Graduate programs Faculty of law

  • ประกาศบัณฑิตศึกษา คณะนิติศาสตร์ จะจัดโครงการสัมมนาเรื่อง "ระเบียบวิธีวิจัยทางนิติศาสตร์"

    สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโทชั้นปีที่ 1(รหัส 61) ในวันที่ 22-23 ธันวาคม 2561 ขอให้นักศึกษาแสดงความจำนงเข้ารับการสัมมนา ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 โดยเสียค่ามัดจำ คนละ 1,000 บาท พร้อมแนบสำเนาบัญชีธนาคาร ทั้งนี้นักศึกษาที่ไปร่วมกิจกรรม บัณฑิตศึกษาจะคืนเงินมัดจำให้เมื่อเสร็จสิ้นการสัมมนา more...
  • ประกาศคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่องกำหนดระยะเวลาการทำดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ การประเมินความก้าวหน้า

    วิทยานิพธ์หรือการค้นคว้าอิสระของคณะนิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 more...

You are here: About TU Law | News & Activities | ประกาศงดบรรยาย ชดเชยบรรยาย และเปลี่ยนแปลงวันบรรยาย ประจำภาคเรียนที่ 1/2560

print

Annoucement

ประกาศงดบรรยาย ชดเชยบรรยาย และเปลี่ยนแปลงวันบรรยาย ประจำภาคเรียนที่ 1/2560

ประกาศบัณฑิตศึกษา 

งดบรรยาย ชดเชยบรรยาย และเปลี่ยนแปลงวันบรรยาย ประจำภาคเรียนที่ 1/2561

 

วิชา น.730 กฎหมายการเงินการคลังชั้นสูง

บรรยายโดย ผศ.ดร.สุปรียา แก้วละเอียด

 

งดบรรยาย

ชดเชย

วันที่

เวลา

วันที่

เวลา

15 ต.ค. 61

*วันหยุดราชการ

 

17.30-20.30 น.

18 ต.ค. 61

17.30-20.30 น.

ห้อง 321

****************************************

 

วิชา น.615 ซีวิลลอว์

บรรยายโดย อ.ดร.เอมผกา เตชะอภัยคุณ

 

งดบรรยาย

ชดเชย

วันที่

เวลา

วันที่

เวลา

19, 26 ก.ย.61

3, 10 ต.ค. 61

17.30-20.30

11,18,25 ต.ค. 61

1 พ.ย. 61

17.30-20.30

ห้อง 411

***********************************************

วิชา น.610 ทฤษฎีกฎหมายเอกชน

บรรยายโดย ผศ.ดร.สมเกียรติ วรปัญญาอนันต์

 

งดบรรยาย

ชดเชย

วันที่

เวลา

วันที่

เวลา

-

-

14 ต.ค. 61

09.00-16.00

ห้องจิตติ ติงศภัทิย์

*********************************************

วิชา น.656 ปัญหากฎหมายขนส่งทางบก ทางอากาศและขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ

บรรยายโดย อ.ดร.ลลิล ก่อวุฒิกุลรังษี

 

งดบรรยาย

ชดเชย

วันที่

เวลา

วันที่

เวลา

13, 27 ต.ค. 61

09.00-12.00

30 ก.ย. 61

09.00-16.00

ห้อง 123

**********************************************

วิชา น.650 กฎหมายองค์กรธุรกิจชั้นสูง (กลุ่ม 2)

บรรยายโดย ผศ.ดร.นิลุบล เลิศนุวัฒน์

 

งดบรรยาย

ชดเชย

วันที่

เวลา

วันที่

เวลา

27 ส.ค. 61

17.30-20.30

22 ก.ย. 61

09.30-12.30 น.

ห้อง 321

****************************************************************

 

น.723 กฎหมายอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ

บรรยายโดย อ.ศักรินทร์ ร่วมรังษี

 

งดบรรยาย

ชดเชย

วันที่

เวลา

วันที่

เวลา

23 ต.ค. 61

วันหยุดราชการ

17.30-20.30

24 ต.ค. 61

17.30-20.30

ห้อง 221

**************************************

 

น.672 ทฤษฎีกฎหมายภาษีอากร

บรรยายโดย ผศ.ดร.สุปรียา แก้วละเอียด

 

งดบรรยาย

ชดเชย

วันที่

เวลา

วันที่

เวลา

2 ต.ค. 61

17.30-20.30

 

17 ต.ค. 61

17.30-20.30

น.221

 

******************************************

 

วิชา น.656 ปัญหากฎหมายขนส่งทางบก ทางอากาศและขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ

บรรยายโดย อ.ดร.ลลิล ก่อวุฒิกุลรังษี

 

งดบรรยาย

ชดเชย

วันที่

เวลา

วันที่

เวลา

13, 27 ต.ค. 61

09.00-12.00

28 ก.ย. 61

5 ต.ค.61

17.30 - 20.30

ห้อง 413

****************************************

 

น.680 กฎหมายและนโยบายการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

บรรยายโดย ศ.ณรงค์ ใจหาญ

 

งดบรรยาย

ชดเชย

วันที่

เวลา

วันที่

เวลา

-

-

3 ต.ค. 61

17.30-20.30

ห้อง 221

*****************************

น.764 กฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศ

บรรยายโดย ผศ.ดร.ภูมินทร์ บุตรอินทร์

 

งดบรรยาย

ชดเชย

วันที่

เวลา

วันที่

เวลา

25 ก.ย. 61

2, 9, 16,

23 ต.ค. 61

 

17.30-20.30

4 พ.ย. 61

 

11, 18 พ.ย. 61

09.00-12.00

ห้อง 221

09.00-16.00

ห้อง 221

***************************************

น.642 ปัญหากฎหมายสนธิสัญญา

บรรยายโดย ศ.ดร.ประสิทธิ์ ปิวาวัฒนพานิช

 

งดบรรยาย

ชดเชย

วันที่

เวลา

วันที่

เวลา

18 ก.ย. 61

17.30-20.30

21 ก.ย. 61

 

17.30-20.30

ห้อง 413

 

« Back News List

http://www.jrank.org/