Graduate programs Faculty of law

  • ประกาศบัณฑิตศึกษา คณะนิติศาสตร์ จะจัดโครงการสัมมนาเรื่อง

    สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโทชั้นปีที่ 1(รหัส 61) และนักศึกษาปริญญาเอก รหัส (61 - 57) ในวันที่ 22-23 ธันวาคม 2561 ขอให้นักศึกษาแสดงความจำนงเข้ารับการสัมมนา ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 โดยเสียค่ามัดจำ คนละ 1,000 บาท พร้อมแนบสำเนาบัญชีธนาคาร ทั้งนี้นักศึกษาที่ไปร่วมกิจกรรม บัณฑิตศึกษาจะคืนเงินมัดจำให้เมื่อเสร็จสิ้นการสัมมนา more...
  • ประกาศคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่องกำหนดระยะเวลาการทำดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ การประเมินความก้าวหน้า

    วิทยานิพธ์หรือการค้นคว้าอิสระของคณะนิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 more...
  • ขอเชิญนักศึกษา คณาจารย์ เข้าร่วมงานนำเสนอความก้าวหน้าในการทำดุษฎีนิพนธ์ ประจำปีการศึกษา 2561

    more...

You are here: About TU Law | News & Activities | ปริญญาโทกฎหมายแบบ Double Degree Program between TU Law and School of law, University of Reading in UK

print

PR News

ปริญญาโทกฎหมายแบบ Double Degree Program between TU Law and School of law, University of Reading in UK

 

     เมื่อวันที่ 11 เมษายน ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ ณรงค์ ใจหาญ คณบดีคณะนิติศาสตร์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มุนินทร์ พงษ์ศาปาน ผู้อำนวยการหลักสูตรนานาชาติ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุปรียา แก้วละเอียด ผู้อำนวยการบัณฑิตศึกษา ได้เจรจาความร่วมมือกับ School of Law, University of Reading ในประเทศอังกฤษ และได้ตกลงทำ Double Degree Program ในระดับปริญญาโท ซึ่งเปิดโอกาสให้นักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (ภาคภาษาไทย) 8 สาขา และ หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ (ภาคภาษาอังกฤษ) ที่มีผลการเรียนดีและมีผลทดสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่กำหนด สามารถไปศึกษาต่อที่ University of Reading ได้ (ระยะเวลาการศึกษา 1 ปี) โดยเมื่อจบการศึกษา นักศึกษาที่ร่วมโครงการจะได้รับปริญญาโท 2 ใบ  หนึ่งใบจากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และอีกใบ จาก School of Law, University of Reading ประเทศอังกฤษ โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาทุกคนสามารถสมัครเข้าโครงการนี้ได้ ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มโอกาสในการศึกษาในต่างประเทศ และโอกาสในการทำงานในอนาคตคาดว่าคณะนิติศษสตร์ จะเริ่มโครงการนี้ได้ในปีการศึกษา 2559 และส่งนักศึกษาปริญญาโทรุ่นแรกไปศึกษาต่อในปีการศึกษา 2560 (2017) ได้
   
 
   

 

« Back News List

http://www.jrank.org/