Graduate programs Faculty of law

  • ประกาศบัณฑิตศึกษา คณะนิติศาสตร์ จะจัดโครงการสัมมนาเรื่อง

    สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโทชั้นปีที่ 1(รหัส 61) และนักศึกษาปริญญาเอก รหัส (61 - 57) ในวันที่ 22-23 ธันวาคม 2561 ขอให้นักศึกษาแสดงความจำนงเข้ารับการสัมมนา ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 โดยเสียค่ามัดจำ คนละ 1,000 บาท พร้อมแนบสำเนาบัญชีธนาคาร ทั้งนี้นักศึกษาที่ไปร่วมกิจกรรม บัณฑิตศึกษาจะคืนเงินมัดจำให้เมื่อเสร็จสิ้นการสัมมนา more...

You are here: About TU Law | News & Activities | บัณฑิตศึกษาขอปิดบรรยายวิชา ภาค 2 ปีการศึกษา 2560 ดังนี้

print

Annoucement

บัณฑิตศึกษาขอปิดบรรยายวิชา ภาค 2 ปีการศึกษา 2560 ดังนี้

เนื่องจากผู้ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาน้อยกว่า 5 คน ไม่เป็นไปตามประกาศคณะนิติศาสตร์ เรื่องแนวทางการเปิด - ปิด บรรยายลักษณะวิชาเลือก

ระดับปริญญาโท หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต จึงจำเป็นต้องปิดรายวิชาดังต่อไปนี้

1. น.613 คอมมอนลอว์

2. น.616 หลักกฎหมายแพ่งเยอรมัน

4. น.736 ประวัติศาสตร์กฎหมายมหาชน

5. น.749 ปัญหากฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยการฑูตและกงสุล

6. น.746 สิทธิมนุษยชน

7. น.759 ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับเทคโนโลยีและสารสนเทศ

8. น.743 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีอาญาและความร่วมมือระหว่างประเทศในทางอาญา

9. น.789 กฎหมายมรดกทางวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว

ให้นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในวิชาดังกล่าวมาขอเปลี่ยนวิชาหรือขอรับเงินคืนได้ที่ธุรการบัณฑิตศึกษาตั้งแต่บัดนี้เป็นต้้นไป

« Back News List

http://www.jrank.org/