Graduate programs Faculty of law

  • ประกาศบัณฑิตศึกษา โครงการสัมมนาเรื่อง "ระเบียบวิธีวิจัยทางนิติศาสตร์" วันเสาร์ที่ 23 - วันอาทิตย์ที่ 24 ธันวาคม 2560

    ณ โรงแรมภูเขางามรีสอร์ท จังหวัดนครนายก สำหรับนักศึกษาปริญญาโทชั้นปีที่ 1(รหัส60) more...
  • "ธรรมศาสตร์-นิติพัฒน์" ครั้งที่ 2

    ขอเชิญ อาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการ เปิดรับทุกสถาบันและหน่วยงาน more...

You are here: About TU Law | News & Activities | โครงการติดตามประเมินความก้าวหน้าในการทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต

print

Activities

โครงการติดตามประเมินความก้าวหน้าในการทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต

       บัณฑิตศึกษาได้จัดโครงการติดตามประเมินความก้าวหน้าในการทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต ในวันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา เพื่อให้นักศึกษาได้มีการนำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาพร้อมด้วยการให้คำแนะนำของคณาจารย์ 
   
   
   
   
   
   

 

« Back News List

http://www.jrank.org/