Graduate programs Faculty of law

  • โครงการอบรมและสัมมนาของนักศึกษาปริญญาเอกและปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2562

    more...

You are here: About TU Law | News & Activities | ประกาศเปลี่ยนตารางบรรยาย ชดเชยบรรยาย งดบรรยาย ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562

print

Annoucement

ประกาศเปลี่ยนตารางบรรยาย ชดเชยบรรยาย งดบรรยาย ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562

วิชา น.735 หลักการและปัญหาในกฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจ

บรรยายโดย ผศ.ดร.จันทจิรา เอี่ยมมยุรา

งดบรรยาย วันที่ 20 ส.ค. 62,  1, 29 ก.ย. 62,  12 ต.ค. 62

บรรยายชดเชย วันที่ 23, 27,30 ส.ค. 62 เวลา 17.30-20.30 ห้อง 221

                         13 ต.ค. 62 เวลา 09.00-16.00  ห้อง 221

                         14 ต.ค. 62 เวลา 09.00-12.00  ห้อง 221

**************************************

วิชา น.735 หลักการและปัญหาในกฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจ

บรรยายโดย ศ.ดร.สุรพล นิติไกรพจน์

ตารางบรรยายเป็นวันที่  29 ต.ค. 62, 5, 12 พ.ย. 62,  เวลา 17.30 - 20.30 น. ห้อง 221

                                      9, 16 พ.ย. 62 เวลา 09.00-16.00 ห้อง 412

                                     27 พ.ย. 62 เวลา 17.30-20.30 ห้อง 321       

***********************************************

วิชา น.631 กฎหมายปกครองชั้นสูง

บรรยายโดย ผศ.ดร.นิรมัย พิศแข มั่นจิตร

งดบรรยาย  วันที่ 17, 24 ก.ย. 62  8, 22 ต.ค. 62   

บรรยายชดเชย   วันที่ 20, 27 ก.ย. 62  11, 25 ต.ค. 62  เวลา 17.30 - 20.30 ห้อง 412

*******************************************

วิชา TU 005

บรรยายโดย รศ.ดร.ทิพมาศ ชุมวรฐายี

งดบรรยาย  วันที่12 ต.ค.62  

บรรยายชดเชย  วันที่ 1 ก.ย.62 เวลา 13.00 - 16.000 ห้อง 222

******************************************

วิชา น.760 การขนส่งทางทะเล

บรรยายโดย ศ.ดร.กำชัย จงจักรพันธ์

งดบรรยาย  วันที่ 15 ต.ค. 62  

บรรยายชดเชย  วันที่ 5 ก.ย. 62 เวลา 17.30-20.30  ห้อง 312

********************************************

วิชา น.750 กฎหมายการค้าและการลงทุน

บรรยายโดย ศ.พิเศษ วิชัย อริยะนันทกะ

งดบรรยาย วันที่ 8 ต.ค. 62

บรรยายชดเชย วันที่ 17 ต.ค. 62 เวลา 17.30-20.30  ห้อง 312

*******************************************

วิชา น.750 กฎหมายการค้าและการลงทุน

บรรยายโดย ศ.พิเศษ วิชัย อริยะนันทกะ

งดบรรยาย วันที่  17 ต.ค. 62 

บรรยายชดเชย วันที่  3 ตุลาคม 62 เวลา 17.30-20.30  ห้อง 413

******************************************

วิชา น.750 กฎหมายการค้าและการลงทุน

บรรยายโดย ศ.ดร.กำชัย จงจักรพันธ์

งดบรรยาย วันที่  22 ต.ค. 62 

บรรยายชดเชย วันที่  26 ก.ย. 62 เวลา 17.30-20.30  ห้อง 312

******************************************

วิชา น.763 ปัญหาการเงินและการธนาคารระหว่างประเทศ

บรรยายโดย ศ.ดร.กำชัย จงจักรพันธ์

งดบรรยาย วันที่  23 ต.ค. 62 

บรรยายชดเชย วันที่  21 ก.ย. 62 เวลา 09.00 - 12.00 น. ห้อง 313

**************************************

วิชา น.720 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาชั้นสูง (กลุ่ม 2)

บรรยายโดย ศ.ณรงค์ ใจหาญ

งดบรรยาย วันที่  14, 21 ต.ค. 62

บรรยายชดเชย วันที่ 27 ต.ค. 62 เวลา 09.00-16.00  ห้อง 303  คณะศิลปศาสตร์ ชั้น 3  ประตูท่าพระจันทร์

***************************************

วิชา น.680 กฎหมายและนโยบายการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

