Graduate programs Faculty of law

  • โครงการอบรมและสัมมนาของนักศึกษาปริญญาเอกและปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2562

    more...
  • กำหนดการแจ้งจบภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 สำหรับนักศึกษาท่านใดที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษานี้ ให้แจ้งจบการศึกษาได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 11 กันยายน 2562

    more...
  • สรุปรายงานโครงการดูงาน ธนาคารกลางฮ่องกง และ ศูนย์ระงับข้อพิพาท ณ ฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีน

    ศูนย์กฎหมายธุรกิจ more...

You are here: About TU Law | News & Activities | ประกาศระเบียบข้อบังคับและแบบฟอร์มคำร้อง

print

Current Student News

ประกาศระเบียบข้อบังคับและแบบฟอร์มคำร้อง

ระเบียบข้อบังคับ

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2561

 

ดาวน์โหลดรายละเอียด

ประกาศคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง กำหนดระยะเวลาการทำวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ

การประเมินความก้าวหน้าในการทำวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ประจำปีการศึกษา 2562

ดาวน์โหลดรายละเอียด
ประกาศคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่องเกณฑ์การใช้ TOEIC ในการสอบผ่านภาษาต่างประเทศในหลักสูตรระดับปริญญาโท ดาวน์โหลดรายละเอียด
ประกาศคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่องหลักเกณฑ์การนำเสนอผลงานทางวิชาการที่เป็นส่วนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ์ ดาวน์โหลดรายละเอียด
ประกาศคณะนิติศาสตร์ เรื่องเกณฑ์การประเมินความก้าวหน้าในการทำดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ ดาวน์โหลดรายละเอียด

ประกาศคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการตีพิมพ์เผยแพร่บทความในวารสารบัณฑิตศึกษา 

  ** สำหรับนักศึกษาที่ส่งบทความในระบบ Thaijoแล้ว ขอให้ส่งบทความ 2 ชุด พร้อมกับแบบฟอร์มส่งบทความเพื่อขอตีพิมพ์ในวารสารฯ ที่ผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาแล้ว ที่สำนักงานธุรการบัณฑิตศึกษา 

ดาวน์โหลดรายละเอียด
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่องการสอบภาษาต่างประเทศสำหรับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดรายละเอียด
ประกาศคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง แนวปฏิบัติการทำการค้นคว้าอิสระ  ดาวน์โหลดรายละเอียด
ประกาศคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง การสอบประมวลความรู้ สำหรับนักศึกษาที่เลือกศึกษา แผน ข ตามหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ดาวน์โหลดรายละเอียด
ประกาศคณะนิติศาสตร์ เรื่อง กำหนดการสอบประมวลความรู้ตามหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดรายละเอียด
ประกาศคณะนิติศาสตร์ เรื่อง แนวปฏิบัติการทำวิทยานิพนธ์ ดาวน์โหลดรายละเอียด
คู่มือนักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ปีการศึกษา 2562 ดาวน์โหลดรายละเอียด
คู่มือนักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต ปีการศึกษา 2562 ดาวน์โหลดรายละเอียด
ประกาศบัณฑิตศึกษา คณะนิติศาสตร์ เรื่อง แนวทางการเลื่อนสอบไล่ประจำภาค สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ดาวน์โหลดรายละเอียด
ประกาศคณะนิติศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การนำเสนอผลงานทางวิชาการที่เป็นส่วนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ์ ดาวน์โหลดรายละเอียด

 

แบบฟอร์มคำร้อง

คำร้องทั่วไป ดาวน์โหลดรายละเอียด
แบบฟอร์มขอสอบวัดคุณสมบัติ ดาวน์โหลดรายละเอียด
แบบฟอร์มประเมินความก้าวหน้าในการทำวิทยานิพนธ์ ดาวน์โหลดรายละเอียด
แบบฟอร์มจองหัวข้อวิทยานิพนธ์ ดาวน์โหลดรายละเอียด
แบบฟอร์มคำร้องขอเปลี่ยนชื่อวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ดาวน์โหลดรายละเอียด
คำร้องขอสอบข้อเสนอและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ดาวน์โหลดรายละเอียด
แบบคำร้องขอเปลี่ยนกรรมการสอบวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ ดาวน์โหลดรายละเอียด
คำร้องขอสอบปากเปล่าสารนิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ดาวน์โหลดรายละเอียด
คำร้องขอสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ ดาวน์โหลดรายละเอียด
แบบฟอร์มการยื่นคำร้องขอเทียบรายวิชา ดาวน์โหลดรายละเอียด
ใบสมัครทุนผู้ช่วยอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา ดาวน์โหลดรายละเอียด
แบบฟอร์มคำร้องขอตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ์ ดาวน์โหลดรายละเอียด
คำร้องขอเสนอบทความวิทยานิพนธ์ ดาวน์โหลดรายละเอียด
คำร้องลาพัก/ลาออก/ถอนรายวิชา ดาวน์โหลดรายละเอียด
ข้อกำหนดในการส่งเล่มวิทยานิพนธ์ ดาวน์โหลดรายละเอียด
คำร้องขอสอบปากเปล่าการค้นคว้าอิสระ (นม.03) ดาวน์โหลดรายละเอียด
คำร้องขอสอบเค้าโครงการค้นคว้าอิสระ  (นม.01) ดาวน์โหลดรายละเอียด
คำร้องขอจองหัวข้อการทำการค้นค้ว้าอิสระ (นม.02) ดาวน์โหลดรายละเอียด

 

« Back News List

http://www.jrank.org/