Graduate programs Faculty of law

  • ประกาศคณะนิติศาสตร์ เรื่อง กำหนดระยะเวลาการทำวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ การประเมินความก้าวหน้าในการทำ

    วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระของคณะนิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 more...
  • บัณฑิตศึกษาเปิดอบรมระบบ TU E-Thesis ก่อนการยื่นขอสอบวิทยานิพนธ์ ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 8 รอบ

    ลงชื่อได้ที่ธุรการบัณฑิตศึกษา คณะนิติศาสตร์ ชั้น 1 more...
  • ประกาศบัณฑิตศึกษา โครงการสัมมนาเรื่อง "ระเบียบวิธีวิจัยทางนิติศาสตร์" วันเสาร์ที่ 23 - วันอาทิตย์ที่ 24 ธันวาคม 2560

    more...

You are here: About TU Law | News & Activities | ประกาศกำหนดการสอบประมวลวิชาของหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต และ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายมหาชน

print

Annoucement

ประกาศกำหนดการสอบประมวลวิชาของหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต และ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายมหาชน

กำหนดการสอบประมวลวิชา

1. หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต   ดาวน์โหลดรายละเอียด

2. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายมหาชน  ดาวน์โหลดรายละเอียด

« Back News List

http://www.jrank.org/