Graduate programs Faculty of law

  • ประกาศบัณฑิตศึกษา คณะนิติศาสตร์ จะจัดโครงการสัมมนาเรื่อง "ระเบียบวิธีวิจัยทางนิติศาสตร์"

    สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโทชั้นปีที่ 1(รหัส 61) ในวันที่ 22-23 ธันวาคม 2561 ขอให้นักศึกษาแสดงความจำนงเข้ารับการสัมมนา ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 โดยเสียค่ามัดจำ คนละ 1,000 บาท พร้อมแนบสำเนาบัญชีธนาคาร ทั้งนี้นักศึกษาที่ไปร่วมกิจกรรม บัณฑิตศึกษาจะคืนเงินมัดจำให้เมื่อเสร็จสิ้นการสัมมนา more...
  • ประกาศคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่องกำหนดระยะเวลาการทำดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ การประเมินความก้าวหน้า

    วิทยานิพธ์หรือการค้นคว้าอิสระของคณะนิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 more...

You are here: About TU Law | News & Activities | ขอเชิญร่วมเข้าฟังการสอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

print

Annoucement

ขอเชิญร่วมเข้าฟังการสอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

 

ชื่อผู้นำเสนอ ชื่อวิทยานิพนธ์ วันที่สอบ ดาวน์โหลดบทคัดย่อ
วรพจน์ สืบประเสริฐกุล                                      

ASEAN LEGAL FRAMEWORK FOR EQUAL ACCESS TO AND FAIR BENEFIT SHARING OF PLANT GENETIC RESOURCES IN SOUTHEAST ASIA THROUGH ESTABLISHMENT OF THE GENE BANK

25 ก.ค. 61                    ดาวน์โหลด
ภาณุกร เจริญลิขิตกวิน มาตรการทางกฎหมายในการกำกับดูแลกิจการประกันภัยต่อของบริษัทประกันวินาศภัยไทยโดยผู้รับประกันภัยต่อต่างประเทศ 31 ก.ค 61 ดาวน์โหลด
ปวีร์ กลายเจริญ ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการคัดเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรคการเมือง 20 ก.ค.61 ดาวน์โหลด
เกือ เจริญราษฎร์ หลักความพอสมควรแก่เหตุ : ศึกษาพัฒนาการและการปรับใช้โดยศาลรัฐธรรมนูญแเห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมณีและศาลสูงสุดแห่งสหรัฐอเมริกา 23 ก.ค.61 ดาวน์โหลด
พิชชาพร สุทธิรอด การตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายแบบรูปธรรม : ศึกษาเปรียบเทียบระบบกฎหมายอเมริกันและระบบกฎหมายเยอรมัน 23 ก.ค. 61 ดาวน์โหลด
ชนน ศิลปรัสมี เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นกับการคุ้มครองชื่อเสียงของบุคคลอื่นตามแนวคำวินิจฉัยของศาลสิทธิมนุษยชนแห่งยุโรป 23 ก.ค. 61 ดาวน์โหลด
พัสตราภรณ์ เหลืองอิงคะสุต ปัญหาการออกกฎของกระทรวงมหาดไทยเพื่อกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 25 ก.ค. 61 ดาวน์โหลด
ภาวิณี นครพัฒน์ ความผิดฐานฉ้อโกงบริการ 25 กค.61 ดาวน์โหลด
นามพร อัศวสุปรีชา ตุลาการผู้แถลงคดีปกครองในระบบกฎหมายไทย 24 ก.ค.61 ดาวน์โหลด
ชนาภา เจียรศิริกุล ขอบเขตการคุ้มครองการกระทำความผิดเกี่ยวกับศพ 25 ก.ค.61 ดาวน์โหลด
ภัทรานิษฐ์ มณีพันธุ์ การเลิกสัญญาทางปกครอง 20 ก.ค.61 าวน์โหลด
ภูมิรัช รัตนะวัน ปัญหาเกี่ยวกับขอบเขตคดี 26 ก.ค.61 ดาวน์โหลด
นิธิเขต ขจรเนติยุทธ สิทธิการขัดขืนการจับกุมที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย 20 ก.ค.61 ดาวน์โหลด
กรรญดา เกิดศรี ขอบเขตความรับผิดเกี่ยวกับการแสดงอนาจารในกฎหมายอาญาไทย 26 ก.ค.61 ดาวน์โหลด
ณัจยา ทัตติพงศ์ การกำหนดความรับผิดทางอาญาในกรณีผู้เสียหายมีส่วนร่วมในการเกิดอาชญากรรม 26 ก.ค. 61 ดาวน์โหลด
ดนุพล นันตาแสง มาตรการอนุรักษ์พลังงานของประเทศไทย : ศึกษากรณีมาตรการอนุรักษ์พลังงานภาคขนส่งทางถนน 24 ก.ค.61 ดาวน์โหลด
อทิตติยา วินิจฉัย มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองวาฬบรูด้า 24 ก.ค.61 ดาวน์โหลด
กัญฑรัตน์ จิระประเสริฐสุข มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมและจัดการน้ำเสียและกลิ่นจากกิจการท่าเทียบเรือประมงสะพานปลา และกิจการแพปลา 24 ก..ค.61 ดาวน์โหลด
ภีรวัฒน์ ยอดต่อ ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการจัดการการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ชายหาดเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน : ศึกษากรณีการจัดการการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ชายหาดป่าตอง 24 ก.ค.61 ดาวน์โหลด
ชลธิศ รันสินโย มาตรการการจัดการขยะบนเรือเดินทะเล ภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยการป้องกันภาวะมลพิษจากเรือเดินทะเล 25 ก.ค.61 ดาวน์โหลด
รุ่งระวี สุนทรวีระ การดำเนินคดีอาญาเพื่อยับยั้งการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐ 25 ก.ค.61 ดาวน์โหลด
ธานี เสนาธิบดี บทบาทของศาลในการตรวจสอบการชะลอฟ้องคดีอาญา 24 ก.ค.61 ดาวน์โหลด
ชมพร รักษาเกียรติศักดิ์ มาตรการทางกฎหมายในการจัดการมูลฝอย : ศึกษาเปรียบเทียบกับสาธารณรัฐเกาหลี 24 ก.ค.61 ดาวน์โหลด
       

 

« Back News List

http://www.jrank.org/