Graduate programs Faculty of law

  • ขอเชิญนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเข้าฟังการสอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์ ปีการศึกษา 2561

    more...

You are here: About TU Law | News & Activities | ขอเชิญนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเข้าฟังการสอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์ ปีการศึกษา 2561

print

News GRAD

ขอเชิญนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเข้าฟังการสอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์ ปีการศึกษา 2561

 

 

ระดับปริญญาเอก

 
ชื่อนักศึกษา วันที่สอบดุษฎีนิพนธ์ บทคัดย่อ  
       
       

 

ระดับปริญญาโท

 
ชื่อนักศึกษา วันที่สอบวิทยานิพนธ์ สาขา บทคัดย่อ
นายภาสันต์ เงาศุธน วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2562 ทรัพยากรฯ ดาวน์โหลด
นางสาวเจนจิรา เจนนุวัตร วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2562 ทรัพยากรฯ ดาวน์โหลด
นางสาวฐิติภา กุลนิวัฒเจริญ วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2562 ทรัพยากรฯ ดาวน์โหลด
นางสาววิยะดา กันยาลัง วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2562  ทรัพยากรฯ ดาวน์โหลด
นางสาวฐิติภา กุลนิวัฒเจริญ วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2562 ทรัพยากรฯ ดาวน์โหลด

 

« Back News List

http://www.jrank.org/