Graduate programs Faculty of law

  • ประกาศบัณฑิตศึกษา คณะนิติศาสตร์ จะจัดโครงการสัมมนาเรื่อง "ระเบียบวิธีวิจัยทางนิติศาสตร์"

    สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโทชั้นปีที่ 1(รหัส 61) ในวันที่ 22-23 ธันวาคม 2561 ขอให้นักศึกษาแสดงความจำนงเข้ารับการสัมมนา ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 โดยเสียค่ามัดจำ คนละ 1,000 บาท พร้อมแนบสำเนาบัญชีธนาคาร ทั้งนี้นักศึกษาที่ไปร่วมกิจกรรม บัณฑิตศึกษาจะคืนเงินมัดจำให้เมื่อเสร็จสิ้นการสัมมนา more...
  • ประกาศคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่องกำหนดระยะเวลาการทำดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ การประเมินความก้าวหน้า

    วิทยานิพธ์หรือการค้นคว้าอิสระของคณะนิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 more...

You are here: About TU Law | News & Activities | ประกาศบัณฑิตศึกษาสำหรับนักศึกษาหลักสูตร

print

News GRAD

ประกาศบัณฑิตศึกษาสำหรับนักศึกษาหลักสูตร

สำหรับนักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาโทและปริญญาเอกทุกคนที่ประสงค์จะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2561 จะต้องเข้าอบรมการเขียนบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานในวารสารวิชาการระดับชาติ ซึ่งเป็นหนึ่งในเงื่อนไขของการสำเร็จการศึกษา

โดยบัณฑิตศึกษาได้จัดอบรมการเขียนบทความวิชาการเพื่อได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร ให้กับนักศึกษา จำนวน 3 รอบ

                1. วันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.00 – 14.30 น. ห้อง 222

                2. วันเสาร์ที่ 27 เมษายน 2562 เวลา 13.00 – 14.30 ห้อง 222

                3. วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00 – 14.30 ห้อง 222

ทั้งนี้ นักศึกษาสามารถเข้าลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมได้ที่ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการอบรมใดๆ ทั้งสิ้น

https://goo.gl/forms/4HasWasG4WPUZrOv1

« Back News List

http://www.jrank.org/