บรรยายโดย ศ.ณรงค์ ใจหาญ

งดบรรยาย  วันที่ 26 พ.ย. 62

บรรยายชดเชย วันที่ 24 พ.ย. 62  เวลา 09.00-16.00 ห้อง 123

******************************************

วิชา น.726 ปัญหากฎหมายพยาน

บรรยายโดย ศ.ดร.อุดม รัฐอมฤต

งดบรรยาย วันที่ 19 ต.ค. 62  

บรรยายชดเชย วันที่ 4 ต.ค. 62 เวลา 17.30-20.30 ห้อง 412

******************************************

วิชา TU 006

บรรยายโดย รศ.นพพร สโรบล

งดบรรยาย วันที่  5, 19 ต.ค. 62  

บรรยายชดเชย วันที่  27 ต.ค. 62 เวลา 09.00-12.00 ห้อง 211

******************************************

วิชา น.641 กฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

บรรยายโดย รศ.ดร.นาถนิรันดร์ จันทร์งาม

บรรยายชดเชย วันที่ 3 ต.ค. 62  เวลา 17.30-20.30 ห้อง 312

****************************************

วิชา น.764 กฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศ

บรรยายโดย รศ.ดร.ภูมินทร์ บุตรอินทร์

งดบรรยาย วันที่ 24 ก.ย. 62  1, 8, 15, 22 ต.ค. 62

บรรยายชดเชย วันที่  26 ก.ย. 62  เวลา 17.30-20.30   ห้อง 413  คณะนิติศาสตร์ มธ. ท่าพระจันทร์

                                  29 ก.ย. 62   เวลา 09.00-16.00   ห้อง 211 คณะนิติศาสตร์ มธ. ท่าพระจันทร์

**สำหรับวันบรรยายวันที่ 17 และ 20 ตุลาคม บรรยายที่ ม.พะเยา อาคารเวฟเพลส ชั้น 8 ถ.วิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน

                                 17 ต.ค. 62 เวลา 17.30-20.30     ห้อง L805

                                 20 ต.ค. 62 เวลา 09.00-12.00     ห้อง L 805

แผนที่ ม.พะเยา อาคารเวฟเพลส ชั้น 8  http://www.cmbkk.up.ac.th/about6.php

****************************************

วิชา น.720 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาชั้นสูง (กลุ่ม 1)

บรรยายโดย ผศ.ดร.รณกรณ์ บุญมี

งดบรรยาย วันที่  14 ต.ค. 62 (วันหยุดนักขัตฤกษ์) 

บรรยายชดเชย วันที่ 15 ต.ค. 62  เวลา 17.30-20.30 ห้อง 202

****************************************

วิชา น.748 ปัญหากฎหมายสหภาพยุโรป          

บรรยายโดย ผศ.ดร.จารุประภา รักพงษ์

งดบรรยาย วันที่ 18 ต.ค. 62 (มหาวิทยาลัยงดการเรียนการสอน)

บรรยายชดเชย วันที่ 5 พ.ย. 62 เวลา 17.30-20.30  ห้อง 222

****************************************

วิชา น.755 กฎหมายป้องกันการผูกขาดและการกีดกันทางการค้า

บรรยายโดย ผศ.ดร.กมลวรรณ จิรวิศิษฎ์

งดบรรยาย วันที่ 21 ต.ค. 62 (มหาวิทยาลัยงดการเรียนการสอน) 

บรรยายชดเชย วันที่ 2 พ.ย. 62 เวลา 09.00-12.00  ห้อง 312

****************************************

วิชา น.744 ปัญหากฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล

บรรยายโดย ผศ.ดร.กิตติวัฒน์ จันทร์แจ่มใส

งดบรรยาย วันที่ 8, 15, 22 ต.ค. 62 

บรรยายชดเชย วันที่  28 ก.ย. 62 เวลา 09.00-12.00  ห้อง 312

                                  29 ก.ย. 62 เวลา 09.00-16.30  ห้อง 414                             

****************************************

วิชา น.740 กฎหมายองค์การระหว่างประเทศ

บรรยายโดย ผศ.ดร.จารุประภา รักพงษ์

งดบรรยาย วันที่  21 ต.ค. 62 (มหาวิทยาลัยงดการเรียนการสอน)

บรรยายชดเชย วันที่ 12 พ.ย. 62 เวลา 17.30-20.30  ห้อง 222

****************************************

วิชา น.630 กฎหมายรัฐธรรมนูญชั้นสูง

บรรยายโดย ผศ.ดร.นพดล เดชสมบูรณ์รัตน์

งดบรรยาย วันที่ 23 ต.ค. 62 (มหาวิทยาลัยงดการเรียนการสอน)

