติศาสตร์เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อรอบสอง

print

News GRAD

คณะนิติศาสตร์เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อรอบสอง

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสม้ครบุคคลเข้าศึกษาต่อ รอบสอง ประจำปีการศึกษา 2560 มีหลักสูตรดังต่อไปนี้

สมัครออนไลน์ Click Here

ระดับปริญญาตรี                                    

  หลักสูตรนิติศาสตรภาคบัณฑิต (ปริญญาตรี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556)

·      ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา ยกเว้น สาขานิติศาสตร์

·      เจ้าหน้าที่ของรัฐมีโควตาพิเศษ

·      เปิดรับสมัคร 1 ธันวาคม 2559 – 11 มีนาคม 2560

·      โทร 02 613 2104, 02 613 2108 www.law.tu.ac.th     ประกาศรับสมัคร     หนังสือตัวอย่างขอโควต้า

ระดับปริญญาโท

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ (ภาคภาษาอังกฤษ)

·      ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์

·      โทร 0 2613 2162  www.grad.law.tu.ac.th

 

  ข้อมูลการรับสมัคร(ภาคภาษาอังกฤษ)

ระดับปริญญาเอก

1. หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต

·      ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขานิติศาสตร์

·      เปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ – 15 พฤษภาคม 2560

·      โทร 02 613 2123, 02 613 2168  www.grad.law.tu.ac.th

ข้อมูลการรับสมัคร

2.  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารกระบวนการยุติธรรม

·      ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ทางสังคมศาสตร์ ทุกสาขา หรือสาขาอื่นที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรให้ความเห็นชอบเป็นรายกรณีทั้งในหรือต่างประเทศ จากสถาบันการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ

·      โทร 02 613 2123, 02 613 2168  www.grad.law.tu.ac.th

ข้อมูลการรับสมัคร

ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายมหาชน 1 ปี

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายมหาชน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555)

กลุ่มที่ 2 สำหรับผู้มีคุณสมบัติพิเศษ

·      หน่วยงานของรัฐ เป็นข้าราชการหรือพนักงานในสังกัดของหน่วยงานของรัฐ มีประสบการณ์การทำงานหน่วยงานนั้น เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี

·      หน่วยงานเอกชน เป็นพนักงานประจำในหน่วยงานเอกชน หรือประกอบวิชาชีพอิสระ โดยมีประสบการณ์การทำงานด้านกฎหมายมหาชนในหน่วยงานนั้น เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี

·      เปิดรับสมัคร 13 มีนาคม 2560 – 20 พฤษภาคม 2560

·      โทร 02 613 2141, 02 613 2147 www.grad.law.tu.ac.th

ข้อมูลการรับสมัครกลุ่มผู้มีคุณสมบัติพิเศษ ประกาศการรับสมัคร   หลักเกณฑ์การรับสมัคร       ปฎิทินการรับสมัครทั้งกลุ่ม1 และ กลุ่ม 2

 

 

« Back News List

http://www.jrank.org/