Graduate programs Faculty of law

  • โครงการอบรมและสัมมนาของนักศึกษาปริญญาเอกและปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2562

    more...
  • กำหนดการแจ้งจบภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 สำหรับนักศึกษาท่านใดที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษานี้ ให้แจ้งจบการศึกษาได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 11 กันยายน 2562

    more...
  • สรุปรายงานโครงการดูงาน ธนาคารกลางฮ่องกง และ ศูนย์ระงับข้อพิพาท ณ ฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีน

    ศูนย์กฎหมายธุรกิจ more...

You are here: About TU Law | News & Activities | ตารางการบรรยายระหว่างวันที่ 17 -24 ตุลาคม 2562

print

Annoucement

ตารางการบรรยายระหว่างวันที่ 17 -24 ตุลาคม 2562

           

 

ตารางบรรยายวันที่ 17 – 24 ตุลาคม 2562

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต

 

 

วัน/เดือน/ปี

วิชา

อาจารย์

หมายเหตุ

17 ต.ค. 62

น.611 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ชั้นสูง (กลุ่ม 2)

อ.ดร.จุณวิทย์ ชลิดาพงศ์

งดบรรยาย

ชดเชย 2 พ.ย. 62

 

น.681 กฎหมายสิ่งแวดล้อมชั้นสูง

อ.ชาคริต สิทธิเวช

บรรยายปกติ

 

น.671 กฎหมายภาษีการบริโภค

อ.อวยชัย สุขวงศ์

บรรยายปกติ

 

น.737 กฎหมายวิธีพิจารณาคดีรัฐธรรมนูญเปรียบเทียบ

ผศ.ธีระ สุธีวรางกูร

งดบรรยาย

ชดเชย 6 ต.ค. 62

 

น.775 กฎหมายบัญชีภาษีอากร

อ.พรรณี วรวุฒิจงสถิต

บรรยายปกติ

18 ต.ค. 62

น.611 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ชั้นสูง (กลุ่ม 1)

ผศ.ดร.เขมภูมิ ภูมิถาวร

งดบรรยาย

ชดเชย 28 ต.ค. 62

 

น.651 กฎหมายภาษีอากรชั้นสูง

ศ.พิเศษ ดร.ชูชาติ อัศวโรจน์

งดบรรยาย

ชดเชย 3 พ.ย. 62

 

น.621 อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยาชั้นสูง

ผศ.สาวตรี สุขศรี

งดบรรยาย

ชดเชย 26 ต.ค. 62

 

น.660 การซื้อขายระหว่างประเทศ

รศ.ดร.พินัย ณ นคร

บรรยายปกติ

 

น.748 ปัญหากฎหมายสหภาพยุโรป

ผศ.ดร.จารุประภา รักพงษ์

งดบรรยาย

ชดเชย 5 พ.ย. 62

19 ต.ค. 62

น.726 ปัญหากฎหมายพยาน

ศ.ดร.อุดม รัฐอมฤต

งดบรรยาย

ชดเชย 4 ต.ค. 62

 

น.598 ระเบียบวิธีวิจัยทางนิติศาสตร์

อ.ดร.ศุพฤฒิ ถาวรยุติการต์

งดบรรยาย

ชดเชย 19 พ.ย. 62

 

TU 006

รศ.นพพร สโรบล

บรรยายปกติ

 

TU 005

รศ.ดร.ทิพมาศ ชุมวรฐายี

งดบรรยาย

ชดเชย 10 พ.ย. 62

21 ต.ค. 62

น.650 กฎหมายองค์กรธุรกิจชั้นสูง

ผศ.ดร.นิลุบล เลิศนุวัฒน์

บรรยายปกติ

 

น.755 กฎหมายป้องกันการผูกขาดและการกีดกันทางการค้า

อ.ดร.รุ่งแสง กฤตยพงษ์

บรรยายปกติ

 

น.641 กฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

อ.อัครวัฒน์ เลาวัณย์ศิริ

บรรยายปกติ

 

น.661 กฎหมายว่าด้วยการเงินในธุรกิจระหว่างประเทศ

ศ.พิเศษ เดชอุดม ไกรฤทธิ์

งดบรรยาย

 

น.670 กฎหมายภาษีเงินได้

ศ.วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์

บรรยายปกติ

 

น.740 กฎหมายองค์การระหว่างประเทศ

ผศ.ดร.จารุประภา รักพงษ์

งดบรรยาย

ชดเชย 12 พ.ย. 62

 

น.720 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาชั้นสูง (กลุ่ม 1)

ศ.ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล

บรรยายปกติ

 

น.730 กฎหมายการเงินการคลังชั้นสูง

รศ.ดร.สุปรียา แก้วละเอียด

งดบรรยาย

ชดเชย 2 พ.ย. 62

  น.720 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาชั้นสูง (กลุ่ม 2)  ศ.ณรงค์ ใจหาญ

บรรยายปกติ 

 

22 ต.ค. 62

น.760 การขนส่งทางทะเล

ศ.ดร.ไผทชิต เอกจริยกร

บรรยายปกติ

 

น.610 ทฤษฎีกฎหมายเอกชน

อ.ดร.จุณวิทย์ ชลิดาพงศ์

งดบรรยาย

ชดเชย 2 พ.ย. 62

 

น.723 กฎหมายอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ

อ.ดร.บัณฑิต อุชชิน

งดบรรยาย

ชดเชย 1 พ.ย. 62

 

น.642 ปัญหากฎหมายสนธิสัญญา

อ.ดร.นพร โพธิ์พัฒนชัย

บรรยายปกติ

 

น.672 ทฤษฎีกฎหมายภาษี

อ.สรายุทธ์ วุฒยาภรณ์

บรรยายปกติ

 

น.680 กฎหมายและนโยบายการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

ศ.ดร.บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ

บรรยายปกติ

 

น.750 กฎหมายการค้าและการลงทุน

ศ.ดร.กำชัย จงจักรพันธ์

งดบรรยาย

ชดเชย 26 ก.ย. 62

24 ต.ค. 62

น.611 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ชั้นสูง (กลุ่ม 2)

อ.ดร.จุณวิทย์ ชลิดาพงศ์

บรรยายปกติ

 

น.681 กฎหมายสิ่งแวดล้อมชั้นสูง

อ.ชาคริต สิทธิเวช

บรรยายปกติ

 

น.671 กฎหมายภาษีการบริโภค

อ.อวยชัย สุขวงศ์

บรรยายปกติ

 

น.737 กฎหมายวิธีพิจารณาคดีรัฐธรรมนูญเปรียบเทียบ

ผศ.ธีระ สุธีวรางกูร

งดบรรยาย

ชดเชย 6 ต.ค. 62

 

น.775 กฎหมายบัญชีภาษีอากร

อ.พรรณี วรวุฒิจงสถิต

บรรยายปกติ

 

« Back News List

http://www.jrank.org/