Graduate programs Faculty of law

  • ประกาศบัณฑิตศึกษา โครงการสัมมนาเรื่อง "ระเบียบวิธีวิจัยทางนิติศาสตร์" วันเสาร์ที่ 23 - วันอาทิตย์ที่ 24 ธันวาคม 2560

    ณ โรงแรมภูเขางามรีสอร์ท จังหวัดนครนายก สำหรับนักศึกษาปริญญาโทชั้นปีที่ 1(รหัส60) more...
  • "ธรรมศาสตร์-นิติพัฒน์" ครั้งที่ 2

    ขอเชิญ อาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการ เปิดรับทุกสถาบันและหน่วยงาน more...

You are here: About TU Law | News & Activities | บัณฑิตศึกษาจัดโครงการอบรมการป้องกันการคัดลอกวิทยานิพนธ์(Mycat)

print

Activities

บัณฑิตศึกษาจัดโครงการอบรมการป้องกันการคัดลอกวิทยานิพนธ์(Mycat)

 

        บัณฑิตศึกษา คณะนิติศาสตร์ ได้จัดอบรมการป้องกันการคัดลอกวิทยานิพธ์ (Mycat) ให้กับนักศึกษาที่จะสำเร็จในปีการศึกษา 2558 เมื่อวันเสาร์ที้่ 6 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม น.221 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยวิทยากรจาก สำนักหอสมุด 
   
   
   
   

 

« Back News List

http://www.jrank.org/