Graduate programs Faculty of law

  • โครงการอบรมและสัมมนาของนักศึกษาปริญญาเอกและปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2562

    more...
  • กำหนดการแจ้งจบภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 สำหรับนักศึกษาท่านใดที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษานี้ ให้แจ้งจบการศึกษาได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 11 กันยายน 2562

    more...
  • สรุปรายงานโครงการดูงาน ธนาคารกลางฮ่องกง และ ศูนย์ระงับข้อพิพาท ณ ฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีน

    ศูนย์กฎหมายธุรกิจ more...

You are here: About TU Law | News & Activities | ประกาศปิดวิชาบรรยายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

print

Annoucement

ประกาศปิดวิชาบรรยายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

ประกาศบัณฑิตศึกษา คณะนิติศาสตร์

ปิดบรรยาย ภาค 1/2562

*****************************************************

            บัณฑิตศึกษา ขอปิดบรรยายวิชาภาค 1/2562 เนื่องจากมีนักศึกษาลงทะเบียนน้อยกว่า 5 คน ซึ่งไม่เป็นไปตามประกาศคณะนิติศาสตร์ เรื่อง แนวทางการเปิด-ปิดบรรยายลักษณะวิชา ระดับปริญญาโท หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ลงวันที่ 16 กันยายน 2557ดังนี้

 

1.

น.614 นิติปรัชญา

2.

น.611 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ชั้นสูง (กลุ่ม 3)

3.

น.620 กฎหมายอาญาชั้นสูง (กลุ่ม 2)

4.

น.654 ปัญหากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา

5.

น.745 กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ

6.

น.783 กฎหมายการเกษตรและสถาบันการเกษตร

7.

น.756 ปัญหากฎหมายแรงงานและประกันสังคม

8.

น.758 ปัญหากฎหมายพาณิชยนาวี

9.

น.656 ปัญหากฎหมายขนส่งทางบก ทางอากาศฯ

 

            ทั้งนี้ ขอให้นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในวิชาดังกล่าวยื่น     คำร้องขอเปลี่ยนวิชาหรือขอรับเงินคืนได้ที่ธุรการบัณฑิตศึกษาตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 21 สิงหาคม 2562

« Back News List

http://www.jrank.org/