Graduate programs Faculty of law

  • ประกาศบัณฑิตศึกษา คณะนิติศาสตร์ จะจัดโครงการสัมมนาเรื่อง "ระเบียบวิธีวิจัยทางนิติศาสตร์"

    สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโทชั้นปีที่ 1(รหัส 61) ในวันที่ 22-23 ธันวาคม 2561 ขอให้นักศึกษาแสดงความจำนงเข้ารับการสัมมนา ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 โดยเสียค่ามัดจำ คนละ 1,000 บาท พร้อมแนบสำเนาบัญชีธนาคาร ทั้งนี้นักศึกษาที่ไปร่วมกิจกรรม บัณฑิตศึกษาจะคืนเงินมัดจำให้เมื่อเสร็จสิ้นการสัมมนา more...
  • ประกาศคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่องกำหนดระยะเวลาการทำดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ การประเมินความก้าวหน้า

    วิทยานิพธ์หรือการค้นคว้าอิสระของคณะนิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 more...

You are here: About TU Law | News & Activities | ประกาศปิดบรรยายวิชา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561

print

Annoucement

ประกาศปิดบรรยายวิชา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561

บัณฑิตศึกษา ขอปิดบรรยายวิชาภาค 1/2561 เนื่องจากมีนักศึกษาลงทะเบียนน้อยกว่า 5 คน ซึ่งไม่เป็นไปตามประกาศคณะนิติศาสตร์ เรื่อง แนวทางการเปิด-ปิดบรรยายลักษณะวิชา ระดับปริญญาโท หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ลงวันที่ 16 กันยายน 2557ดังนี้

 

1.

น.740 กฎหมายองค์การระหว่างประเทศ

 

            ทั้งนี้ ขอให้นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในวิชาดังกล่าวมาขอเปลี่ยนวิชาหรือขอรับเงินคืนได้ที่ธุรการบัณฑิตศึกษาตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 14 กันยายน 2561

 

« Back News List

http://www.jrank.org/