Graduate programs Faculty of law

  • ประกาศบัณฑิตศึกษา คณะนิติศาสตร์ จะจัดโครงการสัมมนาเรื่อง

    สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโทชั้นปีที่ 1(รหัส 61) และนักศึกษาปริญญาเอก รหัส (61 - 57) ในวันที่ 22-23 ธันวาคม 2561 ขอให้นักศึกษาแสดงความจำนงเข้ารับการสัมมนา ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 โดยเสียค่ามัดจำ คนละ 1,000 บาท พร้อมแนบสำเนาบัญชีธนาคาร ทั้งนี้นักศึกษาที่ไปร่วมกิจกรรม บัณฑิตศึกษาจะคืนเงินมัดจำให้เมื่อเสร็จสิ้นการสัมมนา more...
  • ประกาศคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่องกำหนดระยะเวลาการทำดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ การประเมินความก้าวหน้า

    วิทยานิพธ์หรือการค้นคว้าอิสระของคณะนิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 more...
  • ขอเชิญนักศึกษา คณาจารย์ เข้าร่วมงานนำเสนอความก้าวหน้าในการทำดุษฎีนิพนธ์ ประจำปีการศึกษา 2561

    more...

You are here: About TU Law | News & Activities | ประกาศงดบรรยาย ชดเชยบรรยาย และเปลี่ยนแปลงวันบรรยาย ประจำภาคเรียนที่ 1/2561

print

Annoucement

ประกาศงดบรรยาย ชดเชยบรรยาย และเปลี่ยนแปลงวันบรรยาย ประจำภาคเรียนที่ 1/2561

ประกาศบัณฑิตศึกษา 

งดบรรยาย ชดเชยบรรยาย และเปลี่ยนแปลงวันบรรยาย ประจำภาคเรียนที่ 1/2561

 

น.764 กฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศ

บรรยายโดย ผศ.ดร.ภูมินทร์ บุตรอินทร์

 

 

งดบรรยาย

ชดเชย

วันที่

เวลา

วันที่

เวลา

30 ต.ค., 6, 13, 20, 27 พ.ย. 61

17.30-20.30

4 พ.ย. 61

 

11, 18 พ.ย. 61

 

09.00-12.00

ห้อง 221

09.00-16.00

ห้อง 221

* วันที่ 2, 9, 16 ตุลาคม 2561 เรียนตามปกติ

(บรรยายโดย ผศ.ดร.กิตติวัฒน์ จันทร์แจ่มใส)

 

***************************************************************************************

 

น.748 ปัญหากฎหมายสหภาพยุโรป

บรรยายโดย อ.วิภานันท์ ประสมปลื้ม

 

งดบรรยาย

ชดเชย

วันที่

เวลา

วันที่

เวลา

-

-

 

1 ธ.ค. 61

09.00-12.00

ห้อง 313

 

************************************

 

น.614 นิติปรัชญา

บรรยายโดย ศ.ดร.วรเจตน์ ภาคีรัตน์

 

งดบรรยาย

ชดเชย

วันที่

เวลา

วันที่

เวลา

16, 23, 30

ต.ค.61

6, 13, 20, 27 พ.ย. 61

17.30-20.30

ห้อง 321

 

19, 26 ต.ค. 61

2, 9, 23 พ.ย. 61

11 พ.ย. 61

17.30-20.30

ห้อง 221

09.00-16.00

ห้อง 123

 

******************************************************

 

น.611 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ชั้นสูง (กลุ่ม 1)

บรรยายโดย รศ.ดร.พินัย ณ นคร

 

งดบรรยาย

ชดเชย

วันที่

เวลา

วันที่

เวลา

22, 29 ต.ค. 61

5, 12 พ.ย. 61

17.30-20.30

19, 26 ต.ค. 61

 

17.30-20.30

ห้อง 321

 

 

27 ต.ค. 61

13.00-16.00

ห้อง 412

 

 

2 พ.ย. 61

17.30-20.30

ห้อง 412

 

