Graduate programs Faculty of law

  • ประกาศบัณฑิตศึกษา คณะนิติศาสตร์ จะจัดโครงการสัมมนาเรื่อง "ระเบียบวิธีวิจัยทางนิติศาสตร์"

    สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโทชั้นปีที่ 1(รหัส 61) ในวันที่ 22-23 ธันวาคม 2561 ขอให้นักศึกษาแสดงความจำนงเข้ารับการสัมมนา ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 โดยเสียค่ามัดจำ คนละ 1,000 บาท พร้อมแนบสำเนาบัญชีธนาคาร ทั้งนี้นักศึกษาที่ไปร่วมกิจกรรม บัณฑิตศึกษาจะคืนเงินมัดจำให้เมื่อเสร็จสิ้นการสัมมนา more...
  • ประกาศคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่องกำหนดระยะเวลาการทำดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ การประเมินความก้าวหน้า

    วิทยานิพธ์หรือการค้นคว้าอิสระของคณะนิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 more...

You are here: About TU Law | News & Activities | ประกาศงดบรรยาย ชดเชยบรรยาย และเปลี่ยนแปลงวันบรรยาย ประจำภาคเรียนที่ 1/2561

print

Annoucement

ประกาศงดบรรยาย ชดเชยบรรยาย และเปลี่ยนแปลงวันบรรยาย ประจำภาคเรียนที่ 1/2561

ประกาศบัณฑิตศึกษา 

งดบรรยาย ชดเชยบรรยาย และเปลี่ยนแปลงวันบรรยาย ประจำภาคเรียนที่ 1/2561

 

วิชา น.730 กฎหมายการเงินการคลังชั้นสูง

บรรยายโดย ผศ.ดร.สุปรียา แก้วละเอียด

 

งดบรรยาย

ชดเชย

วันที่

เวลา

วันที่

เวลา

15 ต.ค. 61

*วันหยุดราชการ

 

17.30-20.30 น.

18 ต.ค. 61

17.30-20.30 น.

ห้อง 321

****************************************

 

วิชา น.615 ซีวิลลอว์

บรรยายโดย อ.ดร.เอมผกา เตชะอภัยคุณ

 

งดบรรยาย

ชดเชย

วันที่

เวลา

วันที่

เวลา

19, 26 ก.ย.61

3, 10 ต.ค. 61

17.30-20.30

11,18,25 ต.ค. 61

1 พ.ย. 61

17.30-20.30

ห้อง 411

***********************************************

วิชา น.610 ทฤษฎีกฎหมายเอกชน

บรรยายโดย ผศ.ดร.สมเกียรติ วรปัญญาอนันต์

 

งดบรรยาย

ชดเชย

วันที่

เวลา

วันที่

เวลา

-

-

14 ต.ค. 61

09.00-16.00

ห้องจิตติ ติงศภัทิย์

*********************************************

วิชา น.656 ปัญหากฎหมายขนส่งทางบก ทางอากาศและขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ

บรรยายโดย อ.ดร.ลลิล ก่อวุฒิกุลรังษี

 

งดบรรยาย

ชดเชย

วันที่

เวลา

วันที่

เวลา

13, 27 ต.ค. 61

09.00-12.00

30 ก.ย. 61

09.00-16.00

ห้อง 123

**********************************************

 

น.723 กฎหมายอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ

บรรยายโดย อ.ศักรินทร์ ร่วมรังษี

 

งดบรรยาย

ชดเชย

วันที่

เวลา

วันที่

เวลา

23 ต.ค. 61

วันหยุดราชการ

17.30-20.30

24 ต.ค. 61

17.30-20.30

ห้อง 221

**************************************

 

น.672 ทฤษฎีกฎหมายภาษีอากร

บรรยายโดย ผศ.ดร.สุปรียา แก้วละเอียด

 

งดบรรยาย

ชดเชย

วันที่

เวลา

วันที่

เวลา

2 ต.ค. 61

17.30-20.30

 

17 ต.ค. 61

17.30-20.30

น.221

 

******************************************

 

วิชา น.656 ปัญหากฎหมายขนส่งทางบก ทางอากาศและขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ

บรรยายโดย อ.ดร.ลลิล ก่อวุฒิกุลรังษี

 

งดบรรยาย

ชดเชย

วันที่

เวลา

วันที่

เวลา

13, 27 ต.ค. 61

09.00-12.00

28 ก.ย. 61

5 ต.ค.61

17.30 - 20.30

ห้อง 413

****************************************

 

