Graduate programs Faculty of law

  • ประกาศบัณฑิตศึกษา คณะนิติศาสตร์ จะจัดโครงการสัมมนาเรื่อง "ระเบียบวิธีวิจัยทางนิติศาสตร์"

    สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโทชั้นปีที่ 1(รหัส 61) ในวันที่ 22-23 ธันวาคม 2561 ขอให้นักศึกษาแสดงความจำนงเข้ารับการสัมมนา ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 โดยเสียค่ามัดจำ คนละ 1,000 บาท พร้อมแนบสำเนาบัญชีธนาคาร ทั้งนี้นักศึกษาที่ไปร่วมกิจกรรม บัณฑิตศึกษาจะคืนเงินมัดจำให้เมื่อเสร็จสิ้นการสัมมนา more...
  • ประกาศคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่องกำหนดระยะเวลาการทำดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ การประเมินความก้าวหน้า

    วิทยานิพธ์หรือการค้นคว้าอิสระของคณะนิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 more...

You are here: About TU Law | News & Activities | ประกาศให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียน วิชา น.723 อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ และ น.620 กฎหมายอาญาชั้นสุง กลุ่ม 2 ส่วนของ ศ.ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล

print

Annoucement

ประกาศให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียน วิชา น.723 อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ และ น.620 กฎหมายอาญาชั้นสุง กลุ่ม 2 ส่วนของ ศ.ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล

« Back News List

http://www.jrank.org/