***********************************************

 

น.670 กฎหมายภาษีเงินได้

บรรยายโดย ศ.วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์

 

งดบรรยาย

ชดเชย

วันที่

เวลา

วันที่

เวลา

22 ต.ค. 61

17.30 - 20.30

ห้อง 412

4 พ.ย. 61

 

09.00 - 16.00

ห้อง 123

 

************************************

 

น.734 กฎหมายระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน

บรรยายโดย ศ.ดร.สุรพล นิติไกรพจน์

 

งดบรรยาย

ชดเชย

วันที่

เวลา

วันที่

เวลา

24 ต.ค. 61

17.30 – 20.30

ห้อง 321

26 ต.ค. 61

2 พ.ย. 61

17.30 - 20.30

ห้อง 413

 

****************************************

 

น.615 ซีวิลลอว์

บรรยายโดย อ.ดร.เอมผกา เตชะอภัยคุณ

 

งดบรรยาย

ชดเชย

วันที่

เวลา

วันที่

เวลา

18 ต.ค. 61

17.30 – 20.30

ห้อง 411

8 พ.ย. 61

17.30 - 20.30

ห้อง 321

 

**********************************************

 

น.661 กฎหมายว่าด้วยการเงินในธุรกิจระหว่างประเทศ

บรรยายโดย ศ.ดร.กำชัย จงจักรพันธ์

 

งดบรรยาย

ชดเชย

วันที่

เวลา

วันที่

เวลา

3 ธ.ค. 61

17.30-20.30 น.

8 พ.ย. 61

17.30-20.30 น.

ห้อง 411

 

******************************************.

 

น.750 กฎหมายการค้าและการลงทุน

บรรยายโดย ศ.ดร.กำชัย จงจักรพันธ์

 

งดบรรยาย

ชดเชย

วันที่

เวลา

วันที่

เวลา

-

-

15 พ.ย. 61

17.30 - 20.30

ห้องจิตติ ติงศภัทิย์

 

***********************************

 

น.671 กฎหมายภาษีการบริโภค

บรรยายโดย อ.ประภาศ คงเอียด

 

งดบรรยาย

ชดเชย

วันที่

เวลา

วันที่

เวลา

25 ต.ค. 61

17.30 – 20.30

ห้อง 312

2 พ.ย.61

9 พ.ย. 61

 

17.00 - 20.00 น.

17.30 – 20.30

ห้องจิตติ ติงศภัทิย์

 

 

10 พ.ย. 61

09.00 – 16.00

ห้อง 321

 

****************************************

 

น.720 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาชั้นสูง (กลุ่ม 2)

บรรยายโดย รศ.ดร.ปกป้อง ศรีสนิท

 

งดบรรยาย

ชดเชย

วันที่

เวลา

วันที่

เวลา

29 ต.ค. 61

17.30 – 20.30

ห้อง 202

8, 15 พ.ย. 61

17.30 – 20.30

ห้อง 202

 

********************************************

 

น.654 ปัญหากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา

บรรยายโดย ศ.พิเศษ วิชัย อริยะนันทกะ

 

งดบรรยาย

ชดเชย

วันที่

เวลา

วันที่

เวลา

-

-

18 พ.ย. 61

09.00 – 16.00

ห้อง 202

 

*********************************************

 

น.670 กฎหมายภาษีเงินได้

บรรยายโดย อ.สรายุทธ์ วุฒยาภรณ์

 

งดบรรยาย

ชดเชย

วันที่

เวลา

วันที่

เวลา

-

-

7 พ.ย. 61

17.30 – 20.30

ห้อง 221

 

***********************************************

 

น.748 ปัญหากฎหมายสหภาพยุโรป

บรรยายโดย อ.ดร.เอมผกา เตชะอภัยคุณ

 

งดบรรยาย

ชดเชย

วันที่

เวลา

วันที่

เวลา

2 พ.ย. 61

17.30 – 20.30

ห้อง 412

-

-

 

********************************

วิชา น.630 กฎหมายรัฐธรรมนูญชั้นสูง

บรรยายโดย ผศ.ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล

                        บรรยายชดเชย  :  วันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2561

                                                   เวลา 17.30 - 20.30 น.

