Graduate programs Faculty of law

  • ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเรื่อง "การดูแลสุขภาพจิตกับการเรียนระดับบัณฑิตศึกษา"

    ในวันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562 เวลา 13.30 - 16.0 ณ ห้อง LT.1 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ นั้น บัณฑิตศึกษาขอเชิญนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมอบรมดังกล่าว ท่านสามารถลงทะเบียนได้ที่ ลิงค์สำหรับลงทะเบียน shorturl.at/cW389 more...

You are here: About TU Law | News & Activities | ประกาศปิดวิชาบรรยายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

print

Annoucement

ประกาศปิดวิชาบรรยายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

ประกาศบัณฑิตศึกษา คณะนิติศาสตร์

ปิดบรรยาย ภาค 1/2562

*****************************************************

            บัณฑิตศึกษา ขอปิดบรรยายวิชาภาค 1/2562 เนื่องจากมีนักศึกษาลงทะเบียนน้อยกว่า 5 คน ซึ่งไม่เป็นไปตามประกาศคณะนิติศาสตร์ เรื่อง แนวทางการเปิด-ปิดบรรยายลักษณะวิชา ระดับปริญญาโท หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ลงวันที่ 16 กันยายน 2557ดังนี้

1.

น.614 นิติปรัชญา

2.

น.611 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ชั้นสูง (กลุ่ม 3)

3.

น.620 กฎหมายอาญาชั้นสูง (กลุ่ม 2)

4.

น.654 ปัญหากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา

5.

น.745 กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ

6.

น.783 กฎหมายการเกษตรและสถาบันการเกษตร

7.

น.756 ปัญหากฎหมายแรงงานและประกันสังคม

 

            ทั้งนี้ ขอให้นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในวิชาดังกล่าวยื่น     คำร้องขอเปลี่ยนวิชาหรือขอรับเงินคืนได้ที่ธุรการบัณฑิตศึกษาตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 21 สิงหาคม 2562

« Back News List

http://www.jrank.org/