Graduate programs Faculty of law

  • ประกาศบัณฑิตศึกษา คณะนิติศาสตร์ จะจัดโครงการสัมมนาเรื่อง

    สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโทชั้นปีที่ 1(รหัส 61) และนักศึกษาปริญญาเอก รหัส (61 - 57) ในวันที่ 22-23 ธันวาคม 2561 ขอให้นักศึกษาแสดงความจำนงเข้ารับการสัมมนา ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 โดยเสียค่ามัดจำ คนละ 1,000 บาท พร้อมแนบสำเนาบัญชีธนาคาร ทั้งนี้นักศึกษาที่ไปร่วมกิจกรรม บัณฑิตศึกษาจะคืนเงินมัดจำให้เมื่อเสร็จสิ้นการสัมมนา more...

You are here: About TU Law | News & Activities | ประกาศให้นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชา น.748 สหภาพยุโรป ส่วนของ ผศ.พิรุณา ติงศภัทิย์

print

Annoucement

ประกาศให้นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชา น.748 สหภาพยุโรป ส่วนของ ผศ.พิรุณา ติงศภัทิย์

« Back News List

http://www.jrank.org/