น.764 กฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศ

บรรยายโดย ผศ.ดร.ภูมินทร์ บุตรอินทร์

 

งดบรรยาย

ชดเชย

วันที่

เวลา

วันที่

เวลา

30 ต.ค., 6, 13, 20, 27 พ.ย. 61

17.30-20.30

4 พ.ย. 61

 

11, 18 พ.ย. 61

 

09.00-12.00

ห้อง 221

09.00-16.00

ห้อง 221

* วันที่ 2, 9, 16 ตุลาคม 2561 เรียนตามปกติ

(บรรยายโดย ผศ.ดร.กิตติวัฒน์ จันทร์แจ่มใส)

 

***************************************************************************************

น.654 ปัญหากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา

บรรยายโดย อ.สัตยะพล สัจจเดชะ

 

งดบรรยาย

ชดเชย

วันที่

เวลา

วันที่

เวลา

13, 27 ต.ค. 61

13.00-16.00

7 ต.ค. 61

09.30-16.30

ห้อง 414

***************************************************************

น.734 กฎหมายระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน

บรรยายโดย ผศ.ดร.เอกบุญ วงศ์สวัสดิ์กุล

 

งดบรรยาย

ชดเชย

วันที่

เวลา

วันที่

เวลา

-

-

13 ต.ค. 61

13.00-15.00

ห้อง 411

****************************************************

น.744 ปัญหากฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล

บรรยายโดย ศ.ดร.ประสิทธิ์ ปิวาวัฒนพานิช

 

งดบรรยาย

ชดเชย

วันที่

เวลา

วันที่

เวลา

9, 16, 23 ต.ค. 61

17.30-20.30

ห้อง 414

-

-

*********************************************

น.671 กฎหมายภาษีการบริโภค

บรรยายโดย อ.ประภาศ คงเอียด

 

งดบรรยาย

ชดเชย

วันที่

เวลา

วันที่

เวลา

11 ต.ค. 61

17.30-20.30

ห้อง 312

-

-

***********************************************

 

 

น.641 กฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

บรรยายโดย รศ.ดร.พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร

 

งดบรรยาย

ชดเชย

วันที่

เวลา

วันที่

เวลา

-

-

11 ต.ค. 61

17.30-20.30

ห้อง จิตติ

****************************************************

 

น.660 การซื้อขายระหว่างประเทศ

บรรยายโดย รศ.ดร.พินัย ณ นคร

 

งดบรรยาย

ชดเชย

วันที่

เวลา

วันที่

เวลา

12 ต.ค. 61

17.30 - 20.30

11 ต.ค. 61

17.30 - 20.30 

ห้อง 321

***************************************************

น.748 ปัญหากฎหมายสหภาพยุโรป

บรรยายโดย อ.วิภานันท์ ประสมปลื้ม

 

งดบรรยาย

ชดเชย

วันที่

เวลา

วันที่

เวลา

-

-

 

1 ธ.ค. 61

09.00-12.00

ห้อง 313

************************************

เปลี่ยนแปลงห้องบรรยายในวันเสาร์ที่ 27 ตุลาคม 2561

วิชา

เวลา

ห้อง

เดิม

เปลี่ยนเป็น

น.726 ปัญหากฎหมายพยาน

09.00-12.00

311

413

TU 005 English I

13.00-16.00

311

413

************************************************

น.614 นิติปรัชญา

บรรยายโดย ศ.ดร.วรเจตน์ ภาคีรัตน์

 

งดบรรยาย

ชดเชย

วันที่

เวลา

วันที่

เวลา

16, 23, 30

ต.ค.61

6, 13, 20, 27 พ.ย. 61

17.30-20.30

ห้อง 321

 

19, 26 ต.ค. 61

2, 9, 23 พ.ย. 61

11 พ.ย. 61

17.30-20.30

ห้อง 221

09.00-16.00

ห้อง 123

******************************************************

น.748 ปัญหากฎหมายสหภาพยุโรป

บรรยายโดย ผศ.ดร.จารุประภา รักพงษ์

 

งดบรรยาย

ชดเชย

วันที่

เวลา

วันที่

เวลา

19 ต.ค.61

 

17.30-20.30

ห้อง 412

18 ต.ค. 61

 

17.30-20.30

ห้อง 414

**********************************************

น.642 ปัญหากฎหมายสนธิสัญญา

บรรยายโดย อ.ดร.นพดล เดชสมบูรณ์รัตน์

 

งดบรรยาย

ชดเชย

วันที่

เวลา

วันที่

เวลา

16 ต.ค.61

 

