Graduate programs Faculty of law

  • โครงการอบรมและสัมมนาของนักศึกษาปริญญาเอกและปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2562

    more...
  • กำหนดการแจ้งจบภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 สำหรับนักศึกษาท่านใดที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษานี้ ให้แจ้งจบการศึกษาได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 11 กันยายน 2562

    more...
  • สรุปรายงานโครงการดูงาน ธนาคารกลางฮ่องกง และ ศูนย์ระงับข้อพิพาท ณ ฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีน

    ศูนย์กฎหมายธุรกิจ more...

You are here: About TU Law | News & Activities | ประกาศบัณฑิตศึกษา นักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก

print

News GRAD

ประกาศบัณฑิตศึกษา นักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสำหรับที่จะจบการศึกษาในปีการศึกษา 2561

ต้องเข้าร่วมอบรมดังนี้

1 ระบบคัดลอกวิทยานิพนธ์ TU-Ethesis บัณฑิตศึกษาได้จัดอบรมให้ักับนักศึกษาจำนวน 7 รอบดังต่อไปนี้

     รายละเอียดกำหนดการ                    ดาวน์โหลดรายละเอียด

     แบบตอบรับเข้าอบรม                       ดาวน์โหลดรายละเอียด

 

2. อบรมการเขียนบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานในวารสารวิชาการระดับชาติ ซึ่งเป็นหนึ่งในเงื่อนไขของการสำเร็จการศึกษาโดยบัณฑิตศึกษาได้จัดอบรมการเขียนบทความวิชาการเพื่อได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร ให้กับนักศึกษา จำนวน 3 รอบ

                1. วันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.00 – 14.30 น. ห้อง 322

                2. วันเสาร์ที่ 26 มกราคม 2562  เวลา 13.00 - 14.30 น. ห้อง 222 

                3.  วันเสาร์ที่ 27 เมษายน 2562 เวลา 13.00 – 14.30 ห้อง 222

                4. วันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 – 12.00 ห้อง 222 

                5. วันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00 - 14.30 ห้อง 222

ทั้งนี้ นักศึกษาสามารถเข้าลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมได้ที่ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการอบรมใดๆ ทั้งสิ้น

https://goo.gl/forms/4HasWasG4WPUZrOv1

« Back News List

http://www.jrank.org/