Graduate programs Faculty of law

  • ประกาศคณะนิติศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ

    more...

You are here: About TU Law | News & Activities | ประกาศปิดบรรยายวิชา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561

print

Annoucement

ประกาศปิดบรรยายวิชา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561

บัณฑิตศึกษา ขอปิดบรรยายวิชาภาค 1/2561 เนื่องจากมีนักศึกษาลงทะเบียนน้อยกว่า 5 คน ซึ่งไม่เป็นไปตามประกาศคณะนิติศาสตร์ เรื่อง แนวทางการเปิด-ปิดบรรยายลักษณะวิชา ระดับปริญญาโท หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ลงวันที่ 16 กันยายน 2557ดังนี้

 

1.

น.611 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ชั้นสูง (กลุ่ม 3)

2.

น.620 กฎหมายอาญาชั้นสูง (กลุ่ม 2)

3.

น.637 หลักกฎหมายมหาชนเยอรมัน

4.

น.713 นิติศึกษาทางสังคมและประวัติศาสตร์

5.

น.735 หลักการและปัญหาในกฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจ

6.

น.755 กฎหมายป้องกันการผูกขาดและการกีดกันทางการค้า

7.

น.745 กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ

 

            ทั้งนี้ ขอให้นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในวิชาดังกล่าวมาขอเปลี่ยนวิชาหรือขอรับเงินคืนได้ที่ธุรการบัณฑิตศึกษาตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 27 สิงหาคม 2561

 

« Back News List

http://www.jrank.org/