                                                   ห้อง  321

**********************************

วิชา น.723 กฎหมายอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ

บรรยายโดย อ.นรเศรษฐ์ สว่างแจ้ง

                      งดบรรยาย        :  วันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2561

                      บรรยายชดเชย  :  วันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2561

                                                 เวลา 09.00 - 12.00 น.

                                                 ห้อง  412

*************************************

วิชา น.672 ทฤษฎีกฎหมายภาษีอากร

บรรยายโดย อ.อินทัช ปิยะนาวิน

                     งดบรรยาย       :  วันเสาร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2561

                     บรรยายชดเชย :  วันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2561

                                               เวลา 09.00 - 12.00 น.

                                               ห้อง 313

*************************************

น.734 กฎหมายระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน

บรรยายโดย ศ.ดร.สุรพล นิติไกรพจน์

 

งดบรรยาย

ชดเชย

วันที่

เวลา

วันที่

เวลา

-

-

30 พ.ย. 61

17.30 – 20.30

ห้อง 321

 

*************************************

น.672 ทฤษฎีกฎหมายภาษีอากร

บรรยายโดย อ.อินทัช ปิยะนาวิน

 

งดบรรยาย

ชดเชย

วันที่

เวลา

วันที่

เวลา

10 พ.ย. 61

09.00 – 12.00

ห้อง 313

11 พ.ย. 61

09.00 – 12.00

ห้องจิตติ ติงศภัทิย์

*********************************

น.650 กฎหมายองค์กรธุรกิจชั้นสูง (กลุ่ม 1)

บรรยายโดย ผศ.ดร.นิลุบล เลิศนุวัฒน์

 

งดบรรยาย

ชดเชย

วันที่

เวลา

วันที่

เวลา

-

-

10 พ.ย. 61

13.30 – 16.30

ห้อง 202

****************************

น.620 กฎหมายอาญาชั้นสูง (กลุ่ม 3)

บรรยายโดย ผศ.ดร.ตามพงศ์ ชอบอิสระ

 

งดบรรยาย

ชดเชย

วันที่

เวลา

วันที่

เวลา

11 พ.ย. 61

13.00 – 16.00

ห้องจิตติ ติงศภัทิย์

17 พ.ย. 61

09.00 – 12.00

ห้อง 411

*********************************

น.748 ปัญหากฎหมายสหภาพยุโรป

บรรยายโดย อ.ดร.เอมผกา เตชะอภัยคุณ

 

งดบรรยาย

ชดเชย

วันที่

เวลา

วันที่

เวลา

-

-

24 พ.ย. 61

09.00 – 12.00

ห้อง 412

*****************************

น.737 กฎหมายวิธีพิจารณาคดีรัฐธรรมนูญเปรียบเทียบ

บรรยายโดย ศ.ดร.วรเจตน์ ภาคีรัตน์

 

งดบรรยาย

ชดเชย

วันที่

เวลา

วันที่

เวลา

-

-

3 ธ.ค. 61

17.30 – 20.30

ห้อง 411

***********************************

วิชา น.760 การขนส่งทะเล

บรรยายโดย  ศ.ดร.ไผทชิต เอกจริยกร

งดบรรยาย วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561

บรรยายชดเชย  วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561

เวลา 17.30 - 20.30 น.

ห้อง 411

*******************************

วิชา น.654 ปัญหากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา

บรรยายโดย ศ.พิเศษ วิชัย อริยะนันทกะ

งดบรรยาย 17 พ.ย 61

เวลา 13.00 -16.00 น.

งดบรรยาย 18 พ.ย.61

เวลา 09.00 - 16.00 น.

