Graduate programs Faculty of law

  • ประกาศนักศึกษาที่จะสำเร็จในปีการศึกษา 2558 (รายละเอียดดังต่อไปนี้)

    จะต้องดำเนินการเข้าสู่ระบบการจัดการวิทยานิพนธ์ MyCat เพื่อตรวจสอบการคัดลอกวิทยานิพนธ์บัณฑิตศึกษาได้จัดอบรมให้กับนักศึกษา จำนวน 4 รอบ ดังต่อไปนี้ more...
  • ประกาศกำหนดการทำวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์

    และการประเมินความก้าวหน้าประจำปีการศึกษา 2558 more...
  • ขอเชิญชวนนักศึกษาและผู้ที่สนใจเข้าร่วมฟังการแนะแนวทางการศึกษาต่อประเทศฝรั่งเศสและการศึกษากฎหมายฝรั่งเศสของคณะนิติศาสตร์

    โดย ผู้อำนวยการศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศฝรั่งเศส ( Campus France ) และ Professor Patrick DUTERTRE อาจารย์ประจำศูนย์กฎหมายฝรั่งเศส คณะนิติศาสตร์ ในวันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2558 เวลา 13.30-16.00 น. ห้อง 402 ตึกคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ศูนย์ศึกษากฎหมายฝรั่งเศส โทร 02-613-2135, 02-613-2153 หรือ email : jeab_stat06@hotmail.com more...

You are here: About TU Law | News & Activities | โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ โรงไฟฟ้าแก่งคอย 2 จังหวัดสระบุรี

print

Activities

โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ โรงไฟฟ้าแก่งคอย 2 จังหวัดสระบุรี

โครงการศึกษาดูงาน ณ โรงไฟฟ้าแก่งคอย 2  จังหวัดสระบุรี
ของนักศึกษาวิชา น.650 กฎหมายองค์กรธุรกิจชั้นสูง
วันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม 2556

        นักศึกษาปริญญาโทที่ศึกษาในวิชา น.650 กฎหมายองค์กรธุรกิจ ได้ไปเยี่ยมชมศึกษาดูงาน ณ โรงไฟฟ้าแก่งคอย 2 บริษัทกัลฟ์ เพาเวอร์ เจเนอเรชั่น จำกัด จังหวัดสระบุรี โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สุดา วิศรุตพิชญ์ และ อาจารย์ ดร.นิลุบล เลิศนุวัฒน์ ผู้รับผิดชอบในวิชาดังกล่าวได้พานักศึกษาเยี่ยมชมในครั้งนี้     

        เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากประสบการณ์ของผู้ประกอบการและได้เห็นสภาพการ ประกอบผลิตไฟฟ้า เห็นการดำเนินการของผู้ประกอบการที่สามารถอยุ่ร่วมกับชุมชนและสิ่งแวดล้อมทำ ให้เกิดความเข้าใจและทัศนคติที่ถูกต้อง ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับวิทยากรในประเด็นปัญหาต่าง ๆ ซึ่งความรู้และประสบการณ์ที่จะได้รับจากการเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานนัก ศึกษาสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการศึกษาค้นคว้าต่อไปได้


 

« Back News List

http://www.jrank.org/