Graduate programs Faculty of law

  • ประกาศบัณฑิตศึกษา โครงการสัมมนาเรื่อง "ระเบียบวิธีวิจัยทางนิติศาสตร์" วันเสาร์ที่ 23 - วันอาทิตย์ที่ 24 ธันวาคม 2560

    ณ โรงแรมภูเขางามรีสอร์ท จังหวัดนครนายก สำหรับนักศึกษาปริญญาโทชั้นปีที่ 1(รหัส60) more...
  • "ธรรมศาสตร์-นิติพัฒน์" ครั้งที่ 2

    ขอเชิญ อาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการ เปิดรับทุกสถาบันและหน่วยงาน more...

You are here: About TU Law | News & Activities | บัณฑิตศึกษา คณะนิติศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาต่างชาติ

print

Activities

บัณฑิตศึกษา คณะนิติศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาต่างชาติ

เมื่อวันอังคารที่ 26 เมษายน 2559 ที่ผ่านมา กองวิเทศสัมพันธ์ ได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่นักศึกษาต่างชาติที่ได้รับทุนการศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ทุน TUSAC และ ทุน Thammasat University Scholarship) นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ได้รับทุนจำนวน 4 คน ได้แก่

1. นายไคริ มัทซูโมโต้ นักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขากฎหมายธุรกิจ (ภาคภาษาอังกฤษ)

2. นางสาวหวัง เจ๋อหยิน นักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต

3. นางฉวิน หลี นักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎับัณฑิต

4. นาย หยาง ซิ่งหลง นักศึกษาหลักสุตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

   
 

 

« Back News List

http://www.jrank.org/