Graduate programs Faculty of law

  • ประกาศบัณฑิตศึกษา คณะนิติศาสตร์ จะจัดโครงการสัมมนาเรื่อง

    สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโทชั้นปีที่ 1(รหัส 61) และนักศึกษาปริญญาเอก รหัส (61 - 57) ในวันที่ 22-23 ธันวาคม 2561 ขอให้นักศึกษาแสดงความจำนงเข้ารับการสัมมนา ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 โดยเสียค่ามัดจำ คนละ 1,000 บาท พร้อมแนบสำเนาบัญชีธนาคาร ทั้งนี้นักศึกษาที่ไปร่วมกิจกรรม บัณฑิตศึกษาจะคืนเงินมัดจำให้เมื่อเสร็จสิ้นการสัมมนา more...

You are here: About TU Law | News & Activities | ขอเชิญนักศึกษาและผู้สนใจเข้าร่วมงานวิทยานิพนธ์ดีเด่น ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

print

PR News

ขอเชิญนักศึกษาและผู้สนใจเข้าร่วมงานวิทยานิพนธ์ดีเด่น ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

ประกาศผู้ที่ได้วิทยานิพนธ์ดีเด่นระดับบัณฑิตศึกษา   ดาวน์โหลดรายละเอียด

กำหนดการสัมมนา    ดาวน์โหลดรายละเอียด

ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน   คลิ๊ก

« Back News List

http://www.jrank.org/