Graduate programs Faculty of law

  • ขอเชิญนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเข้าฟังการสอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์ ปีการศึกษา 2561

    more...

You are here: About TU Law | News & Activities | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (สำหรับกรณีทั่วไป) ประจำปีการศึกษา 2561

print

Annoucement

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (สำหรับกรณีทั่วไป) ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สำหรับกรณีทั่วไป     ดาวน์โหลดรายละเอียด

แบบฟอร์มทำบัตรนักศึกษา   ดาวน์โหลดรายละเอียด

« Back News List

http://www.jrank.org/