Graduate programs Faculty of law

  • ประกาศคณะนิติศาสตร์ เรื่อง กำหนดระยะเวลาการทำวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ การประเมินความก้าวหน้าในการทำ

    วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระของคณะนิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 more...
  • ประกาศคณะนิติศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ

    more...
  • ขอเชิญนักศึกษาและผู้สนใจเข้าร่วมงาน "สัมมนาวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2559

    ในวันเสาร์ ที่ 17 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 - 12.30 น. ณ ห้อง 222 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ โดยผู้สนใจเข้าร่วมงานสามารถลงทะเบียนได้ที่ลิงค์นี้ https://goo.gl/8y6LRJ more...

You are here: About TU Law | News & Activities | หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายมหาชน ศึกษาดูงาน ณ ศาลปกครอง จังหวัดระยอง

print

Activities

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายมหาชน ศึกษาดูงาน ณ ศาลปกครอง จังหวัดระยอง

 

     หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายมหาชน ศึกษาดูงาน "กระบวนการพิจารณาคดีปกครอง" โดยมีหัวหน้าคณะตุลาการ ท่านชาชิวัฒน์ สิงห์แก้ว ศาลปกครอง จังหวัดระยอง ให้เกียรติเป็นวิทยกรในการบรรยายในครั้งนี้เมื่อวันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 
   
   
 
   
    โครงการยังจัดกิจกรรมให้กับนักศึกษาสำหรับชั้นปีที่ 1 อบรมเรื่อง "แนวทางการจับประเด็นทางกฎหมายและการตอบข้อสอบกฎหมาย โดย อาจารย์สุรศักดิ์ บุญญานุกูลกิจ และ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 - ปีที่ 5 อบรมเรื่อง "แนวทางการเตรียมความพร้อมในการสอบวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุปรียา แก้วละเอียด และยังมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำวิทยานิพนธ์จากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง โดย คุณศิวชาติ ฉัตรตรัสตรัย และ คุณวัชรพงษ์ จิโสะ เป็นศิษย์เก่าที่จบจากหลักสูตรฯ และเพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ใหักับนักศึกษาทุกรุ่น ทางโครงการฯ ได้จัดกิจกรรมกลุ่มส่งเสริมความสัมพันธ์ของนักศึกษาในการเรียนและการทำงาน เมื่อวันที่ 20 - 21 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมา
   
   

 

« Back News List

http://www.jrank.org/