บรรยายชดเชย วันที่ 15 พ.ย. 62 เวลา 17.30-20.30 ห้อง 412

***************************************** 

วิชา น.760 การขนส่งทางทะเล

บรรยายโดย ศ.ดร.กำชัย จงจักรพันธ์

งดบรรยาย วันที่ 1 ต.ค. 62

บรรยายชดเชย วันที่ 10 ต.ค. 62 เวลา 17.30-20.30 ห้อง 312

****************************************

น.737 กฎหมายวิธีพิจารณาคดีรัฐธรรมนูญเปรียบเทียบ

บรรยายโดย ผศ.ธีระ สุธีวรางกูร

งดบรรยาย วันที่ 17 และ 24 ต.ค. 62 (มหาวิทยาลัยงดการเรียนการสอน)

บรรยายชดเชย วันที่ 6 ต.ค. 62 เวลา 09.00-16.00 ห้อง 221

****************************************

น.621 อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยาชั้นสูง

บรรยายโดย ผศ.สาวตรี สุขศรี

งดบรรยาย วันที่ 18 ต.ค. 62 (มหาวิทยาลัยงดการเรียนการสอน)

บรรยายชดเชย วันที่ 26 ต.ค. 62 เวลา 13.00-16.00 ห้อง 311

******************************************

น.740 กฎหมายองค์การระหว่างประเทศ

บรรยายโดย ศ.ดร.จตุรนต์ ถิระวัฒน์

งดบรรยาย วันที่ 14 และ 21 ต.ค. 62 (มหาวิทยาลัยงดการเรียนการสอน)

บรรยายชดเชย วันที่ 24 ก.ย. 62 เวลา 17.30-20.30 ห้อง 321

                         วันที่ 8 ต.ค. 62 เวลา 17.30-20.30 ห้อง 321

*******************************************

วิชา น.764 กฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศ

บรรยายโดย ผศ.ดร.กิตติวัฒน์ จันทร์แจ่มใส

งดบรรยาย วันที่ 29 ต.ค. 62, 19 พ.ย. 62

บรรยายชดเชย วันที่  8 ต.ค. 62 เวลา 17.30 - 20.30 ห้อง 413

                                15 ต.ค. 62 เวลา 17.30 - 20.30  ห้อง 321

*******************************************

วิชา น.611 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ชั้นสูง (กลุ่ม 1)

บรรยายโดย ผศ.ดร.เขมภูมิ ภูมิถาวร

งดบรรยาย วันที่ 18 ต.ค. 62   (มหาวิทยาลัยงดการเรียนการสอน)

บรรยายชดเชย วันที่ 28 ต.ค. 62 เวลา 17.30 - 20.30  ห้อง 221

*******************************************

วิชา น.780 กฎหมายสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ

บรรยายโดย ศ.ดร.อำนาจ วงศ์บัณฑิต

งดบรรยาย วันที่ 14, 21 ต.ค. 62 (มหาวิทยาลัยงดการเรียนการสอน)

บรรยายชดเชย วันที่  12 ต.ค. 62  เวลา 09.00-16.00  ห้อง 312

*******************************************

วิชา TU 005

บรรยายโดย รศ.ดร.ทิพมาศ ชุมวรฐายี

งดบรรยาย วันที่ 19 ต.ค. 62   (มหาวิทยาลัยงดการเรียนการสอน)

บรรยายชดเชย วันที่ 10 พ.ย. 62 เวลา 09.00-12.00  ห้อง 322

*******************************************

วิชา น.723 กฎหมายอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ

บรรยายโดย อ.บัณฑิต อุชชิน

งดบรรยาย วันที่ 22 ต.ค. 62 (มหาวิทยาลัยงดการเรียนการสอน)

