Graduate programs Faculty of law

  • โครงการอบรมและสัมมนาของนักศึกษาปริญญาเอกและปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2562

    more...
  • กำหนดการแจ้งจบภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 สำหรับนักศึกษาท่านใดที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษานี้ ให้แจ้งจบการศึกษาได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 11 กันยายน 2562

    more...
  • สรุปรายงานโครงการดูงาน ธนาคารกลางฮ่องกง และ ศูนย์ระงับข้อพิพาท ณ ฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีน

    ศูนย์กฎหมายธุรกิจ more...

You are here: About TU Law | News & Activities | ประกาศเปลี่ยนห้องบรรยาย ตารางบรรยาย ชดเชยบรรยาย งดบรรยาย ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562

print

Annoucement

ประกาศเปลี่ยนห้องบรรยาย ตารางบรรยาย ชดเชยบรรยาย งดบรรยาย ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562

วิชา น.735 หลักการและปัญหาในกฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจ

บรรยายโดย ศ.ดร.สุรพล นิติไกรพจน์

ตารางบรรยายเป็นวันที่  29 ต.ค. 62, 5, 12, 26 พ.ย. 62,  เวลา 17.30 - 20.30 น. ห้อง 221

                                      16, 23 พ.ย. 62 เวลา 09.00-16.00 ห้อง 412

***********************************************

วิชา น.680 กฎหมายและนโยบายการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

บรรยายโดย ศ.ณรงค์ ใจหาญ

งดบรรยาย  วันที่ 26 พ.ย. 62

บรรยายชดเชย วันที่ 24 พ.ย. 62  เวลา 09.00-16.00 ห้อง 123

******************************************

วิชา น.740 กฎหมายองค์การระหว่างประเทศ

บรรยายโดย ผศ.ดร.จารุประภา รักพงษ์

งดบรรยาย วันที่  21 ต.ค. 62 (มหาวิทยาลัยงดการเรียนการสอน)

บรรยายชดเชย วันที่ 12 พ.ย. 62 เวลา 17.30-20.30  ห้อง 222

****************************************

วิชา น.630 กฎหมายรัฐธรรมนูญชั้นสูง

บรรยายโดย ผศ.ดร.นพดล เดชสมบูรณ์รัตน์

งดบรรยาย วันที่ 23 ต.ค. 62 (มหาวิทยาลัยงดการเรียนการสอน)

บรรยายชดเชย วันที่ 15 พ.ย. 62 เวลา 17.30-20.30 ห้อง 412

***************************************** 

วิชา TU 005

บรรยายโดย รศ.ดร.ทิพมาศ ชุมวรฐายี

งดบรรยาย วันที่ 19 ต.ค. 62   (มหาวิทยาลัยงดการเรียนการสอน)

บรรยายชดเชย วันที่ 10 พ.ย. 62 เวลา 09.00-12.00  ห้อง 322

*******************************************

วิชา น.748 ปัญหากฎหมายสหภาพยุโรป

บรรยายโดย ผศ.ดร.จารุประภา รักพงษ์

งดบรรยาย วันที่  11 ต.ค. 62

บรรยายชดเชย วันที่ 19 พ.ย. 62 เวลา 17.30-20.30  ห้อง 321

*******************************************

เปลี่ยนแปลงห้องบรรยาย 

วิชา น.650 องค์กรธุรกิจชั้นสูง

เริ่มตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม 2562 เปลี่ยนแปลงห้องเป็น 201  คณะศิลปศาสตร์ ชั้น 2 ประตูท่าพระจันทร์

เริ่มตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป

**************************************

น.630 กฎหมายรัฐธรรมนูญชั้นสูง

บรรยายโดย รศ.ดร.วิษณุ วรัญญู

งดบรรยาย วันที่  20 พ.ย.62

บรรยายชดเชย วันที่ 21 พ.ย. 62 เวลา 17.30 - 20.30 น.  ห้อง 312

*************************************

วิชา น.763 ปัญหาการเงินและการธนาคารระหว่างประเทศ

บรรยายโดย ศ.ดร.กำชัย จงจักรพันธ์

งดบรรยาย วันที่  27 พ.ย. 62 

บรรยายชดเชย วันที่  18 ต.ค. 62 เวลา 17.30- 20.30 น. ห้อง 311

*************************************

วิชา น.611 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ชั้นสูง (กลุ่ม 2)

บรรยายโดย อ.ดร.จุณวิทย์ ชลิดาพงศ์

วันที่ 24 ตุลาคม 2562 เรียนตามปกติ และ

งดบรรยาย วันที่  2 พ.ย. 62   เวลา 09.00 - 12.00 น.

