Graduate programs Faculty of law

  • ประกาศบัณฑิตศึกษา คณะนิติศาสตร์ จะจัดโครงการสัมมนาเรื่อง "ระเบียบวิธีวิจัยทางนิติศาสตร์"

    สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโทชั้นปีที่ 1(รหัส 61) ในวันที่ 22-23 ธันวาคม 2561 ขอให้นักศึกษาแสดงความจำนงเข้ารับการสัมมนา ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 โดยเสียค่ามัดจำ คนละ 1,000 บาท พร้อมแนบสำเนาบัญชีธนาคาร ทั้งนี้นักศึกษาที่ไปร่วมกิจกรรม บัณฑิตศึกษาจะคืนเงินมัดจำให้เมื่อเสร็จสิ้นการสัมมนา more...
  • ประกาศคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่องกำหนดระยะเวลาการทำดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ การประเมินความก้าวหน้า

    วิทยานิพธ์หรือการค้นคว้าอิสระของคณะนิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 more...

You are here: About TU Law | News & Activities | ประกาศให้นักศึกษาปริญญาโทหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต รหัส 61 ให้มารับบัตรนักศึกษา(บัตรแข็ง) ณ บริเวณคอมมอนรูม คณะนิิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศษสตร์

print

Annoucement

ประกาศให้นักศึกษาปริญญาโทหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต รหัส 61 ให้มารับบัตรนักศึกษา(บัตรแข็ง) ณ บริเวณคอมมอนรูม คณะนิิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศษสตร์

เลขทะเบียน  6101031018 - 6101032107                 วัน - เวลา รับบัตร วันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม 2561 เวลา 17.30 - 18.30 น.

เลขทะเบียน 6101032115 - 6101033204                  วัน - เวลา รับบัตร วันพุธที่ 10 ตุลาคม 2561 เวลา 17.30 - 18.30 น.

เลขทะเบียน 6101033220 - 6101034699                  วัน - เวลา รับบัตร วันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2561 เวลา 17.30 - 18.30 น.

 

นักศึกษาท่านใดที่ไม่สามารถมารับบัตรนักศึกษา (บัตรแข็ง) ตามวัน - เวลา ที่กำหนดได้ให้ติดต่ขอรับบัตรนักศึกษา ได้ที่ ธนาคารกรุงไทย สาขามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์  พร้อมกับเตรียมสำเนาบัตรประชาชนจำนวน 1 แผ่น และ เงินค่าธรรมเนียม จำนวน 200 บาท

« Back News List

http://www.jrank.org/