Graduate programs Faculty of law

  • ประกาศบัณฑิตศึกษา โครงการสัมมนาเรื่อง "ระเบียบวิธีวิจัยทางนิติศาสตร์" วันเสาร์ที่ 23 - วันอาทิตย์ที่ 24 ธันวาคม 2560

    ณ โรงแรมภูเขางามรีสอร์ท จังหวัดนครนายก สำหรับนักศึกษาปริญญาโทชั้นปีที่ 1(รหัส60) more...
  • "ธรรมศาสตร์-นิติพัฒน์" ครั้งที่ 2

    ขอเชิญ อาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการ เปิดรับทุกสถาบันและหน่วยงาน more...

You are here: About TU Law | News & Activities | บัณฑิตศึกษา ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาระดับปริญญาเอก และ ปริญญาโท

print

PR News

บัณฑิตศึกษา ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาระดับปริญญาเอก และ ปริญญาโท

บัณฑิตศึกษา คณะนิติศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาระดับปริญญาเอก และ ปริญญาโท 
      ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2555 โดยจะจัดมอบเกียรติบัตรให้กับผู้ได้รับรางวัลในวันศุกร์ที่ 26 กันยายน 2557 โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้
ระดับปริญญาเอก สาขาสังคมศาสตร์ 
วิทยานิพนธ์ดีเด่น 
วิทยานิพนธ์  เรื่อง "การปฏิรูประบบกระบวนการยุติธรรมทางแพ่งของประเทศไทยสู่มาตรฐานสากล Thai Civil Justice System reform towards The                                                 International   Paradigm"
ชื่อนักศึกษา  นายสมบัติ พฤติพงศภัค
อาจารย์ที่ปรึกษา  ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ ปรกติ
ระดับปริญญาโท สาขาสังคมศาสตร์ 
วิทยานิพนธ์ดีมาก
วิทยานิพนธ์ เรื่อง "ความรับผิดของผุ้ให้บริการเว็ปไซต์กรณีละเมิดลิขสิทธิ์" Liabiltiy of Web service providers for Copyrigh Infringement
ชื่อนักศึกษา      นายเฉลิมวุฒิ ศรีพรหม
อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ มณีศร

 

« Back News List

http://www.jrank.org/