Graduate programs Faculty of law

  • ประกาศบัณฑิตศึกษา โครงการสัมมนาเรื่อง "ระเบียบวิธีวิจัยทางนิติศาสตร์" วันเสาร์ที่ 23 - วันอาทิตย์ที่ 24 ธันวาคม 2560

    ณ โรงแรมภูเขางามรีสอร์ท จังหวัดนครนายก สำหรับนักศึกษาปริญญาโทชั้นปีที่ 1(รหัส60) more...
  • "ธรรมศาสตร์-นิติพัฒน์" ครั้งที่ 2

    ขอเชิญ อาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการ เปิดรับทุกสถาบันและหน่วยงาน more...

You are here: About TU Law | News & Activities | ประกาศกำหนดการสอบประมวลวิชาของหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต และ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายมหาชน

print

Annoucement

ประกาศกำหนดการสอบประมวลวิชาของหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต และ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายมหาชน

กำหนดการสอบประมวลวิชา

1. หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต   ดาวน์โหลดรายละเอียด

2. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายมหาชน  ดาวน์โหลดรายละเอียด

« Back News List

http://www.jrank.org/