บรรยายชดเชย วันที่ 1 พ.ย. 62  เวลา 17.30-20.30  ห้อง 412

*******************************************

วิชา น.640 กฎหมายระหว่างประเทศชั้นสูง

บรรยายโดย ศ.พิเศษ ดร.อรุณ ภาณุพงศ์

งดบรรยาย วันที่ 2 ต.ค. 62

บรรยายชดเชย วันที่ 5, 12 ต.ค. 62 เวลา 13.00-16.00  ห้อง 311

*******************************************

วิชา น.726 ปัญหากฎหมายพยาน

บรรยายโดย ศ.ดร.อุดม รัฐอมฤต

งดบรรยาย วันที่ 12 ต.ค. 62

บรรยายชดเชย วันที่ 11 ต.ค. 62  เวลา 17.30-20.30 ห้อง 413

*******************************************

วิชา น.615 ซีวิลลอว์

บรรยายโดย ผศ.ดร.เอมผกา เตชะอภัยคุณ

งดบรรยาย วันที่ 2, 9 ต.ค. 62

บรรยายชดเชย วันที่ 9 พ.ย. 62 เวลา 09.00-16.00  ห้อง 413

*******************************************

วิชา น.651 กฎหมายภาษีอากรชั้นสูง

บรรยายโดย ศ.พิเศษ ดร.ชูชาติ อัศวโรจน์

งดบรรยาย วันที่ 18 ต.ค. 62  (มหาวิทยาลัยงดการเรียนการสอน)

บรรยายชดเชย วันที่ 3 พ.ย. 62 เวลา 09.00-12.00 ห้อง 221

*******************************************

วิชา น.650 กฎหมายองค์กรธุรกิจชั้นสูง

บรรยายโดย ผศ.ดร.นิลุบล เลิศนุวัฒน์

งดบรรยาย วันที่ 14 ต.ค. 62  (มหาวิทยาลัยงดบรรยาย)

บรรยายชดเชย วันที่ 10 ต.ค. 62 เวลา 17.30-20.30  ห้อง 201

*******************************************

วิชา น.748 ปัญหากฎหมายสหภาพยุโรป

บรรยายโดย ผศ.ดร.จารุประภา รักพงษ์

งดบรรยาย วันที่  11 ต.ค. 62

บรรยายชดเชย วันที่ 19 พ.ย. 62 เวลา 17.30-20.30  ห้อง 321

*******************************************

วิชา น.720 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาชั้นสูง (กลุ่ม 1)

บรรยายโดย ผศ.ดร.รณกรณ์ บุญมี

บรรยายชดเชย วันที่  10 ต.ค. 62 เวลา 17.30-20.30  ห้อง 413

*******************************************

วิชา น.615 ซีวิลลอว์

บรรยายโดย ผศ.ดร.มุนินทร์  พงศาปาน

งดบรรยาย วันที่  16 ต.ค. 62

*******************************************

วิชา น.670 กฎหมายภาษีเงินได้

บรรยายโดย ศ.วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์

บรรยายชดเชย วันที่ 12 ต.ค. 62  เวลา 09.00-16.00 ห้อง 313

*******************************************

วิชา น.681 กฎหมายสิ่งแวดล้อมชั้นสูง

บรรยายโดย อ.ชาคริต สิทธิเวช

งดบรรยาย วันที่ 14 ตุลาคม 2562 (มหาลัยงดบรรยาย) 

บรรยายชดเชย วันที่  27 ต.ค. 62. เวลา 09.00-12.00   ห้อง 302 ชั้น 3  คณะศิลปศาสตร์  ฝั่งประตูท่าพระจันทร์

*******************************************

วิชา น.661 กฎหมายว่าด้วยการเงินในธุรกิจระหว่างประเทศ

งดบรรยาย วันที่ 21 ต.ค. 62   (มหาวิทยาลัยงดการเรียนการสอน)

บรรยายชดเชย วันที่ 31 ต.ค. 62 เวลา 17.30-20.30 ห้อง 312

*******************************************

วิชา น.610 ทฤษฎีกฎหมายเอกชน

บรรยายโดย อ.ดร.จุณวิทย์ ชลิดาพงศ์

งดบรรยาย วันที่ 22 ต.ค. 62   (มหาวิทยาลัยงดการเรียนการสอน)

บรรยายชดเชย วันที่ 2 พ.ย. 62  เวลา 13.00-16.00  ห้อง 413

*******************************************

วิชา น.611 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ชั้นสูง (กลุ่ม 2)

บรรยายโดย อ.ดร.จุณวิทย์ ชลิดาพงศ์

งดบรรยาย วันที่ 17 ต.ค. 62   (มหาวิทยาลัยงดการเรียนการสอน)

บรรยายชดเชย วันที่ 2 พ.ย. 62  เวลา 09.00-12.00  ห้อง 413

*******************************************

วิชา น.641 กฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

บรรยายโดย อ.ดร.อำนาจ ตั้งคีรีพิมาน และ อ.อัครวัฒน์ เลาวัณย์ศิริ

บรรยายชดเชย วันที่  2 พ.ย. 62 เวลา 09.00-16.00   ห้อง 412

 

 

 

 

 

 

« Back News List

http://www.jrank.org/