Graduate programs Faculty of law

  • ประกาศบัณฑิตศึกษา คณะนิติศาสตร์ จะจัดโครงการสัมมนาเรื่อง "ระเบียบวิธีวิจัยทางนิติศาสตร์"

    สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโทชั้นปีที่ 1(รหัส 61) ในวันที่ 22-23 ธันวาคม 2561 ขอให้นักศึกษาแสดงความจำนงเข้ารับการสัมมนา ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 โดยเสียค่ามัดจำ คนละ 1,000 บาท พร้อมแนบสำเนาบัญชีธนาคาร ทั้งนี้นักศึกษาที่ไปร่วมกิจกรรม บัณฑิตศึกษาจะคืนเงินมัดจำให้เมื่อเสร็จสิ้นการสัมมนา more...
  • ประกาศคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่องกำหนดระยะเวลาการทำดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ การประเมินความก้าวหน้า

    วิทยานิพธ์หรือการค้นคว้าอิสระของคณะนิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 more...

You are here: About TU Law | News & Activities | ประกาศบัณฑิตศึกษานักศึกษาที่ประสงค์จะลงวิชา TU005 ภาค 2-2560 เพิ่มเติม ให้ลงทะเบียนช่วงเพิ่ม - ถอน(วันที่23-26 มกราคม 2561) บัณฑิตศึกษาจะเปิดเพิ่ม อีก 1 กลุ่ม เรียน วันเสาร์ เวลา 09.00 - 12.00 ห้อง 313

print

Annoucement

ประกาศบัณฑิตศึกษานักศึกษาที่ประสงค์จะลงวิชา TU005 ภาค 2-2560 เพิ่มเติม ให้ลงทะเบียนช่วงเพิ่ม - ถอน(วันที่23-26 มกราคม 2561) บัณฑิตศึกษาจะเปิดเพิ่ม อีก 1 กลุ่ม เรียน วันเสาร์ เวลา 09.00 - 12.00 ห้อง 313

« Back News List

http://www.jrank.org/