Graduate programs Faculty of law

  • ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเรื่อง "การดูแลสุขภาพจิตกับการเรียนระดับบัณฑิตศึกษา"

    ในวันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562 เวลา 13.30 - 16.0 ณ ห้อง LT.1 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ นั้น บัณฑิตศึกษาขอเชิญนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมอบรมดังกล่าว ท่านสามารถลงทะเบียนได้ที่ ลิงค์สำหรับลงทะเบียน shorturl.at/cW389 more...

You are here: About TU Law | News & Activities | ประกาศเปลี่ยนตารางบรรยาย ชดเชยบรรยาย งดบรรยาย ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562

print

Annoucement

ประกาศเปลี่ยนตารางบรรยาย ชดเชยบรรยาย งดบรรยาย ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562

เปลี่ยนแปลงห้องบรรยาย ภาค 1/2562

วิชา

วันบรรยาย

เวลา

ห้อง

เดิม

เปลี่ยนเป็น

น.650 กฎหมายองค์กรธุรกิจชั้นสูง

วันจันทร์

17.30-20.30

202

201

น.735 หลักการและปัญหาในกฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจ

วันอังคาร

17.30-20.30

321

221

น.755 กฎหมายป้องกันการผูกขาดและการกีดกันทางการค้า

วันจันทร์

17.30-20.30

4050

202

น.764 กฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศ

วันอังคาร

17.30-20.30

414

321

น.620 กฎหมายอาญาชั้นสูง (กลุ่ม 3)

พุธ

17.30-20.30

413

202

น.770 กฎหมายภาษีความมั่งคั่งและภาษีท้องถิ่น

พุธ

17.30-20.30

202

413

น.734 กฎหมายระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน

พุธ

17.30-20.30

414

313

*************************************************

วิชา น.735 หลักการและปัญหาในกฎหมายมาชนทางเศรษฐกิจ

 

ส่วนของ ผศ.ดร.จันทจิรา เอี่ยมมยุรา

 

วันที่

เวลา

ห้อง

17 ส.ค. 62

 

 

1, 29 ก.ย. 62

09.00-16.00

221

12 ต.ค. 62

 

 

 

**************************************

วิชา น.730 กฎหมายการเงินการคลังชั้นสูง

บรรยายโดย ศ.กิตติคุณ ดร.ประชุม โฉมฉาย

 

งดบรรยาย

ชดเชย

วันที่

เวลา

วันที่

เวลา

19, 26 ส.ค. 62

2 ก.ย. 26

17.30-20.30

24, 31 ส.ค. 62

7 ก.ย. 62

09.00-12.00

412

***********************************

วิชา น.651 กฎหมายภาษีอากรชั้นสูง

บรรยายโดย ศ.ดร.สุเมธ ศิริคุณโชติ

 

งดบรรยาย

ชดเชย

วันที่

เวลา

วันที่

เวลา

16 ส.ค. 62

17.30-20.30

14 ส.ค. 62

 

17.30-20.30

ห้อง 321

************************

วิชา

อาจารย์ผู้บรรยาย

เริ่มบรรยาย

น.615 ซีวิลลอว์

ผศ.ดร.มุนินทร์ พงศาปาน

วันพุธที่ 21 สิงหาคม 2562

น.611 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ชั้นสูง (กลุ่ม 2)

ผศ.ดร.มุนินทร์ พงศาปาน

วันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2562

******************************************

วิชา น.735 หลักการและปัญหาในกฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจ

 

เปลี่ยนแปลงตารางบรรยายส่วนของ ศ.ดร.สุรพล นิติไกรพจน์

 

วันที่

เวลา

ห้อง

29 ต.ค. 62

17.30-20.30

221

5, 12 พ.ย. 62

17.30-20.30

221

9, 16 พ.ย. 62

09.00-16.00

412

27 พ.ย. 62

17.30-20.30

321

***********************************************

วิชา น.642 กฎหมายสนธิสัญญา

บรรยายโดย ศ.ดร.ประสิทธิ์ ปิวาวัฒนพานิช

งดบรรยาย  20, 27 ส.ค. 62 3 ก.ย. 62

ชดเชย  15, 22, 29 ส.ค. 62   5 ก.ย. 62 

เวลา 17.30-20.30  ห้อง 413

******************************************

วิชา น.730 กฎหมายการเงินการคลังชั้นสูง

บรรยายโดย ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์

บรรยายชดเชย วันที่  14 พ.ย. 62   17.30-20.30

ห้อง 413

**********************************************

วิชา น.730 กฎหมายการเงินการคลังชั้นสูง 

วันจันทร์ที่ 2 กันยายน 2562

เวลา 17.30 – 20.30 น.

บรรยายตามปกติ

**********************************************

วิชา น.671 กฎหมายภาษีการบริโภค

บรรยายโดย อ.ประภาศ คงเอียด

งดบรรยาย  15 ส.ค. 62

ชดเชย 23 ส.ค. 62

17.30 - 20.30 ห้อง 413

***************************************

วิชา น.726 ปัญหากฎหมายพยาน

บรรยายโดย ศ.ดร.อุดม รัฐอมฤต

งดบรรยาย   17 ส.ค. 62

เวลา 09.00-12.00 น.

ห้อง 311

****************************************

วิชา น.631 กฎหมายปกครองชั้นสูง

บรรยายโดย ผศ.ดร.นิรมัย พิศแข มั่นจิตร

งดบรรยาย  17, 24 ก.ย. 62  8, 22 ต.ค. 62   

บรรยายชดเชย  20, 27 ก.ย. 62  11, 25 ต.ค. 62  

เวลา 17.30 - 20.30 ห้อง 412

*******************************************

วิชา น.726 ปัญหากฎหมายพยาน

บรรยายโดย ศ.ดร.อุดม รัฐอมฤต

บรรยายชดเชย   16 พ.ย. 62

เวลา 09.00-12.00 น.

ห้อง 313

« Back News List

http://www.jrank.org/