Graduate programs Faculty of law

  • ประกาศคณะนิติศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ

    more...

You are here: About TU Law | News & Activities | ประกาศงดบรรยาย ชดเชยบรรยาย และเปลี่ยนแปลงวันบรรยาย ประจำภาคเรียนที่ 1/2560

print

Annoucement

ประกาศงดบรรยาย ชดเชยบรรยาย และเปลี่ยนแปลงวันบรรยาย ประจำภาคเรียนที่ 1/2560

ประกาศบัณฑิตศึกษา 

งดบรรยาย ชดเชยบรรยาย และเปลี่ยนแปลงวันบรรยาย ประจำภาคเรียนที่ 1/2561

วิชา น.730 กฎหมายการเงินการคลังชั้นสูง

บรรยายโดย ศ.กิตติคุณ ดร.ประชุม โฉมฉาย

 

งดบรรยาย

ชดเชย

วันที่

เวลา

วันที่

เวลา

20 ส.ค. 61

27 ส.ค. 61

3 ก.ย. 61

 

17.30-20.30 น.

25 ส.ค. 61

1 ก.ย. 61

8 ก.ย. 61

09.00-12.00 น.

ห้อง 313

*****************************************

วิชา น.730 กฎหมายการเงินการคลังชั้นสูง

บรรยายโดย ผศ.ดร.สุปรียา แก้วละเอียด

 

งดบรรยาย

ชดเชย

วันที่

เวลา

วันที่

เวลา

15 ต.ค. 61

*วันหยุดราชการ

 

17.30-20.30 น.

18 ต.ค. 61

17.30-20.30 น.

ห้อง 321

****************************************

วิชา น.680 กฎหมายและนโยบายการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

บรรยายโดย ศ.ณรงค์ ใจหาญ

 

งดบรรยาย

ชดเชย

วันที่

เวลา

วันที่

เวลา

14 ส.ค. 61

17.30-20.30 น.

แจ้งให้ทราบภายหลัง

*********************************************

 

วิชา น.730 กฎหมายการเงินการคลังชั้นสูง

บรรยายโดย ผศ.ดร.สมเกียรติ วรปัญญาอนันต์

 

งดบรรยาย

ชดเชย

วันที่

เวลา

วันที่

เวลา

23 ต.ค. 61

30 ต.ค. 61

 

17.30-20.30 น.

30 ก.ย. 61

09.00 - 16.00

ห้อง 123

***************************************************

วิชา น.723 กฎหมายอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ

บรรยายโดย ศ.ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล

 

งดบรรยาย

ชดเชย

วันที่

เวลา

วันที่

เวลา

14 ส.ค. 61

 

17.30-20.30 น.

แจ้งให้ทราบภายหลัง

*****************************************

 

วิชา น.641 กฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

บรรยายโดย ผศ.ดร.จารุประภา รักพงษ์

 

งดบรรยาย

ชดเชย

วันที่

เวลา

วันที่

เวลา

23 ส.ค. 61

 

17.30-20.30 น.

30 ส.ค. 61

17.30-20.30 น.

ห้อง 411

****************************************

วิชา น.620 กฎหมายอาญาชั้นสูง (กลุ่ม 3)

บรรยายโดย อ.ดร.ตามพงศ์ ชอบอิสระ

 

งดบรรยาย

ชดเชย

วันที่

เวลา

วันที่

เวลา

-

11 พ.ย. 61

13.00 - 16.00 น.

ห้องจิตติ ติงศภัทิย์

 

« Back News List

http://www.jrank.org/