Graduate programs Faculty of law

  • ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเรื่อง "การดูแลสุขภาพจิตกับการเรียนระดับบัณฑิตศึกษา"

    ในวันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562 เวลา 13.30 - 16.0 ณ ห้อง LT.1 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ นั้น บัณฑิตศึกษาขอเชิญนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมอบรมดังกล่าว ท่านสามารถลงทะเบียนได้ที่ ลิงค์สำหรับลงทะเบียน shorturl.at/cW389 more...

You are here: About TU Law | News & Activities | ประกาศงดบรรยาย ชดเชยบรรยาย และเปลี่ยนแปลงวันบรรยาย เปลี่ยนแปลงห้องบรรยาย ประจำภาคเรียนที่ 2/2561

print

Annoucement

ประกาศงดบรรยาย ชดเชยบรรยาย และเปลี่ยนแปลงวันบรรยาย เปลี่ยนแปลงห้องบรรยาย ประจำภาคเรียนที่ 2/2561

ประกาศบัณฑิตศึกษา 

งดบรรยาย ชดเชยบรรยาย และเปลี่ยนแปลงวันบรรยาย ประจำภาคเรียนที่ 2/2561

******************************************************

 

น.741ปัญหากฎหมายระหว่างประเทศ

อ.อัครวัฒน์ เลาวัณย์สิริ

ชดเชย วันที่ 26 พฤษภาคม 2562 

เวลา 13.00 - 16.00

ห้อง จิตติ ติงศภัทิย์

******************************

 

วิชา น.784 ปัญหาการดำเนินคดีสิ่งแวดล้อม

บรรยายโดย ศ.ณรงค์ ใจหาญ

 

งดบรรยาย

ชดเชย

วันที่

เวลา

วันที่

เวลา

-

-

24 พ.ค. 62

17.30 – 20.30

ห้องจิตติ ติงศภัทิย์

*****************************

วิชา น.712 สัมมนากฎหมายเอกชน

บรรยายโดย ผศ.ดร.กรศุทธิ์ ขอพ่วงกลาง

 

งดบรรยาย

ชดเชย

วันที่

เวลา

วันที่

เวลา

-

-

29 พ.ค. 62

17.30 – 20.30

ห้องจิตติ ติงศภัทิย์

  

 

 

 

« Back News List

http://www.jrank.org/