Graduate programs Faculty of law

  • ขอเชิญนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเข้าฟังการสอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์ ปีการศึกษา 2561

    more...

You are here: About TU Law | News & Activities | ประกาศการจดทะเบียนและตารางสอน ตารางสอบไล่

print

Current Student News

ประกาศการจดทะเบียนและตารางสอน ตารางสอบไล่

กำหนดการจดทะเบียนและตารางบรรยายประจำปีการศึกษา 2561

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต 

ตารางบรรยาย  ภาคเรียนที่ 1

ตารางสอบไล่   ภาคเรียนที่ 1

ภาคเรียนที่2

ระยะเวลาการจดทะเบียน

ปลี่ยนแปลงวันจดทะเบียนเพิ่ม - ถอน

ภาคฤดูร้อน

ระยะเวลาการจดทะเบียน

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายมหาชน  ภาคเรียนที่1 ระยะเวลาการจดทะเบียน ระยะเวลาการจดทะเบียน
หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต  ภาคเรียนที่ 1 ระยะเวลาการจดทะเบียน  

 

« Back News List

http://www.jrank.org/