Graduate programs Faculty of law

  • ประกาศบัณฑิตศึกษา โครงการสัมมนาเรื่อง "ระเบียบวิธีวิจัยทางนิติศาสตร์" วันเสาร์ที่ 23 - วันอาทิตย์ที่ 24 ธันวาคม 2560

    ณ โรงแรมภูเขางามรีสอร์ท จังหวัดนครนายก สำหรับนักศึกษาปริญญาโทชั้นปีที่ 1(รหัส60) more...
  • "ธรรมศาสตร์-นิติพัฒน์" ครั้งที่ 2

    ขอเชิญ อาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการ เปิดรับทุกสถาบันและหน่วยงาน more...

You are here: About TU Law | News & Activities | ประกาศกำหนดการลงทะเบียนภาคระดับบัณฑิต 2-59

print

Annoucement

ประกาศกำหนดการลงทะเบียนภาคระดับบัณฑิต 2-59

ประกาศบัณฑิตศึกษา คณะนิติศาสตร์ ภาค 2 ปีการศึกษา 2559

เรื่องกำหนดการจดทะเบียนรายวิชาสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต หลักสุตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายมหาชน 

 

กำหนดการลงทะเบียน     ดาวน์โหลดรายละเอียด

ตารางสอนสำหรับนักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต     ดาวน์โหลดรายละเอียด

ตารางสอนสำหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายมหาชน    ดาวน์โหลดรายละเอียด

 

 ปิดบรรยาย  น.725 การบริหารงานยุติธรรม

เปลี่ยนแปลงวัน - บรรยาย

น.722 สัมมนากฎหมายอาญา

จากเดิม ทุกวันจันทร์  เวลา 17.30 - 20.30

เปลี่ยนเป็น ทุกวันอังคาร เวลา 17.30 - 20.30 น. ห้อง 412

 

« Back News List

http://www.jrank.org/