Graduate programs Faculty of law

  • ขอเชิญนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเข้าฟังการสอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์ ปีการศึกษา 2561

    more...

You are here: About TU Law | News & Activities | ประกาศงดบรรยาย ชดเชยบรรยาย และเปลี่ยนแปลงวันบรรยาย เปลี่ยนแปลงห้องบรรยาย ประจำภาคเรียนที่ 2/2561

print

Annoucement

ประกาศงดบรรยาย ชดเชยบรรยาย และเปลี่ยนแปลงวันบรรยาย เปลี่ยนแปลงห้องบรรยาย ประจำภาคเรียนที่ 2/2561

ประกาศบัณฑิตศึกษา 

งดบรรยาย ชดเชยบรรยาย และเปลี่ยนแปลงวันบรรยาย ประจำภาคเรียนที่ 2/2561

******************************************************

เปลี่ยนแปลงห้องบรรยาย

 

วิชา

วันบรรยาย

เวลา

ห้อง

เดิม

เปลี่ยนเป็น

น.710 การระงับข้อพิพาท

พุธ

17.30-20.30

313

202

น.787 ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการประเมินผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม

พฤหัสบดี

17.30-20.30

123

321

น.613 คอมมอนลอว์

ศุกร์

17.30-20.30

414

321

*******************************************

 

วิชา น.611 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ชั้นสูง กลุ่ม 5

บรรยายโดย ศ.วิริยะ นามศิริพงศ์

 

งดบรรยาย

ชดเชย

วันที่

เวลา

วันที่

เวลา

21,28 ก.พ.62 

7,14 มี.ค. 62

17.30 – 20.30

18,25 มี.ค. 62

1,8,22,29 เม.ย.62

6พ.ค.62

17.30 - 20.30

ห้อง 221

 

*****************************

วิชา น.736 ประวัติศาสตร์กฎหมายมหาชน

(ศ.ดร.วรเจตน์ ภาคีรัตน์)

 

เดิม

เปลี่ยนแปลงเป็น

วันที่

เวลา

วันที่

เวลา

ทุกวันศุกร์

17.30 – 20.30

ห้อง 312

ทุกวันพุธ

17.30 – 20.30

ห้อง 312

 

*********************************

 

วิชา น.711 ปัญหากฎหมายแพ่งและพาณิชย์

บรรยายโดย อ.ดร.เอมผกา เตชะอภัยคุณ

 

งดบรรยาย

ชดเชย

วันที่

เวลา

วันที่

เวลา

9, 23,

30 เม.ย. 62,

7 พ.ค. 62

17.30 – 20.30

9, 16, 23, 30

มี.ค. 62

13.00 – 16.00

ห้อง 313

**************************************

 

วิชา น.710 การระงับข้อพิพาท

บรรยายโดย ผศ.ดร.สมเกียรติ วรปัญญาอนันต์

 

งดบรรยาย

ชดเชย

วันที่

เวลา

วันที่

เวลา

10 เม.ย. 62

17.30 – 20.30

23 เม.ย. 62

17.30 – 20.30

ห้อง 311

*************************************

 

วิชา น.784 ปัญหาการดำเนินคดีสิ่งแวดล้อม

บรรยายโดย อ.ดร.ชัชชม อรรฆภิญญ์

 

งดบรรยาย

ชดเชย

วันที่

เวลา

วันที่

เวลา

29 มี.ค. 62

17.30 – 20.30

27 มี.ค. 62

17.30 – 20.30

ห้อง 313

*****************************************

 

วิชา น.747 ปัญหากฎหมายการเดินอากาศและอวกาศ

บรรยายโดย อ.ดร.ลลิล ก่อวุฒิกุลรังษี

 

งดบรรยาย

ชดเชย

วันที่

เวลา

วันที่

เวลา

8 เม.ย. 62

6 พ.ค. 62

(วันหยุดราชการ)

17.30 – 20.30

27 มี.ค. 62

3 เม.ย. 62

17.30 – 20.30

ห้อง 412

******************************************

วิชา น.747 ปัญหากฎหมายการเดินอากาศและอวกาศ

บรรยายโดย อาจารย์ ประเสริฐ ป้อมป้องศึก

 

งดบรรยาย

ชดเชย

วันที่

เวลา

วันที่

เวลา

11 มีนาคม 2562

17.30 – 20.30

วันที่ 13 มีนาคม

 

17.30 – 20.30

ห้อง 313

 

 

******************************************

วิชา น.673 กฎหมายการคลังและภาษีอากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

บรรยายโดย ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์

 

งดบรรยาย

ชดเชย

วันที่

เวลา

วันที่

เวลา

3 พ.ค. 62

17.30 – 20.30

2 เม.ย. 62

17.30 – 20.30

ห้อง 321

 

*************************************************

 

วิชา TU006

บรรยายโดย รศ.นพพร สโรบล

 

งดบรรยาย

ชดเชย

วันที่

เวลา

วันที่

เวลา

6 เม.ย. 62

4 พ.ค. 62

09.00 – 12.00

20, 27 เม.ย. 62

13.00 – 16.00

ห้อง 313

*******************************

 

วิชา น.712 สัมมนากฎหมายเอกชน

บรรยายโดย ผศ.ดร.สมเกียรติ วรปัญญาอนันต์

 

งดบรรยาย

ชดเชย

วันที่

เวลา

วันที่

เวลา

-

-

22 เม.ย. 62

17.30 – 19.30

ห้อง 4050

********************************

 

