Graduate programs Faculty of law

  • ประกาศคณะนิติศาสตร์ เรื่อง กำหนดระยะเวลาการทำวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ การประเมินความก้าวหน้าในการทำ

    วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระของคณะนิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 more...
  • ประกาศคณะนิติศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ

    more...
  • ขอเชิญนักศึกษาและผู้สนใจเข้าร่วมงาน "สัมมนาวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2559

    ในวันเสาร์ ที่ 17 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 - 12.30 น. ณ ห้อง 222 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ โดยผู้สนใจเข้าร่วมงานสามารถลงทะเบียนได้ที่ลิงค์นี้ https://goo.gl/8y6LRJ more...

You are here: About TU Law | News & Activities | บัณฑิตศึกษาจัดโครงการอบรมการป้องกันการคัดลอกวิทยานิพนธ์(Mycat)

print

Activities

บัณฑิตศึกษาจัดโครงการอบรมการป้องกันการคัดลอกวิทยานิพนธ์(Mycat)

 

        บัณฑิตศึกษา คณะนิติศาสตร์ ได้จัดอบรมการป้องกันการคัดลอกวิทยานิพธ์ (Mycat) ให้กับนักศึกษาที่จะสำเร็จในปีการศึกษา 2558 เมื่อวันเสาร์ที้่ 6 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม น.221 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยวิทยากรจาก สำนักหอสมุด 
   
   
   
   

 

« Back News List

http://www.jrank.org/