Graduate programs Faculty of law

  • ขอเชิญนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเข้าฟังการสอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์ ปีการศึกษา 2561

    more...

You are here: About TU Law | News & Activities | ประกาศบัณฑิตศึกษาสำหรับนักศึกษาหลักสูตร

print

News GRAD

ประกาศบัณฑิตศึกษาสำหรับนักศึกษาหลักสูตร

สำหรับนักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาโทและปริญญาเอกทุกคนที่ประสงค์จะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2561 จะต้องเข้าอบรมการเขียนบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานในวารสารวิชาการระดับชาติ ซึ่งเป็นหนึ่งในเงื่อนไขของการสำเร็จการศึกษา

โดยบัณฑิตศึกษาได้จัดอบรมการเขียนบทความวิชาการเพื่อได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร ให้กับนักศึกษา จำนวน 3 รอบ

                1. วันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.00 – 14.30 น. ห้อง 222

                2. วันเสาร์ที่ 27 เมษายน 2562 เวลา 13.00 – 14.30 ห้อง 222

                3. วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00 – 14.30 ห้อง 222

ทั้งนี้ นักศึกษาสามารถเข้าลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมได้ที่ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการอบรมใดๆ ทั้งสิ้น

https://goo.gl/forms/4HasWasG4WPUZrOv1

« Back News List

http://www.jrank.org/