Graduate programs Faculty of law

  • ประกาศบัณฑิตศึกษา โครงการสัมมนาเรื่อง "ระเบียบวิธีวิจัยทางนิติศาสตร์" วันเสาร์ที่ 23 - วันอาทิตย์ที่ 24 ธันวาคม 2560

    ณ โรงแรมภูเขางามรีสอร์ท จังหวัดนครนายก สำหรับนักศึกษาปริญญาโทชั้นปีที่ 1(รหัส60) more...
  • "ธรรมศาสตร์-นิติพัฒน์" ครั้งที่ 2

    ขอเชิญ อาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการ เปิดรับทุกสถาบันและหน่วยงาน more...

You are here: About TU Law | News & Activities | บัณฑิตศึกษา คณะนิติศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

print

News GRAD

บัณฑิตศึกษา คณะนิติศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

 

           คณะกรรมการวิจัยและพัฒนาของวุฒิสภา มอบเกียรติบัตรให้แก่วิทยานิพนธ์ที่ได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัลในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก เพื่อสนับสนุนข้อมูลทางวิชาการให้แก่วุฒิสภา ประจำปีการศึกษา 2556 ณ อาคารรัฐสภา 2 ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ
รางวัลชมเชย  1. พันตำรวจ ดร.มานะ เผาะช่วย วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก เรื่อง ระบบดำเนินคดีอาญาในชั้นเจ้าพนักงาน : ศึกษาเปรียบเทียบระบบของประเทศอังกฤษ ฝรั่งเศสและประเทศไทย โดยมีศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปกป้อง ศรีสนิท เป็นที่ปรึกษา
   
   
2. วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก ชื่อเรื่อง การปฏิรูประบบกระบวนการยุติธรรมทงแพ่งของประเทศไทยสู่มาตรฐานสากล โดยมีศาสตรารจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ และ    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ ปรกติ เป็นที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท  
รางวัลดีเด่น
ว่าที่ร้อยตรีมัธยะ ยุวมิตร ชื่อวิทยานิพนธ์ การให้สถานที่หลบภัยแก่เรือที่ต้องการความช่วยเหลือ โดยมีศาสตราจารย์ ดร.ไผทชิต เอกจริยกร เป็นที่ปรึกษา
รางวัลชมเชย  
นางสาวสุพรรณี สวนอินทร์ ชื่อวิทยานิพนธ์ วิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติกิจการท่าเรือเดินทะเล พ.ศ. .... โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ไผทชิต เอกจริยกร เป็นที่ปรึกษา
   
วิทยานิพนธ์ที่ได้รับประกาศนีบัตร
นางสาวอรกานต์ บุญสุทธิ์ ชื่อวิทยานิพนธ์เรื่อง การเข้าเป็นภาคีในอนุสัญญาระหว่งประเทศที่เกี่ยวกับกฎหมายพาณิชย์นาวีและแนวทางการตรากฎหมายเพื่ออนุวัติการของประเทศไทย
   
   

 

« Back News List

http://www.jrank.org/