Graduate programs Faculty of law

  • ประกาศบัณฑิตศึกษา โครงการสัมมนาเรื่อง "ระเบียบวิธีวิจัยทางนิติศาสตร์" วันเสาร์ที่ 23 - วันอาทิตย์ที่ 24 ธันวาคม 2560

    ณ โรงแรมภูเขางามรีสอร์ท จังหวัดนครนายก สำหรับนักศึกษาปริญญาโทชั้นปีที่ 1(รหัส60) more...
  • "ธรรมศาสตร์-นิติพัฒน์" ครั้งที่ 2

    ขอเชิญ อาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการ เปิดรับทุกสถาบันและหน่วยงาน more...

You are here: About TU Law | News & Activities | บัณฑิตศึกษาจัดอบรมระเบียบวิธีวิจัยทางนิติศาสตร์

print

Activities

บัณฑิตศึกษาจัดอบรมระเบียบวิธีวิจัยทางนิติศาสตร์

 

     บัณฑิตศึกษาจัดอบรมระเบียบวิธีวิจัยทางนิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558 เมื่อวันที่ 26-27 ธันวาคม ณ ศุนย์พัทยา มหาวิยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นการอบรมให้กับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา การอบรมครั้งนี้เป็นการมุ่งเน้นให้นักศึกษามีทักษะความรุ้ความเข้าใจก่อนการทำวิทยานิพนธ์และเป็นการสร้างความสัมพันธ์กับนักศึกษา
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

« Back News List

http://www.jrank.org/