17.30-20.30

ห้อง 312

25 ต.ค. 61

1 พ.ย. 61

17.30-20.30

ห้อง 321

****************************************************

น.726 ปัญหากฎหมายพยาน

บรรยายโดย ศ.ดร.อุดม รัฐอมฤต

 

งดบรรยาย

ชดเชย

วันที่

เวลา

วันที่

เวลา

13 ต.ค.61

วันหยุดราชการ

09.00-12.00

ห้อง 311

20 ต.ค. 61

 

13.00-16.00

ห้อง 321

************************************************

น.611 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ชั้นสูง (กลุ่ม 1)

บรรยายโดย รศ.ดร.พินัย ณ นคร

 

งดบรรยาย

ชดเชย

วันที่

เวลา

วันที่

เวลา

22, 29 ต.ค. 61

5, 12 พ.ย. 61

17.30-20.30

19, 26 ต.ค. 61

 

17.30-20.30

ห้อง 321

 

 

27 ต.ค. 61

13.00-16.00

ห้อง 412

 

 

2 พ.ย. 61

17.30-20.30

ห้อง 321

***********************************************

น.672 ทฤษฎีกฎหมายภาษีอากร

บรรยายโดย อ.อินทัช ปิยะนาวิน

 

งดบรรยาย

ชดเชย

วันที่

เวลา

วันที่

เวลา

-

-

3 พ.ย. 61

 

09.00-12.00

ห้อง 313

******************************************

น.671 กฎหมายภาษีการบริโภค

บรรยายโดย อ.ประภาศ คงเอียด

 

งดบรรยาย

ชดเชย

วันที่

เวลา

วันที่

เวลา

18 ต.ค. 61

17.30 - 20.30

ห้อง 312

-

 

-

*******************************************

น.670 กฎหมายภาษีเงินได้

บรรยายโดย ศ.วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์

 

งดบรรยาย

ชดเชย

วันที่

เวลา

วันที่

เวลา

22 ต.ค. 61

17.30 - 20.30

ห้อง 412

4 พ.ย. 61

 

09.00 - 16.00

ห้อง 123

************************************

น.748 ปัญหากฎหมายสหภาพยุโรป

บรรยายโดย ผศ.ดร.จารุประภา รักพงษ์

 

งดบรรยาย

ชดเชย

วันที่

เวลา

วันที่

เวลา

26 ต.ค. 61

17.30 - 20.30

ห้อง 412

1 พ.ย. 61

 

17.30 - 20.30

ห้อง 414

**************************************************

น.680 กฎหมายและนโยบายการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

บรรยายโดย อ.ดร.นพร โพธิ์พัฒนชัย

 

งดบรรยาย

ชดเชย

วันที่

เวลา

วันที่

เวลา

23 ต.ค. 61

17.30 – 20.30

ห้อง 412

31 ต.ค. 61

 

17.30 - 20.30

ห้องสมาคม

**************************************

น.734 กฎหมายระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน

บรรยายโดย ศ.ดร.สุรพล นิติไกรพจน์

 

งดบรรยาย

ชดเชย

วันที่

เวลา

วันที่

เวลา

24 ต.ค. 61

17.30 – 20.30

ห้อง 321

26 ต.ค. 61

2 พ.ย. 61

17.30 - 20.30

ห้อง 413

****************************************

น.642 ปัญหากฎหมายสนธิสัญญา

บรรยายโดย ศ.ดร.ประสิทธิ์ ปิวาวัฒนพานิช

 

งดบรรยาย

ชดเชย

วันที่

เวลา

วันที่

เวลา

-

-

26 ต.ค. 61

 

17.30 - 20.30

ห้อง 412

***********************************************

น.615 ซีวิลลอว์

บรรยายโดย อ.ดร.เอมผกา เตชะอภัยคุณ

 

งดบรรยาย

ชดเชย

วันที่

เวลา

วันที่

เวลา

18 ต.ค. 61

17.30 – 20.30

ห้อง 411

8 พ.ย. 61

17.30 - 20.30

ห้อง 321

**********************************************

น.661 กฎหมายว่าด้วยการเงินในธุรกิจระหว่างประเทศ

บรรยายโดย ศ.ดร.กำชัย จงจักรพันธ์

 

งดบรรยาย

ชดเชย

วันที่

เวลา

วันที่

เวลา

3 ธ.ค. 61

17.30-20.30 น.

8 พ.ย. 61

17.30-20.30 น.

ห้อง 411

 

 

******************************************

« Back News List

http://www.jrank.org/