Graduate programs Faculty of law

  • ขอเชิญนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเข้าฟังการสอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์ ปีการศึกษา 2561

    more...

You are here: About TU Law | News & Activities | ประกาศบัณฑิตศึกษา สำหรับนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2560

print

News GRAD

ประกาศบัณฑิตศึกษา สำหรับนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2560

นักศึกษาจะต้องส่งเล่มฉบับสมบูรณ์เพื่อขออนุมัติปริญญา(โดยการส่งเล่มผ่านระบบ TU-E thesis) ภายในวันที่ 10 สิงหาคม2561 นี้เท่านั้น โดยไม่สามารถเลื่ือน ระยะเวลาดังกล่าวได้ เนื่องจากวันที่ 14 สิงหาคม 2561 คือวันสิ้นสภาพการเป็นนักศึกษาปีการศึกษา 2560

« Back News List

http://www.jrank.org/