เปลี่ยนแปลงวันบรรยาย

วิชา

เดิม

เปลี่ยนแปลง

น.611 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ชั้นสูง

(ผศ.ดร.มุนินทร์ พงศาปาน)

เริ่มวันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป

ทุกวันพฤหัสบดี

17.30 – 20.30

ห้อง 202

ทุกวันจันทร์

17.30 – 20.30

ห้องจิตติ ติงศภัทิย์

**********************************

วิชา น.774 กฎหมายภาษีอากรระหว่างประเทศ

บรรยายโดย อ.ชินภัทร วิสุทธิแพทย์

 

งดบรรยาย

ชดเชย

วันที่

เวลา

วันที่

เวลา

22 มี.ค. 62

17.30 – 20.30

20 เม.ย. 62

09.00 – 12.00

ห้อง 411

*************************************

วิชา น.712 สัมมนากฎหมายเอกชน

บรรยายโดย ผศ.ดร.สมเกียรติ วรปัญญาอนันต์

 

งดบรรยาย

ชดเชย

วันที่

เวลา

วันที่

เวลา

-

-

3 พ.ค. 62

17.30 – 19.30

ห้อง 4050

*******************************

วิชา น.774 กฎหมายภาษีอากรระหว่างประเทศ

บรรยายโดย อ.ชินภัทร วิสุทธิแพทย์

 

งดบรรยาย

ชดเชย

วันที่

เวลา

วันที่

เวลา

8, 15 มี.ค. 62

17.30 – 20.30

9, 30 มี.ค. 62

14.00 – 17.00

ห้อง 411

*******************************************

 

วิชา น.747 ปัญหากฎหมายการเดินอากาศและอวกาศ

บรรยายโดย ศ.ดร.ประสิทธิ์ ปิวาวัฒนพานิช

 

งดบรรยาย

ชดเชย

วันที่

เวลา

วันที่

เวลา

-

-

11 มี.ค. 62

17.30 – 20.30

ห้อง 321

*******************************

วิชา น.762 สัมมนากฎหมายการค้าระหว่างประเทศ

บรรยายโดย อ.ดร.ลลิล ก่อวุฒิกุลรังษี และ

ผศ.ดร.กิตติวัฒน์ จันทร์แจ่มใส

 

งดบรรยาย

ชดเชย

วันที่

เวลา

วันที่

เวลา

19, 26 มี.ค. 62

17.30 – 20.30

16 มี.ค. 62

09.00 – 16.00

ห้อง 221

*****************************

วิชา น.712 สัมมนากฎหมายเอกชน

บรรยายโดย ศ.ดร.อำนาจ วงศ์บัณฑิต

 

งดบรรยาย

ชดเชย

วันที่

เวลา

วันที่

เวลา

-

-

19 เม.ย. 62,

10 พ.ค. 62

17.30 – 19.30

ห้อง 4050

 

วิชา : น.711 ปัญหากฎหมายแพ่งและ พาณิชย์

อาจารย์ : อ.ดร.เอมผกา เตชะอภัยตคุณ

งดบรรยาย : วันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2562

บรรยายชดเชย : วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2562

                        เวลา 17.30-20.30 น. ห้อง 221

*********************************************************************

วิชา : น.643 ปัญหากฎหมายทะเล

อาจารย์ : ศ.ดร.จุมพต สายสุนทร

บรรยายชดเชย : วันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2562 เวลา 09.00-16.00 ห้อง 413

**********************************************************************

วิชา : น.613 คอมมอนลอว์

อาจารย์ : ผศ.ดร.กรศุทธิ์ ขอพ่วงกลาง

งดบรรยาย : วันที่ 19 เมษายน 2562

บรรยายชดเชย : วันที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 17.30 - 20.30 น. ห้อง 221

***********************************************************************

วิชา : น.731 ปัญหากฎหมายมหาชน

อาจารย์ : รศ.สมยศ เชื้อไทย

บรรยายชดเชย : วันที่ 23 มีนาคม 2562 เวลา 13.00 - 16.00 น. ห้อง 311

************************************************************************

วิชา : น.781 ปัญหากฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

อาจารย์ : ผศ.ดร.นพดล เดชสมบูรณ์รัตน์

บรรยายชดเชย : วันที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 17.30 - 20.30 น. ห้อง 313

***********************************************************************

วิชา : น.611 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ชั้นสูง (กลุ่ม 5)

อาจารย์ : ศ.วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์

งดบรรยาย : วันที่ 8 เมษายน 2562 และ วันที่ 6 พฤษภาคม 2562

บรรยายชดเชย : วันที่ 6 เมษายน 2562 และ วันที่ 11 พฤษภาคม 2562

                        เวลา 13.00 - 16.00 น. ห้อง 311

**********************************************************************

วิชา : น.772 สัมมนากฎหมายภาษี

อาจารย์ : ศ.วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์

บรรยายชดเชย : วันที่ 21 มีนาคม 2562 เวลา 17.30 - 20.30 น. ห้อง 221

*******************************************************************

วิชา น.736 ประวัติศาสตร์กฎหมายมหาชน

บรรยายโดย ศ.ดร.วรเจตน์ ภาคีรัตน์

 

งดบรรยาย

ชดเชย

วันที่

เวลา

วันที่

เวลา

20 มี.ค. 62

17.30 – 20.30

ห้อง 312

-

-

*********************************

 

 

« Back News List

http://www.jrank.org/