********************************

น.620 กฎหมายอาญาชั้นสูง (กลุ่ม 1)

บรรยายโดย ศ.ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล

 

งดบรรยาย

ชดเชย

วันที่

เวลา

วันที่

เวลา

14 พ.ย. 61

17.30 – 20.30

ห้อง 313

13 พ.ย. 61

17.30 – 20.30

ห้อง 321

**********************************

น.640 กฎหมายระหว่างประเทศชั้นสูง

บรรยายโดย ศ.ดร.จตุรนต์ ถิระวัฒน์

 

งดบรรยาย

ชดเชย

วันที่

เวลา

วันที่

เวลา

-

-

16, 23 พ.ย. 61

17.30 – 20.30

ห้อง 413

***************************

น.760 การขนส่งทางทะเล

บรรยายโดย ผศ.ดร.ไผทชิต เอกจริยกร

 

งดบรรยาย

ชดเชย

วันที่

เวลา

วันที่

เวลา

27 พ.ย. 61

17.30 – 20.30

29 พ.ย. 61

17.30 – 20.30

ห้องจิตติ ติงศภัทิย์

**********************************

TU 005 English I

บรรยายโดย รศ.ทิพมาศ ชุมวรฐายี

 

งดบรรยาย

ชดเชย

วันที่

เวลา

วันที่

เวลา

1 ธ.ค. 61

13.00 – 16.00

1 ธ.ค. 61

09.00 – 12.00

ห้อง 322

*************************

วิชา น.631 กฎหมายปกครองชั้นสูง

บรรยายชดเชย วันที่ 22 พ.ย.61 

อาจารย์ รศ.สมยศ เชื้อไทย 

เวลา 17.30 - 20.30  ห้อง 321

*****************************************************

น.615 ซีวิลลอว์

บรรยายโดย ผศ.ดร.มุนินทร์ พงศาปาน

 

งดบรรยาย

ชดเชย

วันที่

เวลา

วันที่

เวลา

-

-

22 พ.ย. 61

17.30 – 20.30

ห้องจิตติ ติงศภัทิย์

***************************

น.670 กฎหมายภาษีเงินได้

บรรยายโดย ศ.วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์

 

งดบรรยาย

ชดเชย

วันที่

เวลา

วันที่

เวลา

-

-

24 พ.ย. 61

09.00 – 12.00

ห้อง 313

********************************

น.630 กฎหมายรัฐธรรมนูญชั้นสูง

บรรยายโดย ผศ.ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล

 

งดบรรยาย

ชดเชย

วันที่

เวลา

วันที่

เวลา

-

-

23 พ.ย. 61

17.30 – 20.30

ห้องจิตติ ติงศภัทิย์

*******************************************

น.744 ปัญหากฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล

บรรยายโดย ศ.ดร.ประสิทธิ์ ปิวาวัฒนพานิช

 

งดบรรยาย

ชดเชย

วันที่

เวลา

วันที่

เวลา

-

-

28, 30 พ.ย. 61

17.30 – 20.30

ห้อง 414

*****************************************

น.630 กฎหมายรัฐธรรมนูญชั้นสูง

บรรยายโดย ผศ.ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล

 

งดบรรยาย

ชดเชย

วันที่

เวลา

วันที่

เวลา

-

-

6 ธ.ค. 61

17.30 – 20.30

ห้องจิตติ ติงศภัทิย์

*********************************

น.780 กฎหมายสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ

บรรยายโดย ศ.ดร.จุมพต สายสุนทร

 

งดบรรยาย

ชดเชย

วันที่

เวลา

วันที่

เวลา

-

-

28 พ.ย. 61

17.30 – 20.30

ห้อง 221

*******************************

น.760 การขนส่งทางทะเล

บรรยายโดย ศ.ดร.ไผทชิต เอกจริยกร

 

งดบรรยาย

ชดเชย

วันที่

เวลา

วันที่

เวลา

-

-

3 ธ.ค. 61

17.30 – 20.30

ห้อง 312

 

« Back News List

http://www.jrank.org/