Graduate programs Faculty of law

  • ประกาศบัณฑิตศึกษา คณะนิติศาสตร์ จะจัดโครงการสัมมนาเรื่อง "ระเบียบวิธีวิจัยทางนิติศาสตร์"

    สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโทชั้นปีที่ 1(รหัส 61) ในวันที่ 22-23 ธันวาคม 2561 ขอให้นักศึกษาแสดงความจำนงเข้ารับการสัมมนา ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 โดยเสียค่ามัดจำ คนละ 1,000 บาท พร้อมแนบสำเนาบัญชีธนาคาร ทั้งนี้นักศึกษาที่ไปร่วมกิจกรรม บัณฑิตศึกษาจะคืนเงินมัดจำให้เมื่อเสร็จสิ้นการสัมมนา more...
  • ประกาศคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่องกำหนดระยะเวลาการทำดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ การประเมินความก้าวหน้า

    วิทยานิพธ์หรือการค้นคว้าอิสระของคณะนิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 more...

You are here: About TU Law | News & Activities | ประกาศบัณฑิตศึกษา คณะนิติศาสตร์ เรื่องการจัดโครงการสัมมนา "ระเบียบวิธีวิจัยทางนิติศาสตร์" สำหรับนักศึกษาปริญญาเอก

print

Annoucement

ประกาศบัณฑิตศึกษา คณะนิติศาสตร์ เรื่องการจัดโครงการสัมมนา "ระเบียบวิธีวิจัยทางนิติศาสตร์" สำหรับนักศึกษาปริญญาเอก

          บัณฑิตศึกษา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะจัดโครงการสัมมนาเรื่อง “ระเบียบวิธีวิจัยทางนิติศาสตร์” ในวันเสาร์ที่ 22 - 23 ธันวาคม 2561 ณ สวนนงนุช การ์เด้น รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี สำหรับนักศึกษาปริญญาเอก ชั้นปีที่ 1 (รหัส 61) บัณฑิตศึกษา ขอให้นักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตทุกคนที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2561 แสดงความจำนงเข้ารับการสัมมนา เรื่อง “ระเบียบวิธีวิจัยทางนิติศาสตร์” ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 โดยเสียค่ามัดจำคนละ 1,000 บาท โดยโอนเงินผ่านธนาคาร  พร้อมแนบสำเนาการโอนเงิน และสำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร เพื่อโอนเงินมัดจำคืน ทั้งนี้ หากนักศึกษาไปร่วม        กิจกรรมตามกำหนดการ บัณฑิตศึกษาจะคืนเงินมัดจำให้เมื่อเสร็จสิ้นการสัมมนา

         อนึ่ง นักศึกษาทุกคนต้องเข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้เพราะเป็นส่วนหนึ่งในการเรียนวิชาสัมมนาดุษฎีนิพนธ์ในภาคเรียนที่ 2 ทั้งนี้

         สำหรับนักศึกษารหัส 57 - 60 หากสนใจเข้าร่วมการสัมมนาสามารถแจ้งความจำนงภายในกำหนดเวลาข้างต้น

ประกาศบัณฑิตศึกษา คณะนิติศาสตร์     ดาวน์โหลดรายละเอียด

กำหนดการ                                          ดาวน์โหลดรายละเอียด

ลงทะเบียนเข้าร่วมงานสัมมนา             

« Back News List

http://www.jrank.org/