Graduate programs Faculty of law

  • ประกาศคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่องกำหนดระยะเวลาการทำดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ การประเมินความก้าวหน้า

    วิทยานิพธ์หรือการค้นคว้าอิสระของคณะนิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 more...
  • ขอเชิญนักศึกษา คณาจารย์ เข้าร่วมงานนำเสนอความก้าวหน้าในการทำดุษฎีนิพนธ์ ประจำปีการศึกษา 2561

    more...

You are here: About TU Law | News & Activities | ประกาศการจดทะเบียนและตารางสอน ตารางสอบไล่

print

Current Student News

ประกาศการจดทะเบียนและตารางสอน ตารางสอบไล่

กำหนดการจดทะเบียนและตารางบรรยายประจำปีการศึกษา 2561

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต 

ตารางบรรยาย  ภาคเรียนที่ 1

ตารางสอบไล่   ภาคเรียนที่ 1

ภาคเรียนที่2

ระยะเวลาการจดทะเบียน

ปลี่ยนแปลงวันจดทะเบียนเพิ่ม - ถอน

ภาคฤดูร้อน

ระยะเวลาการจดทะเบียน

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายมหาชน  ภาคเรียนที่1 ระยะเวลาการจดทะเบียน  
หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต  ภาคเรียนที่ 1 ระยะเวลาการจดทะเบียน  

 

« Back News List

http://www.jrank.org/