*************************************

วิชา น.630 กฎหมายรัฐธรรมนูญชั้นสูง

บรรยายโดย ผศ.ดร.นพดล เดชสมบูรณ์รัตน์

งดบรรยาย วันที่ 15 พ.ย. 62  

*************************************

วิชา น.750 กฎหมายการค้าและการลงทุน

บรรยายโดย ศ.ดร.กำชัย จงจักรพันธ์

งดบรรยาย วันที่ 26 พ.ย. 62 

บรรยายชดเชย วันที่  7 พ.ย. 62  เวลา 17.30-20.30  ห้อง 312

*************************************

วิชา น.740 กฎหมายองค์การระหว่างประเทศ

บรรยายโดย อ.ดร.ธเนศ สุจารีกุล

งดบรรยาย วันที่ 11 พ.ย. 62 

บรรยายชดเชย วันที่ 29 ต.ค. 62 เวลา17.30-20.30  ห้อง 321

*************************************

วิชา น.661 กฎหมายว่าด้วยการเงินในธุรกิจระหว่างประเทศ

บรรยายโดย ศ.ดร.กำชัย จงจักรพันธ์

งดบรรยาย วันที่ 25 พ.ย. 62  

บรรยายชดเชย วันที่ 14 พ.ย. 62  เวลา 17.30-20.30น. ห้อง 312

*************************************

วิชา น.720 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาชั้นสูง (กลุ่ม 2)

บรรยายโดย ผศ.สาวตรี สุขศรี

บรรยายชดเชย วันที่ 30 พ.ย. 62 เวลา 13.00-16.00  ห้อง 311

*************************************

วิชา น.611 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ชั้นสูง (กลุ่ม 2)

บรรยายโดย อ.ดร.จุณวิทย์ ชลิดาพงศ์

บรรยายชดเชย วันที่ 17 พ.ย. 62 เวลา 09.00-12.00  ห้อง 322

*************************************

วิชา น.720 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาชั้นสูง (กลุ่ม 1)

บรรยายโดย ผศ.ดร.รณกรณ์ บุญมี

บรรยายชดเชย วันที่ 7 พ.ย. 62  เวลา 17.30-20.30  ห้อง 413

*************************************

วิชา น.641 กฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

บรรยายโดย ผศ.ดร.จารุประภา รักพงษ์

งดบรรยาย วันที่ 25 พ.ย. 62  

บรรยายชดเชย วันที่ 15 พ.ย. 62  เวลา 17.30-20.30น. ห้อง 413

*************************************

วิชา น.748 ปัญหากฎหมายสหภาพยุโรป

บรรยายโดย ผศ.ดร.จารุประภา รักพงษ์

งดบรรยาย วันที่ 8 พ.ย. 62

บรรยายชดเชย วันที่ 21 พ.ย. 62  เวลา 17.30-20.30น. ห้อง 413

*************************************

วิชา น.630 กฎหมายรัฐธรรมนูญชั้นสูง

บรรยายโดย ผศ.ดร.นพดล เดชสมบูรณ์รัตน์

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 (เรียนตามปกติ)

เวลา 17.30-20.30 ห้องจิตติ ติงศภัทิย์

*************************************

วิชา น.641 กฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

บรรยายโดย อ.อัครวัฒน์ เลาวัณย์ศิริ

บรรยายชดเชย วันที่ 14 พ.ย. 62 เวลา 17.30-20.30 ห้อง 202

*************************************

วิชา น.631 กฎหมายปกครองชั้นสูง

บรรยายโดย ผศ.ดร.ต่อพงศ์ กิตติยานุพงศ์

บรรยายชดเชย วันที่ 8 พ.ย. 62 เวลา 17.30-20.30 ห้อง 411 (อ.แจ้งงดบรรยายวันที่ 8 พ.ย. 62)

*************************************

วิชา น.740  กฎหมายองค์การระหว่างประเทศ

บรรยายโดย อ.ดร.ไกรจักร ธีรตยาคีนันท์

งดบรรยาย วันที่ 18 พ.ย. 62

บรรยายชดเชย วันที่ 16 พ.ย. 62 เวลา 09.00-12.00  ห้อง 305 คณะศิลปศาสตร์ ประตูท่าพระจันทร์

*************************************

วิชา น.651 กฎหมายภาษีอากรชั้นสูง

บรรยายโดย ศ.ดร.สุเมธ ศิริคุณโชติ

งดบรรยาย วันที่ 8 พ.ย. 62

*************************************

วิชา น.775 กฎหมายบัญชีภาษีอากร

บรรยายโดย ศ.ดร.สุเมธ ศิริคุณโชติ

งดบรรยาย วันที่ 28 พ.ย. 62

บรรยายชดเชย วันที่ 23 พ.ย. 62 เวลา 09.00-12.00  ห้อง 411

***************************************

วิชา น.641 กฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

บรรยายโดย ผศ.ดร.จารุประภา รักพงษ์

บรรยายชดเชย วันที่ 16 พ.ย. 62 เวลา 09.00-12.00 ห้อง 413

****************************************

วิชา น.780 กฎหมายสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ

บรรยายโดย อ.ดร.พนัญญา ลาภประเสริฐพร

บรรยายชดเชย วันที่ 8 พ.ย. 62 เวลา 17.30-20.30 ห้อง 411

*****************************************

วิชา น.651กฎหมายภาษีอากรชั้นสูง

บรรยายโดย อ.วิชุดา พงศาปาน

บรรยายชดเชย วันที่ 21 พ.ย. 62 เวลา 17.30-20.30 ห้อง 202

****************************************

 

« Back News List

http://www.jrank.org/