Graduate programs Faculty of law

  • ประกาศบัณฑิตศึกษา คณะนิติศาสตร์ จะจัดโครงการสัมมนาเรื่อง

    สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโทชั้นปีที่ 1(รหัส 61) และนักศึกษาปริญญาเอก รหัส (61 - 57) ในวันที่ 22-23 ธันวาคม 2561 ขอให้นักศึกษาแสดงความจำนงเข้ารับการสัมมนา ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 โดยเสียค่ามัดจำ คนละ 1,000 บาท พร้อมแนบสำเนาบัญชีธนาคาร ทั้งนี้นักศึกษาที่ไปร่วมกิจกรรม บัณฑิตศึกษาจะคืนเงินมัดจำให้เมื่อเสร็จสิ้นการสัมมนา more...
  • ประกาศคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่องกำหนดระยะเวลาการทำดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ การประเมินความก้าวหน้า

    วิทยานิพธ์หรือการค้นคว้าอิสระของคณะนิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 more...
  • ขอเชิญนักศึกษา คณาจารย์ เข้าร่วมงานนำเสนอความก้าวหน้าในการทำดุษฎีนิพนธ์ ประจำปีการศึกษา 2561

    more...

You are here: About TU Law | News & Activities | ประกาศระเบียบข้อบังคับและแบบฟอร์มคำร้อง

print

Current Student News

ประกาศระเบียบข้อบังคับและแบบฟอร์มคำร้อง

ระเบียบข้อบังคับ

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2561

 

ดาวน์โหลดรายละเอียด

ประกาศคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง กำหนดระยะเวลาการทำวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ

การประเมินความก้าวหน้าในการทำวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ประจำปีการศึกษา 2560

ดาวน์โหลดรายละเอียด
ประกาศคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ดาวน์โหลดรายละเอียด
ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการสอบภาษาต่างประเทศสำหรับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559 ดาวน์โหลดรายละเอียด
ประกาศคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่องเกณฑ์การใช้ TOEIC ในการสอบผ่านภาษาต่างประเทศในหลักสูตรระดับปริญญาโท ดาวน์โหลดรายละเอียด
ประกาศคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่องหลักเกณฑ์การนำเสนอผลงานทางวิชาการที่เป็นส่วนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ์ ดาวน์โหลดรายละเอียด
ประกาศคณะนิติศาสตร์ เรื่องเกณฑ์การประเมินความก้าวหน้าในการทำดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ ดาวน์โหลดรายละเอียด

 

แบบฟอร์มคำร้อง

คำร้องทั่วไป ดาวน์โหลดรายละเอียด
แบบฟอร์มขอสอบวัดคุณสมบัติ ดาวน์โหลดรายละเอียด
แบบฟอร์มประเมินความก้าวหน้าในการทำวิทยานิพนธ์ ดาวน์โหลดรายละเอียด
แบบฟอร์มจองหัวข้อวิทยานิพนธ์ ดาวน์โหลดรายละเอียด
แบบฟอร์มคำร้องขอเปลี่ยนชื่อวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ดาวน์โหลดรายละเอียด
คำร้องขอสอบข้อเสนอและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ดาวน์โหลดรายละเอียด
แบบคำร้องขอเปลี่ยนกรรมการสอบวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ ดาวน์โหลดรายละเอียด
คำร้องขอสอบปากเปล่าสารนิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ดาวน์โหลดรายละเอียด
คำร้องขอสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ ดาวน์โหลดรายละเอียด
แบบฟอร์มการยื่นคำร้องขอเทียบรายวิชา ดาวน์โหลดรายละเอียด
ใบสมัครทุนผู้ช่วยอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา ดาวน์โหลดรายละเอียด
แบบฟอร์มคำร้องขอตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ์ ดาวน์โหลดรายละเอียด
คำร้องขอเสนอบทความวิทยานิพนธ์ ดาวน์โหลดรายละเอียด
คำร้องลาพัก/ลาออก/ถอนรายวิชา ดาวน์โหลดรายละเอียด
ข้อกำหนดในการส่งเล่มวิทยานิพนธ์ ดาวน์โหลดรายละเอียด

 

« Back News List

http://www.jrank.org/