Graduate programs Faculty of law

  • ประกาศบัณฑิตศึกษา โครงการสัมมนาเรื่อง "ระเบียบวิธีวิจัยทางนิติศาสตร์" วันเสาร์ที่ 23 - วันอาทิตย์ที่ 24 ธันวาคม 2560

    ณ โรงแรมภูเขางามรีสอร์ท จังหวัดนครนายก สำหรับนักศึกษาปริญญาโทชั้นปีที่ 1(รหัส60) more...
  • "ธรรมศาสตร์-นิติพัฒน์" ครั้งที่ 2

    ขอเชิญ อาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการ เปิดรับทุกสถาบันและหน่วยงาน more...

You are here: About TU Law | News & Activities | เทปบันทึกจัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ

print

News GRAD

เทปบันทึกจัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ

     บัณฑิตศึกษา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) และสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ "นิติพัฒน์ - ธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 1 เป็นการเสวนาทางวิชาการเรื่อง  "ระบบการควบคุมตรวจสอบวินัยทางการคลังและงบประมาณกับแนวทางการร่างรัฐธรรมนูญ" และ การนำเสนอบทความของนักวิชาการ อาจารย์ และนักศึกษา ก่อให้เป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นร่วมกันในทางด้านสาขานิติศาสตร์ ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2559 ที่ผ่านมา 

 
คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ร่วมกับคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ "นิติพัฒน์ -...

 

« Back News List

http://www.jrank.org/