Graduate programs Faculty of law

  • ขอเชิญนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเข้าฟังการสอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์ ปีการศึกษา 2561

    more...

You are here: About TU Law | News & Activities | ขอเชิญนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเข้าฟังการสอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์ ปีการศึกษา 2561

print

News GRAD

ขอเชิญนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเข้าฟังการสอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์ ปีการศึกษา 2561

 

ระดับปริญญาเอก

 
ชื่อนักศึกษา วันที่สอบดุษฎีนิพนธ์ บทคัดย่อ  
นางสาวพิชชา ใจสมคม อังคารที่ 26 มีนาคม 2562 ดาวน์โหลด  
       

 

ระดับปริญญาโท

 
ชื่อนักศึกษา วันที่สอบวิทยานิพนธ์ สาขา บทคัดย่อ
นายธรรศนัย ออ่นทอง อังคารที่ 5 มีนาคม 2562 กฎหมายอาญา ดาวน์โหลด
นายวัฒชนะ วงศ์สินนาค อังคารที่ 26 มีนาคม 2562  กฎหมายทรัพยากรฯ ดาวน์โหลด

 

« Back News List

http://www.jrank.org/